รายชื่อนศ.
รายวิชา618421 : ERGONOMICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5962341 นางสาวกชพร นวลจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5961399 นางสาวกัญญารัตน์ ศักดิ์กำปัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5962075 นางสาวกุลภัทร กำแพงใหญ่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5963249 นายคชานนท์ คำเปล่า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5962815 นางสาวจิดาภา แซ่ลิ้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5962785 นางสาวจิตติมา เพิ่มจัตุรัส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5962488 นางสาวจินตนา เดือนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5962082 นางสาวฉัตรธิดา จันมะณีย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5962242 นางสาวชลนิดา ดุงสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5962846 นางสาวณัชชา ทองวงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5963737 นางสาวณัฐพิชญ์ รัตนโชติเรืองสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5962983 นางสาวณัฐริกา ผะกาทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5962143 นางสาวดวงกมล จันทร์แจ่มภพ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5961733 นางสาวธัญญ์นิภา อุ่นทวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5963799 นางสาวธัญรัตน์ เสาสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5963089 นางสาวธีรตา สุวะขา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5961610 นางสาวนภาพร ปานบุดดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5962860 นายนรินทร์ นิราชโศรก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5963560 นางสาวนัฐกานต์ มีชำนาญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5963874 นางสาวนันทิยา ฤทธิ์แขก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5963652 นางสาวนิภาพร เทพสีหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5961887 นางสาวนิศารัตน์ เต็งผักแว่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5962723 นางสาวบุษบา ตุ้มนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5961788 นางสาวปริดาลัก ศิริจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5961979 นางสาวปริมวดี ชมภูศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5963683 นางสาวปัทมา คำมี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5962211 นางสาวปาริชาติ คอนพุดซา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5961719 นางสาวพรชิตา พูลผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5961603 นางสาวพรพรรณ ภูเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5962471 นางสาวพรรณนิกร เป็นธุพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5961702 นางสาวพัณณิตา กมลกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5963010 นางสาวพิชญ์ชญาวดี พุทธนิมิตสันติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5963744 นางสาวพิมณภัทร์ แต้วงศ์เจริญใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B5962990 นางสาวพิมพ์ใจ งอกโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B5961726 นางสาวมาลัย โสขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B5961474 นางสาวรัชฏา อยู่ปูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B5961689 นางสาวลลิตา ชัยคำจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B5961429 นางสาวลัดดาวัลย์ ครสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B5962136 นางสาววรรณวิษา ฝีกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B5963645 นางสาววรรณิสา กาวกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B5962709 นางสาววรัชยา เลิศธัญญาลักษณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
42 B5963140 นางสาววรินทร สาสุขวัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B5962181 นางสาววริศรา งิ้วเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
44 B5962808 นางสาวศิริรัตน์ มีใบลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
45 B5963898 นางสาวศิริลักษณ์ วิฑูรย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
46 B5963621 นางสาวศุภิสรา สืบกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
47 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
48 B5963416 นางสาวสุวิภาดา เดชา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
49 B5962006 นางสาวหทัยรัตน์ จองทองหลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
50 B5962303 นายอปินโย มาตราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
51 B5963041 นางสาวอรวรรณ ล้ำเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
52 B5962174 นางสาวอรสา กำจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
53 B5961849 นางสาวอริสรา ลัดจะโป๊ะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
54 B5962549 นางสาวอาภัสสรา ชาวเขาดิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
55 B5962914 นางสาวอำไพ โอ่งอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
56 B5963904 นางสาวอุไรพร ห่วงกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
57 B5963775 นายเกษมสันต์ มงกุฎเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
58 B5961450 นางสาวเบญจมาภรณ์ จงกลนิธารณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
59 B5961597 นางสาวเพ็ญนภา ส่งศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
60 B5962167 นางสาวไปรมาศ สันทาลุนัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.