รายชื่อนศ.
รายวิชา531401 : METALLURGY OF METAL JOINING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5818907 นายไตรภพ ภักดิ์โพธิ์  Metallurgical Engineering
2 B5722686 นายโสภณ แสงฉาย  Metallurgical Engineering
3 B5824656 นายโชคชัย ครสวรรค์  Metallurgical Engineering
4 B5816255 นายเอกภพ แซ่ย้าง  Metallurgical Engineering
5 B5505357 นายเอกนรินทร์ สิทธิศรี  Metallurgical Engineering
6 B5710034 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลป์พันธ์  Metallurgical Engineering
7 B5805907 นายเพ็ญโภคัย เมืองอุดม  Metallurgical Engineering
8 B5622405 นายเปาซี แวดือราแม  Metallurgical Engineering
9 B5802098 นางสาวเบญจมาศ กันแก้ว  Metallurgical Engineering
10 B5622689 นางสาวเจนจิรา จันทร์แป๊ะ  Metallurgical Engineering
11 B5610570 นายเจตจุฬา ทรงหงษา  Metallurgical Engineering
12 B5535835 นายเกียรติศักดิ์ อ่อนสีดา  Metallurgical Engineering
13 B5803354 นางสาวเกวรินทร์ ศรีแก้ว  Metallurgical Engineering
14 B5717972 นายเกรียงไกร แว่นกิ่ง  Metallurgical Engineering
15 B5802074 นางสาวอินทิรา เงิมสันเทียะ  Metallurgical Engineering
16 B5713387 นางสาวอารีรัตน์ เจริญตา  Metallurgical Engineering
17 B5804955 นางสาวอารียา เทพจันอัด  Metallurgical Engineering
18 B5824434 นางสาวอัมรินทร์ แย้มโกสุม  Metallurgical Engineering
19 B5604685 นายอัตถพัฒน์ ฉางทรัพย์  Metallurgical Engineering
20 B5815296 นางสาวอรุณรุ่ง แสงตะวัน  Metallurgical Engineering
21 B5823673 นางสาวอรทัย เบ็ญพาด  Metallurgical Engineering
22 B5818891 นายอภิรักษ์ เตยสุวรรณ  Metallurgical Engineering
23 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก  Metallurgical Engineering
24 B5703456 นายอติรุจ เรศมณเทียร  Metallurgical Engineering
25 B5605248 นางสาวสุทินา กังวานรัตนกุล  Metallurgical Engineering
26 B5723331 นางสาวสุชาดา เมืองพวน  Metallurgical Engineering
27 B5805235 นายสราวุธ ทองจันทนาม  Metallurgical Engineering
28 B5702695 นายสรวุฒิ สุวรรณทา  Metallurgical Engineering
29 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย  Metallurgical Engineering
30 B5714186 นายสมคิด สังมะณี  Metallurgical Engineering
31 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร  Metallurgical Engineering
32 B5819164 นายศุภชัย เทียบสิงห์  Metallurgical Engineering
33 B5512003 นางสาวศิรินันท์ ดวงแก้ว  Metallurgical Engineering
34 B5724130 นายศาสตรบุตร บุตรมาตร์  Metallurgical Engineering
35 B5820726 นางสาวศรสวรรค์ โอดมี  Metallurgical Engineering
36 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี  Metallurgical Engineering
37 B5801602 นางสาววิษาศิณี โสภาพิมลพักตร์  Metallurgical Engineering
38 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง  Metallurgical Engineering
39 B5819171 นางสาววาสนา สุ่มมาตย์  Metallurgical Engineering
40 B5707737 นายวารุเชษฐ์ ภูอุทัย  Metallurgical Engineering
41 B5822027 นางสาววันวิสาข์ จิตรแจ้ง  Metallurgical Engineering
42 B5813032 นายวัชรินทร์ คำทะเนตร  Metallurgical Engineering
43 B5605767 นางสาววลัยลักษณ์ สุทธิพงษ์  Metallurgical Engineering
44 B5811618 นางสาววราวัลย์ วัฒนกูล  Metallurgical Engineering
45 B5813117 นายวรากร บุญเผย  Metallurgical Engineering
46 B5805792 นางสาววรนิษฐา กริดสาริกัน  Metallurgical Engineering
47 B5824809 นางสาววรกมล จูแนบ  Metallurgical Engineering
48 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก  Metallurgical Engineering
49 B5818853 นายรัฐพล บุญเรือง  Metallurgical Engineering
50 B5813339 นายรัชชานนท์ ชะฎารัมย์  Metallurgical Engineering
51 B5717927 นายรัชชนนท์ ศรีคงรักษ์  Metallurgical Engineering
52 B5807758 นางสาวรดา แสนบุตร  Metallurgical Engineering
53 B5800834 นางสาวมินตรา มันทะ  Metallurgical Engineering
54 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง  Metallurgical Engineering
55 B5708253 นางสาวมณีรัตน์ บุตรเจริญ  Metallurgical Engineering
56 B5804429 นายมณฑล บุญเหลือ  Metallurgical Engineering
57 B5819041 นายมงคลรัตน์ บุตรดี  Metallurgical Engineering
58 B5811786 นายภานุวัฒน์ มุสิกุล  Metallurgical Engineering
59 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา  Metallurgical Engineering
60 B5804153 นายภาณุพงศ์ ทองดล  Metallurgical Engineering
61 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ  Metallurgical Engineering
62 B5534777 นายภัทร สุทธิประภา  Metallurgical Engineering
63 B5607587 นางสาวฟ้านภา แดงอำ  Metallurgical Engineering
64 B5802289 นางสาวพุทธชาติ คำยอด  Metallurgical Engineering
65 B5821815 นางสาวพัทธ์ธีรา กนกพานนท์  Metallurgical Engineering
66 B5818921 นางสาวพัชรี สุจริต  Metallurgical Engineering
67 B5803163 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนเงิน  Metallurgical Engineering
68 B5818839 นางสาวพัชรา คำมี  Metallurgical Engineering
69 B5809271 นายพสิษฐ์ ลิ้มสินโสภณ  Metallurgical Engineering
70 B5829132 นายพลช ลิ้มศิริ  Metallurgical Engineering
71 B5612598 นายพรชัย ไพลสันเทียะ  Metallurgical Engineering
72 B5542482 นายพงศ์ธร คงพินิจ  Metallurgical Engineering
73 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ  Metallurgical Engineering
74 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล  Metallurgical Engineering
75 B5818860 นายพงศกร ชนะพจน์  Metallurgical Engineering
76 B5815357 นางสาวผกาวลี นีสันเที๊ยะ  Metallurgical Engineering
77 B5811908 นางสาวปานิตา เขตกำปัง  Metallurgical Engineering
78 B5614936 นางสาวปรางทิพย์ แสงงาม  Metallurgical Engineering
79 B5800216 นายปรมินทร์ นนตะ  Metallurgical Engineering
80 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่  Metallurgical Engineering
81 B5803620 นางสาวปติญญา พิมจ้อง  Metallurgical Engineering
82 B5812677 นายปณิธาน โปร่งจันทึก  Metallurgical Engineering
83 B5812721 นายบุคอรีย์ สนูวงศ์  Metallurgical Engineering
84 B5803835 นายนิติธร เส็งนา  Metallurgical Engineering
85 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย  Metallurgical Engineering
86 B5818877 นางสาวนันทนา เพ็ชร์วิสัย  Metallurgical Engineering
87 B5801084 นางสาวนัชชา วงศ์นารี  Metallurgical Engineering
88 B5722006 นางสาวนวพรรษ สีทอง  Metallurgical Engineering
89 B5813124 นางสาวนวพรรณ อินธิรัตน์  Metallurgical Engineering
90 B5605262 นายนพดล แสงเพชร  Metallurgical Engineering
91 B5610563 นายธีรวุฒิ ลาดศิลา  Metallurgical Engineering
92 B5614929 นายธีรวุฒิ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering
93 B5805679 นายธีรวัฒน์ พรมทา  Metallurgical Engineering
94 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี  Metallurgical Engineering
95 B5715497 นายธนวันต์ ทองอ่ำ  Metallurgical Engineering
96 B5808519 นายธนธรณ์ ล้วนกลาง  Metallurgical Engineering
97 B5800971 นายธนกฤต บูรณ์เตชภูวดล  Metallurgical Engineering
98 B5816293 นายทวีศักดิ์ คำบัวโคตร  Metallurgical Engineering
99 B5715169 นายทวีศักดิ์ ขาวฉอ้อน  Metallurgical Engineering
100 B5712953 นางสาวณิชาพร หอมฉุน  Metallurgical Engineering
101 B5801411 นายณัฐวัฒน์ ทวีคำ  Metallurgical Engineering
102 B5818983 นางสาวณัฐมล โทนไทย  Metallurgical Engineering
103 B5802739 นายณัฐพงศ์ คุณพรม  Metallurgical Engineering
104 B5800940 นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะชัยปรียา  Metallurgical Engineering
105 B5809554 นายฐานันดร หวังวัฒนะหิรัญ  Metallurgical Engineering
106 B5703722 นายญาณวรุตม์ ฉวีรัมย์  Metallurgical Engineering
107 B5818846 นางสาวชุติมณฑน์ เมฆี  Metallurgical Engineering
108 B5808410 นายชานุวัฒน์ โมกไธสง  Metallurgical Engineering
109 B5812530 นายชลัส งามสูงเนิน  Metallurgical Engineering
110 B5724383 นายฉัตรตระกูล บุญขำ  Metallurgical Engineering
111 B5807253 นางสาวจุฑาทิพ คุปต์ชนนท์  Metallurgical Engineering
112 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering
113 B5723164 นายจารุวิทย์ วินทะชัย  Metallurgical Engineering
114 B5819102 นายกิตติ เหลืองสกุลไทย  Metallurgical Engineering
115 B5810581 นางสาวกาญจนา สระแก้ว  Metallurgical Engineering
116 B5711116 นางสาวกัญญพัฒน์ สินทอง  Metallurgical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.