รายชื่อนศ.
รายวิชา523490 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5824496 นางสาวโยษิตา กันยา  CPE10
2 B5813599 นายเอกพร ดวงขุนลา  CPE10
3 B5827602 นางสาวเปรมฤทัย สีแปลก  CPE10
4 B5813568 นายอัครพงษ์ คำทะเนตร  CPE10
5 B5804658 นายอพินิตร์ ผิวงาม  CPE10
6 B5823154 นายอนุรักษ์ ทองคำใส  CPE10
7 B5815074 นายอนุพงษ์ ชัยสวรรค์  CPE10
8 B5927784 นายอนัตพล ทองชำนาญ  CPE10
9 B5814787 นางสาวสุพรรณิกา โอกาสาวาระ  CPE10
10 B5808076 นางสาวสายทิพย์ วันทวี  CPE10
11 B5716326 นางสาวสสิตา วงษ์พยัคฆ์  CPE10
12 B5805808 นายศุภสัณห์ ขวัญชู  CPE10
13 B5825691 นางสาวศศิประภา คงสมรส  CPE10
14 B5815128 นายวีระยุทธ โคตรสุข  CPE10
15 B5825752 นายวีรวัฒน์ สร้างไร่  CPE10
16 B5716173 นายวชิระ ขวัญใจ  CPE10
17 B5804566 นายรัฐกานต์ คำอำไพร  CPE10
18 B5814640 นายภูริพัฒน์ คลังกูล  CPE10
19 B5803552 นายภาคภูมิ ภิญโญดม  CPE10
20 B5811816 นายภัทรวิตต์ พรหมเงิน  CPE10
21 B5806645 นางสาวพิมพ์พันธ์ โถมนาการ  CPE10
22 B5808038 นายพันธ์ธิติ จันทะคาม  CPE10
23 B5815005 นายพัชรพล ดวงเทียน  CPE10
24 B5814909 นายพรภวิษย์ สานุศิษย์  CPE10
25 B5814749 นายพงศ์นรินทร์ เนื้อนวลสุวรรณ  CPE10
26 B5800995 นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขวัญ  CPE10
27 B5825592 นางสาวปัญจวรรณ ศุภรตรีทิเพศ  CPE10
28 B5813872 นายปฏิภาณ วินทะไชย  CPE10
29 B5814824 นายบัญชา นนพละ  CPE10
30 B5711598 นางสาวนวรัตน์ แก้วคำลา  CPE10
31 B5801756 นายนฤปนาท เสียงสนั่น  CPE10
32 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี  CPE10
33 B5710041 นางสาวนฌานันท์ ผดุงแดน  CPE10
34 B5807819 นางสาวธวรรณพร สามารถ  CPE10
35 B5815050 นายธนวัฒน์ เกิดเทอดวงษ์  CPE10
36 B5808083 นายณัฐฐา สำเภาเงิน  CPE10
37 B5807307 นางสาวฐิติมากานต์ สอนสุภาพ  CPE10
38 B5713189 นางสาวฉัตรแก้ว จันทร์กลาง  CPE10
39 B5716135 นายจักรกริช สายธนู  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.