รายชื่อนศ.
รายวิชา114490 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5881048 นางสาวกนกวรรณ ปรีชาชัชวาล  SPORTS SCIENCE
2 B5681129 นายจิรพัส พงษ์พิมาย  SPORTS SCIENCE
3 B5881185 นายชยากร ราชแทน  SPORTS SCIENCE
4 B5880652 นายชลธี พึ่งโคกสูง  SPORTS SCIENCE
5 B5881062 นางสาวชไมพร ศรีหาวงษ์  SPORTS SCIENCE
6 B5880638 นายณัฐกิตติ์ เชิดโฉม  SPORTS SCIENCE
7 B5681136 นายธนกร พิพัฒน์รัตนถาวร  SPORTS SCIENCE
8 B5881277 นายธนธรณ์ ไตรรงค์วิจิตร์  SPORTS SCIENCE
9 B5881291 นายธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์กุล  SPORTS SCIENCE
10 B5880621 นายธนากร ทัศนีย์  SPORTS SCIENCE
11 B5881178 นายนันทวัฒน์ คำจันทร์  SPORTS SCIENCE
12 B5880805 นางสาวนุชนาฏ สงเนย  SPORTS SCIENCE
13 B5880751 นางสาวบรรณสรณ์ ทองดี  SPORTS SCIENCE
14 B5881383 นายปรีชา ทองนาค  SPORTS SCIENCE
15 B5881543 นายพชรพล สวัสดิ์  SPORTS SCIENCE
16 B5880799 นางสาวศิริลักษณ์ ทองดี  SPORTS SCIENCE
17 B5880836 นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ  SPORTS SCIENCE
18 B5681464 นางสาวสาวิตรี วิริยะฉาย  SPORTS SCIENCE
19 B5880744 นางสาวสิทธิ์วดี ประสพธรรม  SPORTS SCIENCE
20 B5880928 นางสาวสุธิดา ศิริสุข  SPORTS SCIENCE
21 B5880898 นายสุรเดช งดสันเทียะ  SPORTS SCIENCE
22 B5881512 นายอุเทน เหลืองดี  SPORTS SCIENCE
23 B5880867 นางสาวแคทรียา จันทศรี  SPORTS SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.