รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6118518 นายกชณพษุธา ฐธรชัยชาญ  N/A10
2 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์  TCE10
3 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6111236 นางสาวกนกวรรณ พุฒซ้อน  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6105990 นางสาวกฤชอร ชิดบวรพงษ์  N/A10
8 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6132132 นางสาวกฤษณา แทนสา  N/A10
10 B6131951 นายกฤษดา โสภากิติบูรณ์  N/A10
11 B6103316 นายกฤษดา เกษมศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
12 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ  TCE10
13 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง  Environmental Engineering10
14 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE10
16 B6110239 นางสาวกานต์ศิริ ผาสุข  Electronic Engineering10
17 B6107727 นายกิตติพงษ์ เทพตีเหล็ก  Electronic Engineering10
18 B6130312 นางสาวกิตติมา บัวแพง  PE10
19 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น  PE10
20 B6112264 นายกุนทอง มารำพึง  N/A10
21 B6107611 นายคิริน ทิมัน  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร  CE10
23 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก  Environmental Engineering10
25 B6107123 นางสาวจรรยา ถินกระโทก  Electronic Engineering10
26 B6117139 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง  N/A10
27 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE10
29 B6113087 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี  N/A10
30 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา  Agricultural and Food Engineering10
31 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
33 B6105075 นางสาวจิรภิญญา จันทะโยธี  PE10
34 B6104900 นางสาวจิรานันท์ จันทร์เกตุ  N/A10
35 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์  TCE10
36 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering10
37 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE10
38 B6114954 นายจีรศักดิ์ สมศรี  Electronic Engineering10
39 B6105839 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์  N/A10
40 B6114091 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  N/A10
41 B6109592 นายฉัตรชัย ประเสริฐสังข์  N/A10
42 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย  CE10
43 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง  CPE10
44 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering10
45 B6108120 นายชนาสิน นาคนวล  Electronic Engineering10
46 B6110352 นางสาวชนิสรา พยุงญาติ  N/A10
47 B6107918 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร  N/A10
48 B6109622 นางสาวชลกานต์ ปราบภัย  Electronic Engineering10
49 B6108427 นางสาวชลลัดดา นิระพันธ์  N/A10
50 B6131524 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A10
51 B6115289 นายชลิต สายเคน  N/A10
52 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา  TCE10
53 B6108670 นางสาวชลิตวรรณ บรรเลงส่ง  N/A10
54 B6108151 นางสาวชลิตา นาคราช  CERAMIC ENGINEERING10
55 B6113285 นายชิษณุพงศ์ ละครชัย  N/A10
56 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
57 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู  CERAMIC ENGINEERING10
58 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา  PE10
59 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
60 B6105709 นางสาวญาณัจฉรา ชมชัย  Electronic Engineering10
61 B6115647 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม  N/A10
62 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering10
63 B6104061 นางสาวณหทัย ครองเวียง  PRECISION ENGINEERING10
64 B6111441 นายณัฐชนน เพชรดี  N/A10
65 B6135898 นายณัฐชนนท์ คำอินทร์  N/A10
66 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE10
67 B6112868 นายณัฐพล รอดสันเทียะ  N/A10
68 B6107086 นายณัฐพล ถนอมพลกรัง  N/A10
69 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง  Environmental Engineering10
70 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ  Electronic Engineering10
71 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง  Agricultural and Food Engineering10
72 B6111595 นายณัฐวุฒิ แพรทอง  PRECISION ENGINEERING10
73 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์  Electronic Engineering10
74 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว  TCE10
75 B6110024 นางสาวตวงรัตน์ เปียทอง  N/A10
76 B6130657 นายทรงวุฒิ อำขำ  Geological Engineering10
77 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์  PE10
78 B6111526 นางสาวทัศนีย์ เพิ่มสุวรรณ  N/A10
79 B6110925 นายทัศน์พล พันธศรี  N/A10
80 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี  Metallurgical Engineering10
81 B6117207 นางสาวทาริกา อ้นแก้วมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
82 B6115869 นางสาวทิพย์ปรีญา สุตัน  N/A10
83 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE10
84 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน  Geological Engineering10
85 B6106881 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  Agricultural and Food Engineering10
86 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE10
87 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง  CERAMIC ENGINEERING10
88 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering10
89 B6103279 นายธนาวุธ เกตุบุรม  N/A10
90 B6105150 นายธราดล จำปาทอง  CERAMIC ENGINEERING10
91 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME10
92 B6133092 นายธวัชชัย ดีมาก  N/A10
93 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์  PE10
94 B6109912 นายธันยบูรณ์ ปิ่นแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
95 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ  IE10
96 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์  ChemE10
97 B6116378 นางสาวธิดารัตน์ แสงลอย  CERAMIC ENGINEERING10
98 B6132293 นางสาวธิตยา เทพวงค์  N/A10
99 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง  CE10
100 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ  Geological Engineering10
101 B6116255 นายธีรพัฒน์ เสาโท  Transportation And Logistics Engineering10
102 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล  CPE10
103 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering10
104 B6110147 นางสาวนงนุช ผลผาเลิศ  N/A10
105 B6131098 นายนพรัตน์ ไชยศรีสงคราม  CERAMIC ENGINEERING10
106 B6118471 นางสาวนภัทร โคกสีนอก  ChemE10
107 B6113179 นายนราธิป รุดโท  PE10
108 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ  Geological Engineering10
109 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข  PE10
110 B6110666 นางสาวนัถมล พลมาศ  N/A10
111 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์  Electronic Engineering10
112 B6112363 นางสาวนารีรัตน์ มีทรัพย์  PE10
113 B6111106 นางสาวนารีรัตน์ พินาศภัย  CERAMIC ENGINEERING10
114 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว  Electronic Engineering10
115 B6118372 นางสาวนิวติพร มูลที  ChemE10
116 B6132316 นางสาวนิศานาถ อิ่มอุรัง  CERAMIC ENGINEERING10
117 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย  CERAMIC ENGINEERING10
118 B6116996 นางสาวบัณฑิตา หาญวงษ์  N/A10
119 B6115814 นางสาวบุญธิดา สุขหอม  N/A10
120 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด  Environmental Engineering10
121 B6118099 นางสาวบุณฑริกา แปลงดี  N/A10
122 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
123 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE10
124 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน  ChemE10
125 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ  Geological Engineering10
126 B6110376 นายปฏิภาณ พรดอน  N/A10
127 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  CPE10
128 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
129 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร  Metallurgical Engineering10
130 B6132842 นายปรมิน ไชยพังยาง  N/A10
131 B6100100 นางสาวประวีนุช หินนอก  ChemE10
132 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE10
133 B6103842 นางสาวปัทมวรรณ ขุนเเก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
134 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์  Metallurgical Engineering10
135 B6105181 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  PE10
136 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง  Automotive Engineering10
137 B6114770 นางสาวปิ่นมนัส ศูนยะราช  N/A10
138 B6104580 นายปุญญพัฒน์ งามขำ  N/A10
139 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
140 B6107406 นายผาภู ทองสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
141 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล  PE10
142 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ  ChemE10
143 B6114459 นางสาวพรชิตา ศรีเมือง  N/A10
144 B6107314 นางสาวพรญาณี ทองทับพันธ์  N/A60
145 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering10
146 B6106508 นางสาวพรรณี แซ่ตั๋น  N/A10
147 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE10
148 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
149 B6108632 นางสาวพัชราภรณ์ ในตะขบ  N/A10
150 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
151 B6103958 นายพันกร คงคูณ  Geological Engineering10
152 B6136048 นายพาณุ เชิญบ่อแก  N/A10
153 B6106003 นางสาวพิชญาพร ชินปัตร  N/A10
154 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง  Metallurgical Engineering10
155 B6105167 นายพิชิตชัย จำเริญควร  Electronic Engineering10
156 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น  Geological Engineering10
157 B6131845 นายพีรพล พรมบุญศรี  N/A10
158 B6108472 นายพีระพงษ์ นิลพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
159 B6131821 นายฟุรกอน มะมิง  N/A10
160 B6113162 นายภควัต รุ่งเรือง  N/A10
161 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์  PE10
162 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
163 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE10
164 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
165 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว  Environmental Engineering10
166 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา  Environmental Engineering10
167 B6130855 นายภาณุวัฒน์ สุขเกิด  N/A10
168 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม  Electronic Engineering10
169 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์  CPE10
170 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก  CERAMIC ENGINEERING10
171 B6110307 นางสาวมานิสา ใฝ่เพชรดี  CERAMIC ENGINEERING10
172 B6130374 นายมูฮาหมัดนายิบ ดือราซอ  Agricultural and Food Engineering10
173 B6113254 นายยศนันท์ ฤทธิ์ถาพรม  N/A12
174 B6130367 นายยุทธพิชัย ลิไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
175 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา  Environmental Engineering10
176 B6112813 นางสาวยุวธิดา รองคลัง  PRECISION ENGINEERING10
177 B6105549 นายรชต ฉันทนาวิวัฒน์โชติ  PRECISION ENGINEERING10
178 B6118037 นางสาวรวงข้าว ชัยอมรนุกูล  N/A10
179 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE10
180 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE10
181 B6107734 นายรัฐศาสตร์ เทพนรินทร์  N/A10
182 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์  PE10
183 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง  Electronic Engineering10
184 B6131661 นางสาวลักขณา สารโท  N/A10
185 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี  Environmental Engineering10
186 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี  TCE10
187 B6108878 นายวัชรพล บุญจันทร์  N/A10
188 B6132828 นายวัชระ ขำโพธิ  N/A10
189 B6116514 นางสาววารีรัตน์ แสนมาตย์  Mechatronics Engineering10
190 B6131135 นางสาววิกานดา ราชาดำ  N/A10
191 B6132996 นายวิธวินท์ เดชบำรุง  PE10
192 B6135980 นายวินัย จันทร์ดี  N/A10
193 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี  IE10
194 B6103910 นางสาววิรัญญา เขียววรรณ์  N/A60
195 B6115005 นายวิษณุ สมาน  PE10
196 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
197 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล  CERAMIC ENGINEERING10
198 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท  Environmental Engineering10
199 B6132651 นายวีระพงษ์ อินทนู  N/A10
200 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering10
201 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
202 B6117092 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา  N/A10
203 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง  Metallurgical Engineering10
204 B6108281 นายศรายุทธ นามมุลตรี  Environmental Engineering10
205 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล  Agricultural and Food Engineering10
206 B6110871 นางสาวศศิกานต์ พัฒมณี  N/A10
207 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี  PE10
208 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering10
209 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา  CERAMIC ENGINEERING10
210 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี  Metallurgical Engineering10
211 B6117559 นางสาวศิริฉัตร อินสูงเนิน  PRECISION ENGINEERING10
212 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต  CERAMIC ENGINEERING10
213 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE10
214 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี  TCE10
215 B6104870 นางสาวศิริยากรณ์ จันทพัฒน์  Electronic Engineering10
216 B6117313 นางสาวศิริรัตน์ อยู่คง  N/A10
217 B6118648 นางสาวศิริวรรณ แพนแก้ว  N/A10
218 B6117719 นายศิริวุฒิ อุ่นศิริ  N/A10
219 B6104917 นางสาวศุฑามาศ จันทร์เที่ยง  N/A60
220 B6133122 นายศุภกร นามณรงค์  N/A10
221 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
222 B6108212 นางสาวศุภานัน นามแก้ว  Electronic Engineering10
223 B6112554 นางสาวศุภามาศ ยมพินิจ  CERAMIC ENGINEERING10
224 B6133078 นายศุวสัณห์ โยวะราช  N/A10
225 B6115258 นางสาวสตรีรัตน์ สาธาระณะ  N/A10
226 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง  Electronic Engineering10
227 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี  Geological Engineering10
228 B6109394 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  ChemE10
229 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ  CERAMIC ENGINEERING10
230 B6132569 นายสหภพ สิงห์ทอง  N/A10
231 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน  PE10
232 B6114732 นายสารัช ศิลาพัฒนกุล  N/A10
233 B6137526 นางสาวสิราวรรณ บัวทอง  PE10
234 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง  Automotive Engineering10
235 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์  Electronic Engineering10
236 B6102838 นางสาวสิรินทิพย์ กลิ่นจุ้ย  N/A10
237 B6113278 นางสาวสิริรัฐ ฤทธิสนธิ์  N/A10
238 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์  PE10
239 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก  Geological Engineering10
240 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CERAMIC ENGINEERING10
241 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
242 B6108649 นางสาวสุดาพร บนทอง  N/A10
243 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
244 B6109677 นางสาวสุทธิกา ปรุงปลื้ม  IE10
245 B6105952 นายสุทธิชัย ชำนาญดี  N/A10
246 B6130916 นายสุทิวัส วงศ์กำจัดภัย  N/A10
247 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering10
248 B6105174 นางสาวสุนิดา จำเริญเจือ  Transportation And Logistics Engineering10
249 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
250 B6117955 นางสาวสุพัตรา กิตติลาภ  N/A10
251 B6112882 นางสาวสุภัสสรา ระยับศรี  N/A10
252 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ  Agricultural and Food Engineering10
253 B6106393 นางสาวสุภาสินี ไชยมูล  N/A60
254 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม  Geological Engineering10
255 B6110550 นางสาวหัทยา พรหมแย้ม  N/A10
256 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ  CERAMIC ENGINEERING10
257 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE10
258 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING10
259 B6112325 นางสาวอพิยา มาหา  N/A60
260 B6116354 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  N/A10
261 B6105822 นายอภินันท์ ชัยมีแรง  CERAMIC ENGINEERING10
262 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา  CE10
263 B6107062 นางสาวอภิวันทน์ ไตรศรี  CERAMIC ENGINEERING10
264 B6107444 นายอภิสิทธิ์ ทองหล่อ  N/A10
265 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข  PE10
266 B6112752 นายอรรณพ โยธี  Metallurgical Engineering10
267 B6130701 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  N/A10
268 B6131067 นายอวิรุทธ์ ภูผาศรี  N/A10
269 B6107161 นายอัครพงษ์ ทนามศรี  N/A13
270 B6114626 นางสาวอังคณา ศรีอินทร์  N/A10
271 B6105112 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า  N/A10
272 B6103187 นางสาวอัญมณีพร กิติสกนธ์  CERAMIC ENGINEERING10
273 B6130176 นายอัศมีล แจ้งสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING10
274 B6131968 นายอัษฎาวุธ หม่วยหลง  N/A10
275 B6118174 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  N/A10
276 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
277 B6118402 นายอิทธิพล วังหนองหว้า  Electronic Engineering10
278 B6105396 นางสาวอินทิรา เจริญวิริยะภาพ  N/A10
279 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต  Agricultural and Food Engineering10
280 B6130206 นางสาวอุไรพร ทองละออ  N/A10
281 B6117856 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล  CERAMIC ENGINEERING10
282 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา  PE10
283 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง  IE10
284 B6118211 นางสาวเพชร หูกขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
285 B6131838 นางสาวเพ็ญศิริ เบิกบาน  N/A10
286 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว  Environmental Engineering10
287 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering10
288 B6131586 นายเมธัส ภาสดา  N/A10
289 B6130725 นางสาวเมธาวดี มีใหม่  N/A10
290 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด  IE10
291 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
292 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี  Environmental Engineering10
293 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง  IE10
294 B6118587 นางสาวโชติลดา ปักการะนัง  N/A60
295 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง  Metallurgical Engineering10
296 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์  Electronic Engineering10
297 B6118112 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering10
298 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.