รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง  Geological Engineering
2 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี  Metallurgical Engineering
4 B6000714 นางสาวแสงดาว อินสิง  Transportation And Logistics Engineering
5 B6015985 นายเอนก อินปากดี  Transportation And Logistics Engineering
6 B6006723 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพจน์  Transportation And Logistics Engineering
7 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ  Environmental Engineering
8 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล  Geological Engineering
9 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
10 B5542666 นายเสฎฐวุฒิ สาหร่ายเงิน  TCE
11 B6024413 นายเวทย์วิวัฒน์ ชื่อดำรงรักษ์  Transportation And Logistics Engineering
12 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ  PE
13 B6025786 นางสาวเยาวพรรณ นามบุญลือ  Transportation And Logistics Engineering
14 B5826100 นายเมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
15 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering
16 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี  PE
17 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering
18 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์  PE
19 B5806744 นายเจษฎา ทองไทย  TOOL ENGINEERING
20 B5920440 นางสาวเกษศราวัลย์ แมขุนทด  Agricultural and Food Engineering
21 B6004750 นายเกศ อยู่มา  Transportation And Logistics Engineering
22 B6005962 นางสาวอุบลวรรณ ศรีภักดี  Transportation And Logistics Engineering
23 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย  Metallurgical Engineering
24 B6002930 นางสาวอารียา ญายะนันท์  Transportation And Logistics Engineering
25 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์  Metallurgical Engineering
26 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE
27 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering
28 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering
29 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE
30 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส  Geological Engineering
31 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล  Environmental Engineering
32 B5902781 นางสาวอังคนา ก้อนเพชร  Environmental Engineering
33 B6002657 นางสาวอรอนงค์ ก้านลำภู  Transportation And Logistics Engineering
34 B6015206 นางสาวอรชิตา มีพันธ์  Transportation And Logistics Engineering
35 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering
36 B6013929 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering
37 B5802999 นางสาวอมรรัตน์ เกริกกิตติกุล  Environmental Engineering
38 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering
39 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม  Environmental Engineering
40 B6011475 นายอนันทพงศ์ บุญผุด  Transportation And Logistics Engineering
41 B6008482 นายอนันต์ กรึกกระโทก  Transportation And Logistics Engineering
42 B6009830 นางสาวอทิตติยา ทองสุข  Transportation And Logistics Engineering
43 B6018092 นางสาวอคิราภ์ ศรีธนนชัย  Geological Engineering
44 B5915057 นายหิรัญ ศรีวะรมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
45 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต  Environmental Engineering
46 B6007201 นางสาวสโรชา จบสัญจร  Transportation And Logistics Engineering
47 B6009847 นางสาวสโรชา จันทร์สมบัติ  Transportation And Logistics Engineering
48 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์  IE
49 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง  Geological Engineering
50 B6009458 นายสุระรัถ ศรีเหรา  Transportation And Logistics Engineering
51 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering
52 B5900121 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  ChemE
53 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE
54 B6006884 นายสุภัค ทิพย์อุทัย  Metallurgical Engineering
55 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
56 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร  Metallurgical Engineering
57 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
58 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering
59 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering
60 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ  Environmental Engineering
61 B6025083 นางสาวสุทธิกานต์ วันเพ็ญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
62 B6010157 นางสาวสุดารัตน์ เสาร์แก้ว  Transportation And Logistics Engineering
63 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว  Geological Engineering
64 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering
65 B5802227 นางสาวสุชีรา เชิงเขา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
66 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล  Environmental Engineering
67 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering
68 B6004729 นางสาวสุชาณรี เอนกพงษ์  Transportation And Logistics Engineering
69 B5906833 นางสาวสุจิณณา มาบิดา  Environmental Engineering
70 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
71 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ  PE
72 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร  Geological Engineering
73 B6007621 นางสาวสิรินยา กิ่งจันมน  Transportation And Logistics Engineering
74 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
75 B6005849 นางสาวสินาพร มั่งสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering
76 B6012342 นายสันติสุข หาญไธสง  Transportation And Logistics Engineering
77 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
78 B6010485 นางสาวสวยใจ กล้าเมืองกลาง  Transportation And Logistics Engineering
79 B5817238 นางสาวสมฤดี สายสุด  Geological Engineering
80 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์  Geological Engineering
81 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล  Metallurgical Engineering
82 B6008314 นางสาวศุภิกา กวนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering
83 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering
84 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์  Transportation And Logistics Engineering
85 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ  Metallurgical Engineering
86 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
87 B6018955 นางสาวศุภนิดา นันทะวงศ์  Transportation And Logistics Engineering
88 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา  Geological Engineering
89 B5817528 นายศุภกิจ เรือนตั๋น  EE
90 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน  Metallurgical Engineering
91 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering
92 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering
93 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง  Environmental Engineering
94 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์  PE
95 B6013110 นายศิวโรจน์ ลุนทา  Transportation And Logistics Engineering
96 B6011659 นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์  Transportation And Logistics Engineering
97 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering
98 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน  Environmental Engineering
99 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน  Environmental Engineering
100 B6013165 นายศักดิ์ธนา เดี่ยวกลาง  Transportation And Logistics Engineering
101 B6014407 นางสาวศศิวิมล แสวงมี  Agricultural and Food Engineering
102 B6010430 นางสาวศศินา สอนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering
103 B6007775 นางสาวศรีสุดา บุญพรม  Transportation And Logistics Engineering
104 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering
105 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา  PE
106 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง  Agricultural and Food Engineering
107 B6010683 นายวีรภัทร หล่าธรรม  Transportation And Logistics Engineering
108 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE
109 B5816774 นายวิศรัฐ สุรินทร์คำ  TCE
110 B6011574 นางสาววิรัลพัชร รัชตะกมลชาติ  Transportation And Logistics Engineering
111 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม  Transportation And Logistics Engineering
112 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี  CME
113 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering
114 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE
115 B6009922 นายวันเฉลิม มาประดิษฐ์  Transportation And Logistics Engineering
116 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก  Environmental Engineering
117 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering
118 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering
119 B6021832 นายวรวุฒิ ก้องสิทธิเดช  Metallurgical Engineering
120 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด  Metallurgical Engineering
121 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering
122 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก  Metallurgical Engineering
123 B6017996 นายวชิระ มะโนเครื่อง  Transportation And Logistics Engineering
124 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน  PE
125 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล  PE
126 B6004484 นางสาวรุ่งนภา ต่ายกระโทก  Transportation And Logistics Engineering
127 B6008185 นางสาวรุ่งทิวา เก่งกว่าสิงห์  Transportation And Logistics Engineering
128 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE
129 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
130 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส  Geological Engineering
131 B6007591 นางสาวรวิสรา เจียมมะเริง  Transportation And Logistics Engineering
132 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
133 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล  PE
134 B6024468 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Metallurgical Engineering
135 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์  Transportation And Logistics Engineering
136 B6007126 นายยศนนท์ กัลยาสนธิ์  Transportation And Logistics Engineering
137 B6007935 นางสาวมานิตา พั่วคุณมี  Transportation And Logistics Engineering
138 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม  Environmental Engineering
139 B6003289 นางสาวมลฑิรา ดีเสียง  Transportation And Logistics Engineering
140 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา  Agricultural and Food Engineering
141 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
142 B6018450 นายมนต์ชัย เมลานนท์  Transportation And Logistics Engineering
143 B6008406 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง  Geological Engineering
144 B6017958 นายภูมิพัชร์ เนตรเจริญ  Transportation And Logistics Engineering
145 B6002282 นายภุชเคนทร์ สิงห์ปรุ  Transportation And Logistics Engineering
146 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering
147 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE
148 B5910953 นายภานุมาส ธำรงธนรัชตกุล  Agricultural and Food Engineering
149 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering
150 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME
151 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering
152 B6001667 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง  Transportation And Logistics Engineering
153 B5709090 นางสาวภัทรวิจิตรา เล่าเรียน  TOOL ENGINEERING
154 B6000776 นางสาวภัทรลภา บุบผาชาติ  Transportation And Logistics Engineering
155 B6000394 นางสาวภัทรภร แนบสนิท  Transportation And Logistics Engineering
156 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง  Environmental Engineering
157 B6009779 นางสาวภริตพร สานารินทร์  Geological Engineering
158 B5824847 นายฟัยรูซ หมัดอะหลี  TCE
159 B5916641 นายพุธวงศ์ จินากูล  IE
160 B5810437 นายพีรพล รุ่งโรจน์พูนผล  Environmental Engineering
161 B6013189 นายพิเชษฐ์ ภิระบรรณ์  Transportation And Logistics Engineering
162 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์  PE
163 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
164 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering
165 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering
166 B6010591 นางสาวพิกุลทอง ดวงจันทร์โคตร  Transportation And Logistics Engineering
167 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
168 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง  Metallurgical Engineering
169 B6011055 นายพัฒนา นามราชา  Metallurgical Engineering
170 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง  Geological Engineering
171 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering
172 B6022129 นางสาวพัชราภา วิจิตขจี  Transportation And Logistics Engineering
173 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้  Metallurgical Engineering
174 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา  PE
175 B6008505 นางสาวพรรณภา จะรอบรัมย์  Transportation And Logistics Engineering
176 B6020866 นางสาวพรรณธิภา สีมะณีรัตน์  Transportation And Logistics Engineering
177 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering
178 B6011512 นางสาวพรนภา นิมิตรทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering
179 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering
180 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
181 B6000998 นางสาวปุณฑริกา วาระโว  Transportation And Logistics Engineering
182 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering
183 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE
184 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE
185 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง  Environmental Engineering
186 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering
187 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี  ChemE
188 B6003739 นางสาวปวรรณรัตน์ ท้องฟ้า  Transportation And Logistics Engineering
189 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
190 B6014827 นายปริญญา สวัสดิรักษ์  Transportation And Logistics Engineering
191 B6003395 นายปรัชญ์ เพ็ชรล้อมทอง  Transportation And Logistics Engineering
192 B5803309 นายปรัชฌาพันธ์ เสาร์วิชิต  PE
193 B5813988 นายประชานาถ รัตนนนท์  Environmental Engineering
194 B6019112 นางสาวปพิชญา ขุนเมือง  Transportation And Logistics Engineering
195 B6008925 นางสาวปพิชญา แสนแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
196 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์  Environmental Engineering
197 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง  CE
198 B6003531 นางสาวปติณญา โมสันเทียะ  Metallurgical Engineering
199 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering
200 B6015541 นายปฐมพงษ์ ประสิทธิ์พันธ์  Transportation And Logistics Engineering
201 B5806027 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  ChemE
202 B5822713 นางสาวนิฤมล ฐีติปริวัติ  Geological Engineering
203 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering
204 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering
205 B6011703 นางสาวนิธินันท์ คนยัง  Metallurgical Engineering
206 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง  EE
207 B5816446 นายนิติธร กฤษฐ์ปภากุณท์  TCE
208 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์  Metallurgical Engineering
209 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
210 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
211 B6021313 นางสาวนันทิดา สมัญญา  Transportation And Logistics Engineering
212 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง  Environmental Engineering
213 B6010003 นางสาวนัจนันท์ หงษ์นาง  Transportation And Logistics Engineering
214 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering
215 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง  Environmental Engineering
216 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
217 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
218 B6017934 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering
219 B6000721 นางสาวธีริศรา ถีสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering
220 B5816996 นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา  PE
221 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง  PE
222 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE
223 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE
224 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น  IE
225 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์  Environmental Engineering
226 B6020705 นายธัญเทพ เม้าบำรุง  Transportation And Logistics Engineering
227 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering
228 B6009434 นางสาวธัญกร หาญวิเศษ  Transportation And Logistics Engineering
229 B6006761 นายธวัชชัย กองษร  Transportation And Logistics Engineering
230 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE
231 B5905478 นายธนาณัติ พานิช  Environmental Engineering
232 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง  Environmental Engineering
233 B6005825 นางสาวธนัญญา ทิพย์เนตร  Transportation And Logistics Engineering
234 B6010263 นางสาวธนัญญา จันทร์หัวโทน  Transportation And Logistics Engineering
235 B5807550 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
236 B6016043 นางสาวธนภัทร เชื้อเย็น  Transportation And Logistics Engineering
237 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE
238 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
239 B6003388 นางสาวธนพร วัฒน์ชัยพนา  Transportation And Logistics Engineering
240 B5720293 นายธงชัย อินต๊ะบุญมา  GT
241 B6003678 นางสาวทิพย์อาพร จาบทอง  Transportation And Logistics Engineering
242 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม  PE
243 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering
244 B6003067 นางสาวทัศนีย์ สีนาค  Transportation And Logistics Engineering
245 B5800766 นางสาวทอฝัน กาญจนจิตติ  Environmental Engineering
246 B6020057 นายทวิช จงพินิจ  Transportation And Logistics Engineering
247 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม  ChemE
248 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
249 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน  CE
250 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering
251 B6006327 นายณัฐพล ทรงครุฑ  Transportation And Logistics Engineering
252 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข  Metallurgical Engineering
253 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering
254 B5819430 นางสาวณัฐธิชา เกิดสมบัติ  Environmental Engineering
255 B6019693 นางสาวณัฐณิชา ทะนานทอง  Transportation And Logistics Engineering
256 B6012212 นายณัฐชา อรรคสูรย์  Transportation And Logistics Engineering
257 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
258 B6011635 นายณัฐชนน สมัครการ  Transportation And Logistics Engineering
259 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด  MAE
260 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE
261 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล  PE
262 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง  Metallurgical Engineering
263 B5900701 นางสาวญานิกา โพธิจันทร์  Environmental Engineering
264 B6006402 นายชุมพล บำรุงสุข  Transportation And Logistics Engineering
265 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ  Geological Engineering
266 B6008079 นางสาวชลิตา ทาภักดี  Transportation And Logistics Engineering
267 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering
268 B6137533 นางสาวชลิดา ยอดรัก  PE
269 B6012632 นางสาวชลลดา คงทิพย์  Metallurgical Engineering
270 B6008918 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  Metallurgical Engineering
271 B6015251 นายชยเกียรติ ตั้งกีรติชัย  Transportation And Logistics Engineering
272 B6022112 นายชยุตม์ สุกใส  Transportation And Logistics Engineering
273 B5619436 นายชยากร หิรัญเกื้อ  Metallurgical Engineering
274 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร  Environmental Engineering
275 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์  Transportation And Logistics Engineering
276 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE
277 B6008772 นางสาวชนิภรณ์ สุทธิวิรัตน์  Transportation And Logistics Engineering
278 B6026431 นายชนินทร์ อักษร  Transportation And Logistics Engineering
279 B6016272 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
280 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering
281 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
282 B6019563 นายจุลศักดิ์ รักสกุลพิวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering
283 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร  Metallurgical Engineering
284 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering
285 B6026837 นางสาวจิรัชญา มงคล  Transportation And Logistics Engineering
286 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า  Transportation And Logistics Engineering
287 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
288 B6017972 นางสาวจิตรานุช ขมิ้นทอง  Transportation And Logistics Engineering
289 B6017231 นางสาวจิดาภา กิจทวี  Transportation And Logistics Engineering
290 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
291 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง  Environmental Engineering
292 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์  Environmental Engineering
293 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค  Transportation And Logistics Engineering
294 B6006709 นายจักรวุธ มาซา  Transportation And Logistics Engineering
295 B6002152 นางสาวคุณิตา ปิ่นทองเจริญ  Transportation And Logistics Engineering
296 B6007379 นายคทาวุธ อัครชัยมงคล  Transportation And Logistics Engineering
297 B5908417 นายคณต วังคะฮาด  Environmental Engineering
298 B6137434 นางสาวขวัญใจ ภูบุญศรี  Agricultural and Food Engineering
299 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering
300 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE
301 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering
302 B6003760 นายกิตติธรา ศรีสุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering
303 B5810598 นายกิตติฐัช ธนชาติ  TCE
304 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
305 B6028985 นายกันตภณ ช่างยันต์  Agricultural and Food Engineering
306 B6005283 นางสาวกัญญาลักษณ์ ตุ้มไธสง  Transportation And Logistics Engineering
307 B6002435 นางสาวกัญญาณี ศรีเพียร  Transportation And Logistics Engineering
308 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
309 B6027629 นายกวียุทธ หนูเสน  Transportation And Logistics Engineering
310 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
311 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า  Metallurgical Engineering
312 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง  Metallurgical Engineering
313 B6008277 นางสาวกฤติพร พึ่งสมบัติ  Transportation And Logistics Engineering
314 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์  PE
315 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering
316 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
317 B6021863 นางสาวกนกอร ศรีสาคร  Transportation And Logistics Engineering
318 B6018870 นางสาวกชอร สำเภา  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.