รายชื่อนศ.
รายวิชา617413 : ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5864379 นางสาวเกศราภรณ์ ที่รัก  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5860999 นางสาวอรยา กาภูคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5862863 นางสาวสุวนันท์ บุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5861606 นายสุริยากานต์ อุตมานุวัฒน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5862443 นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5864256 นางสาวสุดารัตน์ ส่องกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5861033 นางสาววิลาวัณย์ ศรีกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5863549 นายวิทวัส นิลแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5863693 นางสาววริศรา วิชารักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5863051 นางสาวรุ่งฤดี เทพอุทัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5864317 นายยศวรุตม์ โคตรหัสดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5862047 นางสาวปิยาภรณ์ เสิบขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5862719 นางสาวปวีณา กากิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5860012 นายปวินท์ รักรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5761418 นางสาวปรียานุช อาจวิชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5761432 นางสาวนุชธิกานต์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5863686 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B5864140 นางสาวดุษฎี โหมกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B5862849 นางสาวจิรารัตน์ นุริตมนต์  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B5864423 นางสาวจินดารัตน์ ระย้าทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B5862177 นางสาวจิตรา เหลาทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B5862788 นางสาวกานต์สิรี รอสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
34 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
35 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.