รายชื่อนศ.
รายวิชา618201 : ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B6061562 นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B6064259 นางสาวพิมพญา พิมพ์พา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B6063252 นางสาวภคนันท์ คำนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B6063689 นางสาวมณฑาทิพย์ ธนาวิชิตฤกษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B6064815 นางสาวยลดา พาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B6063351 นางสาวรศิกาญจน์ อินธนู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
42 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
44 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
45 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
46 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
47 B6065492 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
48 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
49 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
50 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
51 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
52 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
53 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
54 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
55 B6063481 นางสาวอภิญญา มณีรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
56 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
57 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
58 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
59 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
60 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.