รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE10
2 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B5913008 นายกฤษฎา รัตนวิสัย  ChemE60
5 B5806140 นายกฤษธนพล สอดสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B6018627 นางสาวกวินนา ศรีรับขวา  IE10
7 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์  IE10
10 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง  PE10
11 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering10
13 B6003708 นายกิตติภูมิ สมอ้าง  IE10
14 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ  EE10
15 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่  Geological Engineering10
17 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย  EE10
18 B6016135 นายคเชนทร์ ริยะบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6008628 นางสาวจณิสตา ทุมรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE10
21 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
22 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก  Agricultural and Food Engineering10
23 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์  Environmental Engineering10
24 B5819768 นายจารุวัฒน์ เชื้อจันทึก  Electronic Engineering10
25 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
26 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering10
28 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  PE10
29 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B5909421 นายฉัตรชัย แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering10
31 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย  PE10
32 B6016272 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช  TCE10
35 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B5854462 นางสาวชยานิษฐ์ พันธชัยโรจน์  TCE40
38 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B5827312 นายชวพล สืบชมภู  MAE10
40 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE10
41 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
42 B5710119 นายชัยนันท์ นิลประทีปปรีชา  TOOL ENGINEERING10
43 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering10
44 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
45 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
46 B6010614 นางสาวญาสุมินทร์ ปัตนาถา  CERAMIC ENGINEERING10
47 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering10
48 B6017927 นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว  PE10
49 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล  PE10
50 B6020873 นางสาวฐิติวรดา นามมุนตรี  TCE10
51 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
52 B5716852 นายณธรรศ สังสุวรรณ  TCE10
53 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
54 B5802173 นางสาวณัฐกานต์ ไขโพธิ์  Transportation Engineering And Logistics10
55 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด  MAE10
56 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว  Automotive Engineering10
57 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
58 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ  ME10
59 B5819430 นางสาวณัฐธิชา เกิดสมบัติ  Environmental Engineering10
60 B6005092 นางสาวณัฐธิชา กล้าหาญ  Metallurgical Engineering10
61 B6020941 นางสาวณัฐริณีย์ การชงัด  TCE10
62 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
63 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ  PE10
64 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
65 B6012724 นางสาวดวงกมล ธูปขุนทด  PE10
66 B5722259 นายทรงกลด หมีรักษา  TCE10
67 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering10
68 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
69 B5701551 นายทศพล วิวัฒน์ไพศาล  CE10
70 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์  TCE10
71 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม  PE10
72 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์  ChemE10
73 B5916986 นางสาวทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล  Environmental Engineering10
74 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง  MAE10
75 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE10
76 B5720293 นายธงชัย อินต๊ะบุญมา  GT10
77 B5821044 นายธณพงศ เดชาเลิศ  Automotive Engineering10
78 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
79 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
80 B6002756 นายธนา หันตะ  ME10
81 B6016319 นายธนากร ปริพล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
82 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง  Environmental Engineering10
83 B5824229 นางสาวธัญพิชชา อารีเอื้อ  Transportation Engineering And Logistics10
84 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
85 B6011796 นางสาวธิดาพร บูคะธรรม  PE10
86 B5917921 นายธเนศ สายยศ  ME10
87 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
88 B5806119 นางสาวนงณภัส แตรเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
89 B6015374 นางสาวนงพิชญาชาญ ญาติบำรุง  PE10
90 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
91 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
92 B6001384 นางสาวนราภรณ์ ปั้นมูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
93 B6016258 นางสาวนริศรา หนองพุททรา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
94 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering10
95 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
96 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
97 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล  CE10
98 B5911370 นายนันทวัช กมลมูล  TCE10
99 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
100 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering10
101 B6025236 นายนันธวัฒน์ สร้อยจิตต์  CERAMIC ENGINEERING10
102 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
103 B5822973 นางสาวนิติกร ด้วงทอง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
104 B6028923 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล  CE10
105 B5516797 นางสาวนิภาพร เกื้อกูลสถาพร  ChemE10
106 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
107 B5913763 นางสาวนุชรัตน์ เย็นไธสง  ChemE10
108 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
109 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง  PE10
110 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
111 B5803309 นายปรัชฌาพันธ์ เสาร์วิชิต  PE10
112 B5910403 นายปริญญา สำอางเนตร  Geological Engineering10
113 B5809653 นายปรเมศวร์ โระอีน  Agricultural and Food Engineering10
114 B5813995 นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วพิสิษฐ์กุล  Transportation Engineering And Logistics10
115 B6013059 นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
116 B6009687 นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์  IE10
117 B5927524 นางสาวปาณิสรา กุศลจิตต์  PE10
118 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ  IE10
119 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา  Geological Engineering10
120 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
121 B6005412 นายปุริม พลมณี  IE10
122 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา  Geological Engineering10
123 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE10
124 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
125 B6014117 นายพงศภัค ภาใบศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
126 B5924219 นายพงษ์สวัสดิ์ ลอดแก้ว  ChemE10
127 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว  EE10
128 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
129 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
130 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
131 B5903009 นางสาวพลอยไพลิน แสงอธิคม  CME10
132 B5803019 นางสาวพัชรี มณีวงษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
133 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
134 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี  CERAMIC ENGINEERING10
135 B6009779 นางสาวภริตพร สานารินทร์  Geological Engineering10
136 B5919116 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์  CIVIL ENGINEERING10
137 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส  CERAMIC ENGINEERING10
138 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
139 B5804597 นายภานุเกล้า งามเหมือน  Environmental Engineering10
140 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
141 B6004316 นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
142 B6008406 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง  Geological Engineering10
143 B5918591 นายมนตรี ถิ่นก้อง  PE10
144 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
145 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง  PE10
146 B5803637 นางสาวรวินท์นิภา ชีตะรักษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
147 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering10
148 B5822409 นายราชัน กระพันธ์เขียว  Transportation Engineering And Logistics10
149 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
150 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส  PE10
151 B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
152 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน  PE10
153 B5813667 นายวชรพงศ์ ชนเวียน  Environmental Engineering10
154 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
155 B6015947 นายวรรณชัย มูลตรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
156 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
157 B6005290 นายวรวิช โคตะดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
158 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
159 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
160 B6003753 นายวรากร ชำนาญเนาว์  ME10
161 B5908288 นายวราวิชช์ โลทัง  Environmental Engineering10
162 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด  Automotive Engineering10
163 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
164 B5809011 นายวัฒนา ดอมไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
165 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
166 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
167 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE10
168 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
169 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
170 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
171 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering10
172 B6017521 นางสาววิลาวัลย์ สันหนองเมือง  Automotive Engineering10
173 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์  PE10
174 B5922369 นายวิศรุต ชาลี  PE10
175 B5918287 นายวิศรุต คลองมีคุณ  TCE10
176 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE10
177 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
178 B6017491 นายศรสุวรรณ เนาว์พิมาย  Automotive Engineering10
179 B5917938 นายศักดิ์ชาย อยู่ป่ากลาง  ME10
180 B6015008 นายศักดิ์ดา จำปาซ้อน  IE10
181 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering10
182 B5917365 นายศิริชัย อะทะถ้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
183 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี  PE10
184 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา  PE10
185 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering10
186 B6001124 นางสาวศิริยุบล จันทีเทศ  PE10
187 B5827695 นายศิวบุตร สาระคำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
188 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์  PE10
189 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE10
190 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
191 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
192 B6021870 นายสรวิศ รัตนมาตร  CERAMIC ENGINEERING10
193 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
194 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล  PE10
195 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
196 B5820498 นายสิทธิชัย มีชำนาญ  IE10
197 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
198 B6013028 นางสาวสิริกร ศรีวิสุทธิกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
199 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
200 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
201 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง  PE10
202 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
203 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ  CERAMIC ENGINEERING10
204 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ  PE10
205 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ  Environmental Engineering10
206 B6004613 นางสาวสุนิษา จำเนียรพล  CERAMIC ENGINEERING10
207 B6013868 นางสาวสุประวีณ์ ช่างเกวียน  IE10
208 B6005931 นายสุพล พลชิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
209 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
210 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ  PE10
211 B6016616 นางสาวสุมาลี ปานเกิด  TCE10
212 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
213 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์  CE10
214 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
215 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
216 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE10
217 B5811328 นางสาวอรยา ชูรัตน์  Transportation Engineering And Logistics10
218 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก  PE10
219 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย  PE10
220 B6008642 นางสาวอรวรรณ์ นาคถนอม  CERAMIC ENGINEERING10
221 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
222 B6016630 นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์  TCE10
223 B6018214 นางสาวอัญชิสา แสงสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
224 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง  PE10
225 B5822133 นายอานนท์ วงษ์จันดี  Transportation Engineering And Logistics10
226 B5826285 นางสาวอารยา จันทะสาร  Transportation Engineering And Logistics10
227 B5905034 นางสาวอารีย์ยา โคตมูล  PE10
228 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย  Metallurgical Engineering10
229 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
230 B6021429 นางสาวอุไรวรรณ โคตรนายูง  TCE10
231 B5927760 นายเกริกเกียรติ โพธิ์สำราญ  PE10
232 B6014469 นางสาวเกวลิน เมตตา  CERAMIC ENGINEERING10
233 B5816934 นางสาวเกษร พัดพรม  PE10
234 B6029104 นายเกียรติศักดิ์ พลไชยขา  Agricultural and Food Engineering10
235 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
236 B6001247 นายเจษฎา ชุมพล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
237 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
238 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์  PE10
239 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี  PE10
240 B6018467 นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์  PE10
241 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ  PE10
242 B5717088 นายเศรษฐพงศ์ เข็มทอง  TCE40
243 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช  CE10
244 B5542666 นายเสฎฐวุฒิ สาหร่ายเงิน  TCE10
245 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ  Environmental Engineering10
246 B5806973 นายเอกวิทย์ อักษรก้านตง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
247 B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
248 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด  EE10
249 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.