รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6018870 นางสาวกชอร สำเภา  Transportation And Logistics Engineering
2 B6021863 นางสาวกนกอร ศรีสาคร  Transportation And Logistics Engineering
3 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering
5 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์  PE
6 B6008277 นางสาวกฤติพร พึ่งสมบัติ  Transportation And Logistics Engineering
7 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง  Metallurgical Engineering
8 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า  Metallurgical Engineering
9 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
10 B6027629 นายกวียุทธ หนูเสน  Transportation And Logistics Engineering
11 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
12 B6002435 นางสาวกัญญาณี ศรีเพียร  Transportation And Logistics Engineering
13 B6005283 นางสาวกัญญาลักษณ์ ตุ้มไธสง  Transportation And Logistics Engineering
14 B6028985 นายกันตภณ ช่างยันต์  Agricultural and Food Engineering
15 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
16 B5810598 นายกิตติฐัช ธนชาติ  TCE
17 B6003760 นายกิตติธรา ศรีสุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering
18 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering
19 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE
20 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering
21 B6137434 นางสาวขวัญใจ ภูบุญศรี  Agricultural and Food Engineering
22 B5908417 นายคณต วังคะฮาด  Environmental Engineering
23 B6007379 นายคทาวุธ อัครชัยมงคล  Transportation And Logistics Engineering
24 B6002152 นางสาวคุณิตา ปิ่นทองเจริญ  Transportation And Logistics Engineering
25 B6006709 นายจักรวุธ มาซา  Transportation And Logistics Engineering
26 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค  Transportation And Logistics Engineering
27 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์  Environmental Engineering
28 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง  Environmental Engineering
29 B6017231 นางสาวจิดาภา กิจทวี  Transportation And Logistics Engineering
30 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6017972 นางสาวจิตรานุช ขมิ้นทอง  Transportation And Logistics Engineering
32 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
33 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า  Transportation And Logistics Engineering
34 B6026837 นางสาวจิรัชญา มงคล  Transportation And Logistics Engineering
35 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering
36 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร  Metallurgical Engineering
37 B6019563 นายจุลศักดิ์ รักสกุลพิวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering
38 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
39 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering
40 B6016272 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
41 B6026431 นายชนินทร์ อักษร  Transportation And Logistics Engineering
42 B6008772 นางสาวชนิภรณ์ สุทธิวิรัตน์  Transportation And Logistics Engineering
43 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE
44 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์  Transportation And Logistics Engineering
45 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร  Environmental Engineering
46 B5619436 นายชยากร หิรัญเกื้อ  Metallurgical Engineering
47 B6022112 นายชยุตม์ สุกใส  Transportation And Logistics Engineering
48 B6015251 นายชยเกียรติ ตั้งกีรติชัย  Transportation And Logistics Engineering
49 B6008918 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  Metallurgical Engineering
50 B6012632 นางสาวชลลดา คงทิพย์  Metallurgical Engineering
51 B6137533 นางสาวชลิดา ยอดรัก  PE
52 B6008079 นางสาวชลิตา ทาภักดี  Transportation And Logistics Engineering
53 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering
54 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ  Geological Engineering
55 B6006402 นายชุมพล บำรุงสุข  Transportation And Logistics Engineering
56 B5900701 นางสาวญานิกา โพธิจันทร์  Environmental Engineering
57 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง  Metallurgical Engineering
58 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล  PE
59 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE
60 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด  MAE
61 B6011635 นายณัฐชนน สมัครการ  Transportation And Logistics Engineering
62 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
63 B6012212 นายณัฐชา อรรคสูรย์  Transportation And Logistics Engineering
64 B6019693 นางสาวณัฐณิชา ทะนานทอง  Transportation And Logistics Engineering
65 B5819430 นางสาวณัฐธิชา เกิดสมบัติ  Environmental Engineering
66 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering
67 B6006327 นายณัฐพล ทรงครุฑ  Transportation And Logistics Engineering
68 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข  Metallurgical Engineering
69 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering
70 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน  CE
71 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
72 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม  ChemE
73 B6020057 นายทวิช จงพินิจ  Transportation And Logistics Engineering
74 B5800766 นางสาวทอฝัน กาญจนจิตติ  Environmental Engineering
75 B6003067 นางสาวทัศนีย์ สีนาค  Transportation And Logistics Engineering
76 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering
77 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม  PE
78 B6003678 นางสาวทิพย์อาพร จาบทอง  Transportation And Logistics Engineering
79 B5720293 นายธงชัย อินต๊ะบุญมา  GT
80 B6003388 นางสาวธนพร วัฒน์ชัยพนา  Transportation And Logistics Engineering
81 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE
82 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
83 B6016043 นางสาวธนภัทร เชื้อเย็น  Transportation And Logistics Engineering
84 B5807550 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
85 B6010263 นางสาวธนัญญา จันทร์หัวโทน  Transportation And Logistics Engineering
86 B6005825 นางสาวธนัญญา ทิพย์เนตร  Transportation And Logistics Engineering
87 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง  Environmental Engineering
88 B5905478 นายธนาณัติ พานิช  Environmental Engineering
89 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE
90 B6006761 นายธวัชชัย กองษร  Transportation And Logistics Engineering
91 B6009434 นางสาวธัญกร หาญวิเศษ  Transportation And Logistics Engineering
92 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering
93 B6020705 นายธัญเทพ เม้าบำรุง  Transportation And Logistics Engineering
94 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์  Environmental Engineering
95 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น  IE
96 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE
97 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE
98 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง  PE
99 B5816996 นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา  PE
100 B6000721 นางสาวธีริศรา ถีสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering
101 B6017934 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering
102 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
103 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
104 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง  Environmental Engineering
105 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering
106 B6010003 นางสาวนัจนันท์ หงษ์นาง  Transportation And Logistics Engineering
107 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง  Environmental Engineering
108 B6021313 นางสาวนันทิดา สมัญญา  Transportation And Logistics Engineering
109 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
110 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
111 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์  Metallurgical Engineering
112 B5816446 นายนิติธร กฤษฐ์ปภากุณท์  TCE
113 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง  EE
114 B6011703 นางสาวนิธินันท์ คนยัง  Metallurgical Engineering
115 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering
116 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering
117 B5822713 นางสาวนิฤมล ฐีติปริวัติ  Geological Engineering
118 B5806027 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  ChemE
119 B6015541 นายปฐมพงษ์ ประสิทธิ์พันธ์  Transportation And Logistics Engineering
120 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering
121 B6003531 นางสาวปติณญา โมสันเทียะ  Metallurgical Engineering
122 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง  CE
123 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์  Environmental Engineering
124 B6019112 นางสาวปพิชญา ขุนเมือง  Transportation And Logistics Engineering
125 B6008925 นางสาวปพิชญา แสนแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
126 B5813988 นายประชานาถ รัตนนนท์  Environmental Engineering
127 B5803309 นายปรัชฌาพันธ์ เสาร์วิชิต  PE
128 B6003395 นายปรัชญ์ เพ็ชรล้อมทอง  Transportation And Logistics Engineering
129 B6014827 นายปริญญา สวัสดิรักษ์  Transportation And Logistics Engineering
130 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
131 B6003739 นางสาวปวรรณรัตน์ ท้องฟ้า  Transportation And Logistics Engineering
132 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี  ChemE
133 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering
134 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง  Environmental Engineering
135 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE
136 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE
137 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering
138 B6000998 นางสาวปุณฑริกา วาระโว  Transportation And Logistics Engineering
139 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
140 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering
141 B6011512 นางสาวพรนภา นิมิตรทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering
142 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering
143 B6020866 นางสาวพรรณธิภา สีมะณีรัตน์  Transportation And Logistics Engineering
144 B6008505 นางสาวพรรณภา จะรอบรัมย์  Transportation And Logistics Engineering
145 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา  PE
146 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้  Metallurgical Engineering
147 B6022129 นางสาวพัชราภา วิจิตขจี  Transportation And Logistics Engineering
148 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering
149 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง  Geological Engineering
150 B6011055 นายพัฒนา นามราชา  Metallurgical Engineering
151 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง  Metallurgical Engineering
152 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
153 B6010591 นางสาวพิกุลทอง ดวงจันทร์โคตร  Transportation And Logistics Engineering
154 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering
155 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering
156 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
157 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์  PE
158 B6013189 นายพิเชษฐ์ ภิระบรรณ์  Transportation And Logistics Engineering
159 B5810437 นายพีรพล รุ่งโรจน์พูนผล  Environmental Engineering
160 B5916641 นายพุธวงศ์ จินากูล  IE
161 B5824847 นายฟัยรูซ หมัดอะหลี  TCE
162 B6009779 นางสาวภริตพร สานารินทร์  Geological Engineering
163 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง  Environmental Engineering
164 B6000394 นางสาวภัทรภร แนบสนิท  Transportation And Logistics Engineering
165 B6000776 นางสาวภัทรลภา บุบผาชาติ  Transportation And Logistics Engineering
166 B5709090 นางสาวภัทรวิจิตรา เล่าเรียน  TOOL ENGINEERING
167 B6001667 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง  Transportation And Logistics Engineering
168 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering
169 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME
170 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering
171 B5910953 นายภานุมาส ธำรงธนรัชตกุล  Agricultural and Food Engineering
172 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE
173 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering
174 B6002282 นายภุชเคนทร์ สิงห์ปรุ  Transportation And Logistics Engineering
175 B6017958 นายภูมิพัชร์ เนตรเจริญ  Transportation And Logistics Engineering
176 B6008406 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง  Geological Engineering
177 B6018450 นายมนต์ชัย เมลานนท์  Transportation And Logistics Engineering
178 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
179 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา  Agricultural and Food Engineering
180 B6003289 นางสาวมลฑิรา ดีเสียง  Transportation And Logistics Engineering
181 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม  Environmental Engineering
182 B6007935 นางสาวมานิตา พั่วคุณมี  Transportation And Logistics Engineering
183 B6007126 นายยศนนท์ กัลยาสนธิ์  Transportation And Logistics Engineering
184 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์  Transportation And Logistics Engineering
185 B6024468 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Metallurgical Engineering
186 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล  PE
187 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
188 B6007591 นางสาวรวิสรา เจียมมะเริง  Transportation And Logistics Engineering
189 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส  Geological Engineering
190 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
191 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE
192 B6008185 นางสาวรุ่งทิวา เก่งกว่าสิงห์  Transportation And Logistics Engineering
193 B6004484 นางสาวรุ่งนภา ต่ายกระโทก  Transportation And Logistics Engineering
194 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล  PE
195 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน  PE
196 B6017996 นายวชิระ มะโนเครื่อง  Transportation And Logistics Engineering
197 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก  Metallurgical Engineering
198 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering
199 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด  Metallurgical Engineering
200 B6021832 นายวรวุฒิ ก้องสิทธิเดช  Metallurgical Engineering
201 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering
202 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering
203 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก  Environmental Engineering
204 B6009922 นายวันเฉลิม มาประดิษฐ์  Transportation And Logistics Engineering
205 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE
206 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering
207 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี  CME
208 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม  Transportation And Logistics Engineering
209 B6011574 นางสาววิรัลพัชร รัชตะกมลชาติ  Transportation And Logistics Engineering
210 B5816774 นายวิศรัฐ สุรินทร์คำ  TCE
211 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE
212 B6010683 นายวีรภัทร หล่าธรรม  Transportation And Logistics Engineering
213 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง  Agricultural and Food Engineering
214 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา  PE
215 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering
216 B6007775 นางสาวศรีสุดา บุญพรม  Transportation And Logistics Engineering
217 B6010430 นางสาวศศินา สอนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering
218 B6014407 นางสาวศศิวิมล แสวงมี  Agricultural and Food Engineering
219 B6013165 นายศักดิ์ธนา เดี่ยวกลาง  Transportation And Logistics Engineering
220 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน  Environmental Engineering
221 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน  Environmental Engineering
222 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering
223 B6011659 นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์  Transportation And Logistics Engineering
224 B6013110 นายศิวโรจน์ ลุนทา  Transportation And Logistics Engineering
225 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์  PE
226 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง  Environmental Engineering
227 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering
228 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering
229 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน  Metallurgical Engineering
230 B5817528 นายศุภกิจ เรือนตั๋น  EE
231 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา  Geological Engineering
232 B6018955 นางสาวศุภนิดา นันทะวงศ์  Transportation And Logistics Engineering
233 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
234 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ  Metallurgical Engineering
235 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์  Transportation And Logistics Engineering
236 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering
237 B6008314 นางสาวศุภิกา กวนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering
238 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล  Metallurgical Engineering
239 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์  Geological Engineering
240 B5817238 นางสาวสมฤดี สายสุด  Geological Engineering
241 B6010485 นางสาวสวยใจ กล้าเมืองกลาง  Transportation And Logistics Engineering
242 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
243 B6012342 นายสันติสุข หาญไธสง  Transportation And Logistics Engineering
244 B6005849 นางสาวสินาพร มั่งสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering
245 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
246 B6007621 นางสาวสิรินยา กิ่งจันมน  Transportation And Logistics Engineering
247 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร  Geological Engineering
248 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ  PE
249 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
250 B5906833 นางสาวสุจิณณา มาบิดา  Environmental Engineering
251 B6004729 นางสาวสุชาณรี เอนกพงษ์  Transportation And Logistics Engineering
252 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering
253 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล  Environmental Engineering
254 B5802227 นางสาวสุชีรา เชิงเขา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
255 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering
256 B6010157 นางสาวสุดารัตน์ เสาร์แก้ว  Transportation And Logistics Engineering
257 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว  Geological Engineering
258 B6025083 นางสาวสุทธิกานต์ วันเพ็ญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
259 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ  Environmental Engineering
260 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering
261 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering
262 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
263 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
264 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร  Metallurgical Engineering
265 B6006884 นายสุภัค ทิพย์อุทัย  Metallurgical Engineering
266 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE
267 B5900121 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  ChemE
268 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering
269 B6009458 นายสุระรัถ ศรีเหรา  Transportation And Logistics Engineering
270 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง  Geological Engineering
271 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์  IE
272 B6007201 นางสาวสโรชา จบสัญจร  Transportation And Logistics Engineering
273 B6009847 นางสาวสโรชา จันทร์สมบัติ  Transportation And Logistics Engineering
274 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต  Environmental Engineering
275 B5915057 นายหิรัญ ศรีวะรมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
276 B6018092 นางสาวอคิราภ์ ศรีธนนชัย  Geological Engineering
277 B6009830 นางสาวอทิตติยา ทองสุข  Transportation And Logistics Engineering
278 B6008482 นายอนันต์ กรึกกระโทก  Transportation And Logistics Engineering
279 B6011475 นายอนันทพงศ์ บุญผุด  Transportation And Logistics Engineering
280 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม  Environmental Engineering
281 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering
282 B5802999 นางสาวอมรรัตน์ เกริกกิตติกุล  Environmental Engineering
283 B6013929 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering
284 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering
285 B6015206 นางสาวอรชิตา มีพันธ์  Transportation And Logistics Engineering
286 B6002657 นางสาวอรอนงค์ ก้านลำภู  Transportation And Logistics Engineering
287 B5902781 นางสาวอังคนา ก้อนเพชร  Environmental Engineering
288 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล  Environmental Engineering
289 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส  Geological Engineering
290 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE
291 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering
292 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering
293 B6002930 นางสาวอารียา ญายะนันท์  Transportation And Logistics Engineering
294 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์  Metallurgical Engineering
295 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE
296 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย  Metallurgical Engineering
297 B6005962 นางสาวอุบลวรรณ ศรีภักดี  Transportation And Logistics Engineering
298 B6004750 นายเกศ อยู่มา  Transportation And Logistics Engineering
299 B5920440 นางสาวเกษศราวัลย์ แมขุนทด  Agricultural and Food Engineering
300 B5806744 นายเจษฎา ทองไทย  TOOL ENGINEERING
301 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์  PE
302 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering
303 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี  PE
304 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering
305 B5826100 นายเมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
306 B6025786 นางสาวเยาวพรรณ นามบุญลือ  Transportation And Logistics Engineering
307 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ  PE
308 B6024413 นายเวทย์วิวัฒน์ ชื่อดำรงรักษ์  Transportation And Logistics Engineering
309 B5542666 นายเสฎฐวุฒิ สาหร่ายเงิน  TCE
310 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
311 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ  Environmental Engineering
312 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล  Geological Engineering
313 B6006723 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพจน์  Transportation And Logistics Engineering
314 B6015985 นายเอนก อินปากดี  Transportation And Logistics Engineering
315 B6000714 นางสาวแสงดาว อินสิง  Transportation And Logistics Engineering
316 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี  Metallurgical Engineering
317 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
318 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง  Geological Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.