รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ  Environmental Engineering
2 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering
3 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering
4 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง  Environmental Engineering
5 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า  Environmental Engineering
6 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน  Environmental Engineering
7 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส  IE
8 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering
9 B6006730 นางสาวกรปภา พันธุนนท์  Geological Engineering
10 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์  Geological Engineering
11 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี  Environmental Engineering
12 B6021306 นางสาวกรรณิการ์ บุญมา  Geological Engineering
13 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ  Environmental Engineering
14 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์  Environmental Engineering
15 B6136161 นายกฤตยชญ์ ตอโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering
16 B6004378 นางสาวกฤติมา ภูมลี  Geological Engineering
17 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา  Environmental Engineering
18 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ  Geological Engineering
19 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering
20 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ  Environmental Engineering
21 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา  Metallurgical Engineering
23 B6015527 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง  Geological Engineering
24 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE
25 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์  Environmental Engineering
26 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา  Geological Engineering
27 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น  Agricultural and Food Engineering
28 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง  Environmental Engineering
29 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering
30 B5809592 นางสาวขนิษฐา งามลาภ  CME
31 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE
32 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์นิ่ม  Environmental Engineering
33 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering
34 B6014414 นายจรูญ ขัตโล  Agricultural and Food Engineering
35 B5801336 นายจักรพงษ์ พรานระวัง  CME
36 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
37 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก  Agricultural and Food Engineering
38 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering
39 B5801190 นางสาวจาริวรรณ คำกิ่ง  CME
40 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
41 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
42 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering
43 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering
44 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา  Environmental Engineering
45 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม  Environmental Engineering
46 B6001490 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง  Environmental Engineering
47 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering
48 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง  Environmental Engineering
49 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering
50 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์  CME
51 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
52 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE
53 B5909421 นายฉัตรชัย แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering
54 B6018986 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  Geological Engineering
55 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering
56 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering
57 B5928194 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา  CME
58 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล  Environmental Engineering
59 B5700530 นายชัยวัฒน์ รื่นกลิ่น  Environmental Engineering
60 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering
61 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
62 B5904686 นางสาวญาสุมินล์ เกตสมจิต  Environmental Engineering
63 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม  Geological Engineering
64 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
65 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์  Agricultural and Food Engineering
66 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering
67 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering
68 B5915507 นายณรัท ปักษา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
69 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน  CME
70 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา  Environmental Engineering
71 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน  CME
72 B5606788 นายณัฐชพลธ์ สร้อยทอง  CME
73 B6005092 นางสาวณัฐธิชา กล้าหาญ  Metallurgical Engineering
74 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์  Geological Engineering
75 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  Geological Engineering
76 B5928392 นางสาวณัฐพร คำแอ่ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
77 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์  Environmental Engineering
78 B5804160 นายณัฐพล พันสนิท  PE
79 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์  Metallurgical Engineering
80 B5815302 นายณัฐวัชร จูประเสริฐ  CME
81 B6015916 นายณัฐวัตร แพงดี  Environmental Engineering
82 B6014278 นายณัฐวุฒิ กองขันธ์  Geological Engineering
83 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering
84 B6009069 นางสาวดารารัตน์ อบอุ่น  Geological Engineering
85 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering
86 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering
87 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
88 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering
89 B6136871 นางสาวทิพยรัตน์ สงวนรัมย์  Agricultural and Food Engineering
90 B6001711 นายธนกร บุราณสาร  Geological Engineering
91 B5910526 นายธนดล ไทธานี  PE
92 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering
93 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง  Environmental Engineering
94 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering
95 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering
96 B6006259 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  Geological Engineering
97 B5916016 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  ChemE
98 B6002695 นางสาวธันย์ชนก ทศรักษา  Geological Engineering
99 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา  Environmental Engineering
100 B5709397 นายนราวิทย์ ทองกำเนิด  CME
101 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน  Environmental Engineering
102 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา  Environmental Engineering
103 B5519354 นายนันทิพัฒน์ พัฒนพีระเดช  CME
104 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering
105 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering
106 B6020859 นางสาวนิชาภา เพ็ชรเกื้อ  Geological Engineering
107 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม  CME
108 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE
109 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering
110 B6024819 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ  TCE
111 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา  Environmental Engineering
112 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน  Environmental Engineering
113 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE
114 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์  Geological Engineering
115 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง  Environmental Engineering
116 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม  Environmental Engineering
117 B6020019 นายปรินทร์ อดุลย์ผดุงศักดิ์  Environmental Engineering
118 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน  TCE
119 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering
120 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering
121 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE
122 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering
123 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์  PE
124 B6001681 นางสาวพนัชกร อับดุลเลาะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
125 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา  Geological Engineering
126 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท  Geological Engineering
127 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา  Environmental Engineering
128 B6008536 นางสาวพรฟ้า ด่านพายุห์  Geological Engineering
129 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
130 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ  Environmental Engineering
131 B5826575 นางสาวพัชราภรณ์ ทิพย์ประเสริฐ  TCE
132 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering
133 B5703289 นายพิทยุตม์ ฤาวงศ์  Environmental Engineering
134 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี  TCE
135 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering
136 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์  Environmental Engineering
137 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย  Metallurgical Engineering
138 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์  Environmental Engineering
139 B5915309 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์  PE
140 B6001476 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
141 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE
142 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์  Environmental Engineering
143 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering
144 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering
145 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
146 B5817627 นายภาณุพงศ์ มั่นคง  EE
147 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย  Metallurgical Engineering
148 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
149 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering
150 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering
151 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering
152 B5811939 นางสาวมุจรินทร์ กรรณิกา  CME
153 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด  Environmental Engineering
154 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering
155 B5906536 นายรักเกียรติ สังข์ทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
156 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  Metallurgical Engineering
157 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering
158 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering
159 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
160 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร  EE
161 B5813667 นายวชรพงศ์ ชนเวียน  Environmental Engineering
162 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
163 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์  Environmental Engineering
164 B6005290 นายวรวิช โคตะดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
165 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering
166 B5908288 นายวราวิชช์ โลทัง  Environmental Engineering
167 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง  Environmental Engineering
168 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering
169 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี  Environmental Engineering
170 B6136505 นายวัชรพงษ์ ปัตนุ  N/A
171 B5902538 นายวัชรพล ลิมป์ธรรมเลิศ  Environmental Engineering
172 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์  Geological Engineering
173 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
174 B6001643 นายวายุ ไชยชิตร  Metallurgical Engineering
175 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย  Environmental Engineering
176 B5806348 นางสาววารุณี ประดิษฐศรี  CME
177 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
178 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering
179 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช  Metallurgical Engineering
180 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์  Environmental Engineering
181 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร  Environmental Engineering
182 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering
183 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา  Environmental Engineering
184 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ  Environmental Engineering
185 B5911752 นายวิสิษฐ์พล แสงฉาย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
186 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering
187 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี  Metallurgical Engineering
188 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering
189 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
190 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering
191 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง  Environmental Engineering
192 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering
193 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering
194 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์  Environmental Engineering
195 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์  Environmental Engineering
196 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร  Environmental Engineering
197 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว  Geological Engineering
198 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้  Environmental Engineering
199 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี  Environmental Engineering
200 B5805518 นายศุภณัฐ โพธิ์แก้ว  MAE
201 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล  Environmental Engineering
202 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ  Environmental Engineering
203 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร  Environmental Engineering
204 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์  Geological Engineering
205 B6026103 นายสรวิศ คงศรี  Transportation And Logistics Engineering
206 B5711000 นางสาวสรารี อินทร์ขำ  Environmental Engineering
207 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า  Environmental Engineering
208 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย  Metallurgical Engineering
209 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข  Agricultural and Food Engineering
210 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม  Environmental Engineering
211 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด  Environmental Engineering
212 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering
213 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering
214 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering
215 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering
216 B6013028 นางสาวสิริกร ศรีวิสุทธิกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
217 B6001797 นางสาวสิริฉัตร แสนสิบ  Geological Engineering
218 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering
219 B5700578 นางสาวสุจิตรา แฝงกระโทก  Environmental Engineering
220 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering
221 B5808946 นางสาวสุดารัตน์ วิเศษวิสัย  CME
222 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์  Environmental Engineering
223 B6017477 นายสุทธิศักดิ์ ศรีโท  Automotive Engineering
224 B6014360 นางสาวสุนิษา สีสุขโข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
225 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE
226 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE
227 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
228 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ  Environmental Engineering
229 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี  CME
230 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม  Environmental Engineering
231 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering
232 B5619290 นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา  Environmental Engineering
233 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา  Environmental Engineering
234 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE
235 B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก  Environmental Engineering
236 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง  Geological Engineering
237 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ  Environmental Engineering
238 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง  Geological Engineering
239 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ  Environmental Engineering
240 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
241 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา  Environmental Engineering
242 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์  Metallurgical Engineering
243 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี  Metallurgical Engineering
244 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE
245 B6011697 นายอภิชัย วันนา  Environmental Engineering
246 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง  Environmental Engineering
247 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์  Environmental Engineering
248 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์  PE
249 B5920174 นายอภิวัฒน์ ประริตะวา  Automotive Engineering
250 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE
251 B5820801 นายอมรเทพ เสนบุญมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
252 B5919895 นางสาวอรพรรณ กิตติจิรัฐิติกาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
253 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering
254 B5710966 นางสาวอริสรา ดำรงชาติ  Environmental Engineering
255 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
256 B5706273 นางสาวอลิษา ยินดีนุช  CME
257 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต  Geological Engineering
258 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด  Environmental Engineering
259 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ  Environmental Engineering
260 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์  Geological Engineering
261 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering
262 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร  PE
263 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
264 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering
265 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า  CE
266 B6015572 นายเกื้อกูล นาพุดซา  Metallurgical Engineering
267 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง  Environmental Engineering
268 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด  Environmental Engineering
269 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering
270 B5924325 นางสาวเจนจิรา ช้างโคร่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
271 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering
272 B5906239 นางสาวเมธินี ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering
273 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering
274 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร  Transportation Engineering And Logistics
275 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
276 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก  Environmental Engineering
277 B5806973 นายเอกวิทย์ อักษรก้านตง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
278 B5827992 นางสาวแพรพลอย บัวเทศ  CME
279 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน  Environmental Engineering
280 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม  Environmental Engineering
281 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
282 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช  Geological Engineering
283 B6005535 นางสาวโศรยา นนทา  Agricultural and Food Engineering
284 B6003050 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  Geological Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.