รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6014506 นางสาวกนกวรรณ มะลิวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE
7 B6007423 นางสาวชณิดาปวีร์ ไกรเลิศจรูญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME
11 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6017699 นายณัฐนันท์ คันโธ  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering
14 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering
19 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B6013769 นายพิชัย กาจิก  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE
25 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B6019976 นายสิรภพ น้ำนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING
30 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE
31 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง  AERONAUTICAL ENGINEERING
32 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
33 B6013479 นางสาวสุวรรณี ท้าวน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING
34 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
35 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
36 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING
37 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING
38 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING
39 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
40 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.