รายชื่อนศ.
รายวิชา618309 : INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย  CME10
3 B5918010 นางสาวปาริชาติ วงค์นันท์  CME10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
4 B5962341 นางสาวกชพร นวลจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5962075 นางสาวกุลภัทร กำแพงใหญ่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5963249 นายคชานนท์ คำเปล่า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5962815 นางสาวจิดาภา แซ่ลิ้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5962785 นางสาวจิตติมา เพิ่มจัตุรัส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5963713 นางสาวจิรดา คล่องขยัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5963577 นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5962082 นางสาวฉัตรธิดา จันมะณีย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5962242 นางสาวชลนิดา ดุงสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5963065 นางสาวชวาลา ตีตรา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5963836 นางสาวชัญญา พริกไทยวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5962204 นางสาวณัฐชนิดา ภิญโญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5962983 นางสาวณัฐริกา ผะกาทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5962907 นางสาวดุสิตา ศิริรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5963003 นายธันวา บำรุงศิลป์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5961610 นางสาวนภาพร ปานบุดดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5962860 นายนรินทร์ นิราชโศรก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5963133 นางสาวนันทนัช จิตจำนงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5961962 นางสาวนันทวัน ประดับศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5962396 นางสาวนิตยา บุญสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5961887 นางสาวนิศารัตน์ เต็งผักแว่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5962723 นางสาวบุษบา ตุ้มนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5961788 นางสาวปริดาลัก ศิริจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5962044 นางสาวปริยาพร ครองตาเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B5962211 นางสาวปาริชาติ คอนพุดซา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B5961719 นางสาวพรชิตา พูลผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5962235 นางสาวภัทรลดา จักรชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5962389 นายภาณุพงศ์ น้อยบุดดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B5961474 นางสาวรัชฏา อยู่ปูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5961689 นางสาวลลิตา ชัยคำจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B5961429 นางสาวลัดดาวัลย์ ครสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B5963645 นางสาววรรณิสา กาวกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B5962709 นางสาววรัชยา เลิศธัญญาลักษณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B5962181 นางสาววริศรา งิ้วเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B5961795 นางสาววัชรินทร์ ฝองสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B5961627 นางสาวศรัญญา บุญทศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B5963553 นางสาวศรัณยา ปลัดสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B5961863 นางสาวศิริวรรณ ภัทรกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B5961511 นางสาวศุภิสรา จวงจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B5963621 นางสาวศุภิสรา สืบกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
45 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
46 B5963485 นางสาวสุกัญญา เดชชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
47 B5962358 นางสาวสุดารัตน์ เศรษชัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
48 B5961481 นางสาวสุพรรณี ตอนโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
49 B5961931 นางสาวสุภาวดี ธีรทองดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
50 B5963201 นางสาวสุภาวนา มีชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
51 B5963416 นางสาวสุวิภาดา เดชา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
52 B5963430 นายอธิชา นาคะพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
53 B5962037 นางสาวอธิชา ชูมล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
54 B5962594 นางสาวอนุลักษณ์ ปิ่นชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
55 B5962303 นายอปินโย มาตราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
56 B5963041 นางสาวอรวรรณ ล้ำเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
57 B5961498 นางสาวอาทิตยา โจทะนัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
58 B5963447 นางสาวอารยพร มีชิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
59 B5962334 นางสาวอุษณีย์ ศรีรัตนสุคนธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
60 B5962877 นางสาวเจนิตา งานสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
61 B5961450 นางสาวเบญจมาภรณ์ จงกลนิธารณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.