รายชื่อนศ.
รายวิชา202291 : MODERN MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5880478 นายไชยภพ บุญยะผลานันท์  BIOLOGY40
2 B5880485 นางสาวธัญญารัตน์ สุระเสียง  BIOLOGY (Honors Program)40
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B5950096 นางสาวเบญญา โพธิ์ศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5951710 นางสาวสุดารัตน์ เนรมิตรครบุรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5950218 นางสาวศุภนิดา วิถาระพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5951000 นายวิวรรธนากร รชานนท์ทัศน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5951512 นางสาวมาลินี โลสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5950959 นางสาวมาริสา ศรีถาวร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5951314 นางสาวมัลลิกา ลักขษร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5951437 นายภทรวัฒน์ พิรักษา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B5950072 นางสาวประภัสสร ภูมิกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B5951741 นางสาวนันทนา จันทะภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B5850228 นางสาวธัญวรรณ โชคกำเนิด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
14 B5851409 นางสาวทิติภา ยอดรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
15 B5851591 นางสาวดวงใจ เกลียบกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
16 B5850327 นางสาวณัฐพร ฉัตรหิรัญรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
17 B5951321 นางสาวณัฏฐริณีย์ จันหินตั้ง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B5951581 นายชินวัตร์ ภูแสนศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B5851225 นางสาวจิรวรรณ ชัยนอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
20 B5922239 นางสาวโสภิตา หมีทอง  CME10
21 B5919598 นายเมธวัฒน์ จันทร์ดี  CE10
22 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering10
23 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
24 B5828616 นายเกษชรินทร์ เกียรติอิสรากุล  Mechatronics Engineering10
25 B5725465 นางสาวเกศวรินทร์ คล้ายดอน  Mechatronics Engineering10
26 B6000363 นายอุทัย พันธเสน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6137496 นางสาวอารียา ด้วยงา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา  ME10
29 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล  Automotive Engineering10
30 B5819096 นายอมรเทพ สอนสุกอง  IE40
31 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์  ME10
32 B5911417 นายอนันต์ น้อยเซีย  CPE10
33 B5927463 นายอธิป ทองดีเวียง  CME10
34 B6003425 นางสาวหัธกาญจน์ ทองวันดี  Electronic Engineering60
35 B5919499 นางสาวหัทยา งามงอน  IE10
36 B5716517 นางสาวสุรินญา อินทสอน  ChemE40
37 B5713523 นางสาวสุรางคนา นาคมี  Environmental Engineering40
38 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B5814121 นางสาวสุรดี ศิริมุกดาเมธากุล  IE40
40 B5923236 นายสุภชัย ยิ่งจอหอ  ME10
41 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม  Geological Engineering10
42 B5811960 นางสาวสุปรีญา คำเหลือง  IE40
43 B5821150 นางสาวสุนิศา หยองเอ่น  Automotive Engineering40
44 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์  Environmental Engineering10
45 B5805273 นางสาวสุธาทิพย์ ขันคำ  IE40
46 B5805600 นางสาวสุทัตตา ผลเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
47 B5820948 นายสิรายุส บางสมบูรณ์  Automotive Engineering10
48 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์  Agricultural and Food Engineering10
49 B5900169 นางสาวสายธาร ใจเพ็ง  IE10
50 B5802432 นายศุภนันท์ ศรีจันทร์  Geological Engineering40
51 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
52 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย  MAE10
53 B5917198 นายศุภกร มีแจ้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
54 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ  ME10
55 B5910328 นายศิวัช อินทนา  CME10
56 B5917495 นายศิวรุตจ์ ชื่นเจริญ  CPE10
57 B5916252 นางสาวศิริลักษณ์ ชำนาญการ  PE10
58 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร  Agricultural and Food Engineering10
59 B5810239 นางสาวศิรินาถ สาครขันธ์  IE40
60 B5914579 นางสาวศิรินทร์ญา เจียมโพธิ์  CME10
61 B5907977 นายศิริชัย บรรเทากุล  Environmental Engineering10
62 B5827121 นายศรายุทธ สัญจรดี  Mechatronics Engineering10
63 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
64 B5819959 นายวีรภัทร รัตนเลิศ  IE40
65 B5820672 นายวิษณุ เอกเลิศ  Automotive Engineering10
66 B5803378 นายวิศรุต เครือบุญ  Automotive Engineering40
67 B5817085 นางสาววิภาวดี ปานทอง  PE40
68 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ  Agricultural and Food Engineering10
69 B5812998 นางสาววัลลภา เอี่ยมทัพ  PE40
70 B5820931 นางสาววสุนันท์ บุญพุทธ  Automotive Engineering40
71 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี  Environmental Engineering10
72 B5827077 นายวริทธิ์ อรุณสุขมาก  Mechatronics Engineering40
73 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
74 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก  Metallurgical Engineering40
75 B5811892 นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์สังข์  IE40
76 B5906345 นางสาวรัตน์ตะวัน ประจันทร์สี  IE10
77 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์  IE10
78 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
79 B6004453 นางสาวมัชมาน เขียนนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
80 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ  Agricultural and Food Engineering10
81 B5917525 นายมณฑล แก่นโพธิ์  CPE10
82 B5919178 นายมงคล สืบสิงห์  CE10
83 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
84 B5917839 นายภาสพงศ์ คงประการ  ME10
85 B5804597 นายภานุเกล้า งามเหมือน  Environmental Engineering10
86 B5820467 นางสาวภัทรสุดา โหรานิคม  IE40
87 B5610037 นายภวัต โกยสวัสดิ์  ChemE10
88 B6001476 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
89 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก  Environmental Engineering10
90 B5922383 นางสาวพิชญาพร เหลืองวัฒนพงศ์  CME10
91 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
92 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง  CME10
93 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง  CME10
94 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน  Agricultural and Food Engineering10
95 B5903009 นางสาวพลอยไพลิน แสงอธิคม  CME10
96 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์  MAE10
97 B5917600 นางสาวพรสุดา ยมพันธ์  ChemE10
98 B5801374 นางสาวพรรณวิภา สิงห์กลิ่น  IE40
99 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง  Agricultural and Food Engineering10
100 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย  Agricultural and Food Engineering10
101 B5917433 นายพงษ์พันธ์ สุทธิ์พงศกุล  CPE10
102 B5924172 นายพงศ์ปณต กะรัตน์  IE10
103 B5803972 นางสาวผกาวรรณ สุริยะธรรม  MAE40
104 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
105 B5906093 นายปริภัทร พานะ  CPE10
106 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
107 B5909810 นางสาวปภากร ศรีเมือง  Agricultural and Food Engineering10
108 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
109 B5907120 นายปฏิญาณ ผมงาม  IE10
110 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
111 B5812837 นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน  MAE40
112 B5822416 นายนฤดล สีบัวลา  Geological Engineering40
113 B5909285 นายนภัส เปียเมือง  CE10
114 B5905430 นายนนทวัฒน์ ศรีภา  ME10
115 B5916092 นายธเนศ แซ่ลี  IE10
116 B5925483 นายธีรพัฒน์ รัตนเพชร  ME10
117 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
118 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง  Automotive Engineering10
119 B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์  ME10
120 B5926756 นายธนัตถ์กานต์ วงษ์พิมลกิจ  Mechatronics Engineering10
121 B5909544 นางสาวธนัชชา สร้อยทรัพย์  IE10
122 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา  Agricultural and Food Engineering10
123 B5824373 นายธนวัฒน์ สัมพันธะ  MAE40
124 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
125 B5823116 นางสาวทิพาภรณ์ สังขพันธ์  Environmental Engineering10
126 B5916986 นางสาวทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล  Environmental Engineering10
127 B5926329 นายทศพล จันตรี  CPE10
128 B5700820 นายทศพล สุทธิสุวรรณ  CPE10
129 B5910311 นายทวีชัย คันกลาง  CPE10
130 B5924912 นางสาวตูแวฟาดีละ อาแซมัว  Geological Engineering10
131 B5614561 นายติณห์ ใจวงศ์  EE10
132 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด  ChemE10
133 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
134 B5715091 นางสาวณัฐริกา มาลาฤทธิ์  IE40
135 B5910229 นางสาวณัฐยา ยานเจริญ  CME10
136 B5800605 นายณรงค์วรรณ สร้างคำ  CE40
137 B5926800 นางสาวฐิติมา หลุนบูชา  Mechatronics Engineering10
138 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี  ME10
139 B5908653 นายฐิตินันท์ วรพันธุ์  ME10
140 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering10
141 B5808410 นายชานุวัฒน์ โมกไธสง  Metallurgical Engineering10
142 B5916375 นายชาญเทิดสุทธิ์ อุสาหะ  ME10
143 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา  CME10
144 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
145 B5917471 นายชยานันท์ สังสอาด  CPE10
146 B5811489 นางสาวจิติยานันท์ นันตลาด  Transportation Engineering And Logistics40
147 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง  Agricultural and Food Engineering10
148 B5902668 นายจตุพล สอนละ  CE10
149 B5900152 นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ  IE10
150 B5542543 นายกิตติพันธ์ ยาวะระ  Agricultural and Food Engineering10
151 B5900886 นายกิตติ การรัมย์  Environmental Engineering10
152 B5805242 นางสาวกัลยรัตน์ เอี่ยมมาลา  IE40
153 B5917716 นายกฤษณพล อาสะโภ  ME10
154 B5907373 นายกฤษฒิพงษ์ ศรีนาคา  Environmental Engineering10
155 B5820177 นายกฤษฎา แก่นดีลัง  IE40
156 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
157 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
158 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
159 B5862924 นางสาวสุภาพร จรจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
160 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
161 B5862559 นางสาวศิริลักษณ์ หมายครอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
162 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
163 B5860135 นางสาววนาลี ปะระราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
164 B5860036 นางสาวรจนา ยศกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
165 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
166 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
167 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
168 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
169 B5871636 นางสาวเจนจิรา นามมะเริง  INFORMATION SCIENCE40
170 B5870271 นางสาวสุดารัตน์ สำราญเริงจิตต์  INFORMATION SCIENCE10
171 B5873470 นายสิทธิศักดิ์ อินทรักษ์  INFORMATION SCIENCE40
172 B5870714 นายศราวุฒิ สุดซา  INFORMATION SCIENCE40
173 B5851775 นายณัฐพงษ์ พรหมพินิจ  INFORMATION SCIENCE40
174 B5871285 นางสาวฐิติมา วัฒนานุชิต  INFORMATION SCIENCE40
175 B5873722 นางสาวชนิกานต์ ป้อมกฤษณ์  INFORMATION SCIENCE10
176 B5871742 นายชนาธิป ปลาบู่ทอง  INFORMATION SCIENCE40
177 B5871353 นางสาวกฤษณา ยกบัตร  INFORMATION SCIENCE40
178 B5871308 นายกฤตเมธ แสงมะณี  INFORMATION SCIENCE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.