รายชื่อนศ.
รายวิชา712205 : GERIATRIC NURSING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6090449 นายไอศวรรย์ รักวงศ์  B.N.S.
2 B6090562 นางสาวแพรพลอย สุทธิอาคาร  B.N.S.
3 B6090333 นางสาวเอเชีย ปอสูงเนิน  B.N.S.
4 B6090531 นางสาวเพ็ญพิชชา พุ่มบ้านเซ่า  B.N.S.
5 B6090197 นางสาวเจนสุดา นาสมภักดิ์  B.N.S.
6 B6090074 นางสาวเจนจิรา มหาวงค์  B.N.S.
7 B6090623 นางสาวเขมิกา รัตนทรัพย์  B.N.S.
8 B6090210 นางสาวอโณทัย ผองสูงเนิน  B.N.S.
9 B6090524 นางสาวอุไรรัตน์ กองสมบัติ  B.N.S.
10 B6090180 นางสาวอิสริญา ศรีญา  B.N.S.
11 B6090692 นางสาวอิงอร กอมณี  B.N.S.
12 B6090654 นางสาวอำภาวรรณ จรถวิล  B.N.S.
13 B6090647 นางสาวอัญชสา วิมลรัตนชัยศิริ  B.N.S.
14 B6090586 นางสาวอรยา ไกรสิทธิ์  B.N.S.
15 B6090043 นางสาวอรดี เพชรราช  B.N.S.
16 B6090661 นางสาวอรชร พาหะนิชย์  B.N.S.
17 B6090616 นายอนาวิน รอดกระโทก  B.N.S.
18 B6090777 นางสาวอนัญญา นามวงศ์  B.N.S.
19 B6090364 นางสาวสุวิมล สลักศิลป์  B.N.S.
20 B6090036 นางสาวสุพิชญา คงวงศ์  B.N.S.
21 B6090500 นางสาวสุธาทิพย์ พันธรักษา  B.N.S.
22 B6091033 นางสาวสุทธิพร สุทธิ  B.N.S.
23 B6090593 นางสาวสุทธิดา เด่นกลาง  B.N.S.
24 B6090265 นางสาวสุชาดา คำโคกกรวด  B.N.S.
25 B6090746 นางสาวสิรภัทร ทรัพย์ปริญญาพร  B.N.S.
26 B6090975 นางสาวสินีนารถ ประทุม  B.N.S.
27 B6090876 นางสาวศิริวัฒนา รักแก้ว  B.N.S.
28 B6090159 นางสาวศิริพร เพ็ชรโรจน์  B.N.S.
29 B6090326 นางสาวศศิพร แว่นวิเศษ  B.N.S.
30 B6090289 นางสาววิลาวัลย์ ฆ้องกระโทก  B.N.S.
31 B6090470 นางสาววิภาพร โลกประโคน  B.N.S.
32 B6090234 นางสาววิชุดา มูลวิชา  B.N.S.
33 B6090685 นางสาววาสนา มูลเซอร์  B.N.S.
34 B6090609 นางสาววารีรัตน์ ทองเทศ  B.N.S.
35 B6090432 นางสาววริศรา วงษ์พยับ  B.N.S.
36 B6090555 นางสาววรารัตน์ สมัตถะ  B.N.S.
37 B6090814 นางสาววรรณวรีลักษณ์ มุ่งแฝงกลาง  B.N.S.
38 B6090838 นางสาวรัตติญา ใจเที่ยง  B.N.S.
39 B6090302 นางสาวรังสิมา จุฑาชื่น  B.N.S.
40 B6090296 นางสาวรังสิมา ครอสูงเนิน  B.N.S.
41 B6090081 นางสาวมัสลิสา คำผุย  B.N.S.
42 B6090173 นางสาวมัฑกานต์ ไชยฮ้อย  B.N.S.
43 B6090357 นางสาวมณีรัตน์ แต้มสีคราม  B.N.S.
44 B6090340 นายพิเชษฐ์ เขตบุรี  B.N.S.
45 B6090739 นางสาวพิมรัก แย้มกลาง  B.N.S.
46 B6090494 นางสาวพิชญาภร ยำเกรง  B.N.S.
47 B6090487 นางสาวพัชราวดี ปาโส  B.N.S.
48 B6090760 นางสาวพรรษชล กิติสกนธ์  B.N.S.
49 B6090890 นางสาวพรนภัส โรจนกร  B.N.S.
50 B6090388 นางสาวพรทิพย์ ฝ้ายสีงาม  B.N.S.
51 B6090852 นางสาวผการัตน์ ดวงนามน  B.N.S.
52 B6090203 นางสาวปุณยนุช คงแก้ว  B.N.S.
53 B6090166 นางสาวปิ่นมณี ภูมิโคกรักษ์  B.N.S.
54 B6090630 นางสาวปิยธิดา อินทร์แก้ว  B.N.S.
55 B6090715 นางสาวปาริชาติ แพงน้อย  B.N.S.
56 B6090012 นางสาวปรียฉัตร ณะพรานบุญ  B.N.S.
57 B6091040 นางสาวบีรยา ช่อจันทร์  B.N.S.
58 B6090258 นางสาวนิตยา อาจเชื้อ  B.N.S.
59 B6090029 นางสาวธีรนันท์ ออมอด  B.N.S.
60 B6090142 นางสาวธันญธร เพิ่มขึ้น  B.N.S.
61 B6090371 นางสาวธัญญานาถ ดาษดื่น  B.N.S.
62 B6090456 นางสาวทัตติยา จอมเกาะ  B.N.S.
63 B6090111 นางสาวณีรวัลย์ มุ่งเกี่ยวกลาง  B.N.S.
64 B6090821 นางสาวณัฐริกา สีหานนท์  B.N.S.
65 B6090395 นางสาวณัฐรัตน์ แสนศิริ  B.N.S.
66 B6090227 นางสาวณัฐนิชา ตระกุลรัมย์  B.N.S.
67 B6090463 นางสาวณัฐธินี มีทรัพย์  B.N.S.
68 B6090517 นางสาวณัฐธิดา ขอเหนี่ยวกลาง  B.N.S.
69 B6090920 นางสาวณัฐกานต์ ศิริศิลป์  B.N.S.
70 B6090548 นายณฤพนธิ์ ซ้ายสุข  B.N.S.
71 B6090807 นางสาวชนนิภา อบอุ่น  B.N.S.
72 B6091064 นางสาวจุฑามาศ พะยอมใหม่  B.N.S.
73 B6090708 นางสาวจิรภัทร สีหานาม  B.N.S.
74 B6090050 นางสาวจินต์จุฑา หวายสันเทียะ  B.N.S.
75 B6090241 นางสาวขวัญชนก ยงยันต์  B.N.S.
76 B6090401 นางสาวกาญจนา หงษ์สวัสดิ์  B.N.S.
77 B6090104 นางสาวกรรณิกา เกษงาม  B.N.S.
78 B6090135 นางสาวกมลชนก ดาแก้ว  B.N.S.
79 B6090067 นางสาวกนิษฐา มัดทองหลาง  B.N.S.
80 B6090128 นางสาวกนกวรรณ จันทา  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.