รายชื่อนศ.
รายวิชา618421 : ERGONOMICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5962273 นางสาวกมลชนก เพียโคตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5963768 นางสาวกรชวัล เข็มทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5963690 นางสาวกิตติพร บุญหาราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5963713 นางสาวจิรดา คล่องขยัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5963577 นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5962105 นางสาวชมพูเนกข์ นพคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5963065 นางสาวชวาลา ตีตรา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5963836 นางสาวชัญญา พริกไทยวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5962839 นายชัยนรินท์ พันธชัยโรจน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5963515 นายชานนท์ บุญชื่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5962204 นางสาวณัฐชนิดา ภิญโญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5962907 นางสาวดุสิตา ศิริรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5963072 นายธนดล ไตรวุฒิปัญญาวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5963003 นายธันวา บำรุงศิลป์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5962730 นางสาวนงค์ลักษณ์ จิตรซื่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5963379 นางสาวนงลักษณ์ จิระอานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5961801 นายนัฐวุฒิ อุดานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5963133 นางสาวนันทนัช จิตจำนงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5961405 นางสาวนันทพร บุดดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5961962 นางสาวนันทวัน ประดับศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5962396 นางสาวนิตยา บุญสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5961467 นางสาวบุษกร ห้าพุทรา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5962020 นางสาวปณิดา นารี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5962044 นางสาวปริยาพร ครองตาเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5963294 นางสาวพรนิภา ขุนณรงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5962501 นางสาวพรวิไล ผลพูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5963171 นางสาวพิมพ์ชนิกา วิการะโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5962235 นางสาวภัทรลดา จักรชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5962389 นายภาณุพงศ์ น้อยบุดดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5962921 นางสาวภาวิตา สิทธิโสภณกำจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5963492 นางสาวภูวิศา มณีประพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5962051 นางสาวมีนา ชาญสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B5963614 นางสาวรสิตา จันทสา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B5961641 นางสาวรัชรีย์ ทองภู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B5961795 นางสาววัชรินทร์ ฝองสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B5962518 นางสาววิชุดา ฝาชัยภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B5961627 นางสาวศรัญญา บุญทศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B5963553 นางสาวศรัณยา ปลัดสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B5961863 นางสาวศิริวรรณ ภัทรกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
42 B5961559 นางสาวศุภลักษณ์ คำใส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B5961511 นางสาวศุภิสรา จวงจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
44 B5963485 นางสาวสุกัญญา เดชชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
45 B5962358 นางสาวสุดารัตน์ เศรษชัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
46 B5962433 นางสาวสุนันทา เขียวบุญแย้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
47 B5961481 นางสาวสุพรรณี ตอนโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
48 B5961931 นางสาวสุภาวดี ธีรทองดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
49 B5963201 นางสาวสุภาวนา มีชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
50 B5963027 นายสุรเชษฐ์ ธงชัยตะนานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
51 B5962037 นางสาวอธิชา ชูมล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
52 B5963430 นายอธิชา นาคะพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
53 B5962594 นางสาวอนุลักษณ์ ปิ่นชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
54 B5961498 นางสาวอาทิตยา โจทะนัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
55 B5963447 นางสาวอารยพร มีชิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
56 B5962334 นางสาวอุษณีย์ ศรีรัตนสุคนธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
57 B5962259 นางสาวเจนจิรา สังขมาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
58 B5962877 นางสาวเจนิตา งานสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.