รายชื่อนศ.
รายวิชา529321 : APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908011 นางสาวกิตติวรา หอยสังข์  EE
2 B5911455 นายชนาธิป เหล่าบุตรี  EE
3 B5906246 นายณัฐเดช บุญรอด  EE
4 B5916634 นายธีรเดช ก้านเพ็ชร  EE
5 B5925919 นายภูนัยน์ ชุมภู  EE
6 B5912933 นางสาววรรณนิสา แสนกล้า  EE
7 B5921300 นายสุทธิศักดิ์ สายเสมา  EE
8 B5912520 นางสาวสุภาพร แก้วพิมาย  EE
9 B5903733 นายอรรถพงษ์ สาทะโพน  EE
10 B5923243 นางสาวอุษณา เงกสูงเนิน  EE
11 B5907403 นายเดชาธร คลังสูงเนิน  EE
12 B5916405 นายเทวราช ภาคมฤกษ์  EE
13 B5903344 นายเอกบุรุษ โสวะ  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.