รายชื่อนศ.
รายวิชา110206 : HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6062422 นางสาวชลธิมา ดั้งดอนบม  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6062750 นางสาวผกามาศ ชำนาญหมอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5860982 นางสาวพัชรินทร์ มุทธากรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B6064846 นางสาวสุดารัตน์ ชาณะพต  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B6062408 นางสาวสุนิสา นิ่มนวล  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5962167 นางสาวไปรมาศ สันทาลุนัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.