รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5705092 นายจิรัฐติ แสงตันชัย  Agricultural and Food Engineering10
2 B5810789 นางสาวจีรนันท์ โพธิ์แก้ว  PE10
3 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์  CME10
4 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ  Metallurgical Engineering10
5 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล  PE10
6 B5924653 นายณฐศร ทรัพย์ประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
7 B5810499 นางสาวธนัชพร ถ่ายสูงเนิน  CME10
8 B5715398 นายธีรวัฒน์ นาหมัน  MAE10
9 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE10
10 B5813421 นางสาวพัชรา บัวเขียว  Automotive Engineering10
11 B5822089 นางสาวพัชราพร สุทธิประภา  CME10
12 B5704194 นายภัทรพล พุภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
13 B5910953 นายภานุมาส ธำรงธนรัชตกุล  Agricultural and Food Engineering10
14 B5920488 นางสาวมัณฑนา เหยี่ยวยา  Agricultural and Food Engineering10
15 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
16 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ  Agricultural and Food Engineering10
17 B5920402 นายสิรภัทร โตศิริ  Agricultural and Food Engineering10
18 B5711185 นางสาวสุพิชชา จันคำใจ  CME10
19 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์  PE10
20 B5715831 นายเกียรติศักดิ์ ถาดไธสง  MAE10
21 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์  MAE10
22 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์  PE10
23 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.