รายชื่อนศ.
รายวิชา110206 : HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5962303 นายอปินโย มาตราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5962464 นางสาวหนึ่งฤทัย เนียมหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B6065492 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5962679 นางสาววลัยลักษณ์ จงหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5962372 นางสาวผุสชา จองทองหลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5962754 นางสาวปรีชญา อึงรัตนากร  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5963522 นางสาวธนัญญา ดีการนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5961993 นางสาวทวีทรัพย์ สุกแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5962082 นางสาวฉัตรธิดา จันมะณีย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5962570 นางสาวจิรวรรณ ทุทุมมา  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5962785 นางสาวจิตติมา เพิ่มจัตุรัส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.