รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6023980 นางสาวกตัญญู คลังทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
2 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
3 B6018528 นางสาวกรกนก สุวิชัย  TCE
4 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
5 B6017705 นายกฤติน ขันขวา  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6018252 นายกฤติพันธ์ ศิริเกษ  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6008871 นางสาวกฤติยาพร บรรลุ  TCE
8 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
9 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6019846 นางสาวกัญญาพัชร วงษ์สละ  TCE
11 B6010409 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
12 B5715374 นางสาวกัลยกร มากทอง  IE
13 B6015527 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง  Geological Engineering
14 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย  TCE
15 B6009366 นายกิตติภณ ศรีสุพรรณราช  TCE
16 B6020286 นายกีรติ แก้วกัลยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
17 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง  TCE
18 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง  Environmental Engineering
19 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง  EE
20 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง  TCE
21 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
22 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
23 B6137434 นางสาวขวัญใจ ภูบุญศรี  Agricultural and Food Engineering
24 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE
26 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์  TCE
27 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง  Agricultural and Food Engineering
28 B5607204 นางสาวจารุวรรณ ภิญโญ  CME
29 B6025441 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
30 B6010188 นายจิตรเทพ รัตนตระกูลเดชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
31 B6003227 นางสาวจินตนา ติตาระวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
32 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร  Environmental Engineering
33 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ  Agricultural and Food Engineering
34 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล  TCE
35 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น  Environmental Engineering
36 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
37 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง  Environmental Engineering
38 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering
39 B6021115 นางสาวชฎาทิพย์ วังคะฮาต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
40 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
41 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม  EE
42 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์  ME
43 B6004651 นางสาวชนาพร ภูกองไชย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
44 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering
45 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา  Agricultural and Food Engineering
46 B6023799 นางสาวชมพูนุท ประดับศรี  ME
47 B6021535 นางสาวชลดา อุ่นเหมือน  TCE
48 B6014599 นางสาวชลธิดา ทับงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
49 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering
50 B6137533 นางสาวชลิดา ยอดรัก  PE
51 B6016715 นางสาวชลิตตา สวัสดิ์ผล  TCE
52 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา  TCE
53 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE
54 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย  TCE
55 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
56 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
57 B6002541 นายชิษณุชา ธนปรัชญ์ธำรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
58 B6010461 นางสาวชโลธร อับนาค  Metallurgical Engineering
59 B6003982 นางสาวญาตาวี เทพเสนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
60 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering
61 B5927401 นายฐิติกร อภิโชติจรัส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
62 B6006549 นางสาวฐิติภัสร์ พรอิสราพัฒน์  TCE
63 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร  TCE
64 B6018405 นายณภัทร ธรรมมโนวานิช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
65 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
66 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
67 B5608270 นายณัฐกานต์ พุฒพิมาย  CME
68 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส  AERONAUTICAL ENGINEERING
69 B6024086 นางสาวณัฐณิชา บุญทัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
70 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย  TCE
71 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์  Geological Engineering
72 B6018283 นายณัฐพิพัฒน์ วงษ์ลา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
73 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
74 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering
75 B6010058 นายณัฐวุฒิ สืบสม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
76 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
77 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering
78 B5921027 นางสาวทักษพร กันเทพา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
79 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE
80 B6010812 นางสาวทิวารัตน์ วงศ์บุญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
81 B5919000 นายธนกฤต สุขุมามาศ  CE
82 B6018856 นายธนกฤษ ธนะสีรังกูร  TCE
83 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering
84 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
85 B6002398 นายธนพล ถิ่นขาม  TCE
86 B5825745 นายธนพล มงคลชาติ  Environmental Engineering
87 B6005726 นายธนพล แก้วมูล  TCE
88 B6026530 นายธนพล แนวเพชร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
89 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี  AERONAUTICAL ENGINEERING
90 B6014285 นายธนพล ฉายทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
91 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ  EE
92 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย  TCE
93 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
94 B6019525 นายธนากร พิมวงค์  TCE
95 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering
96 B6015213 นายธรากร โสประดิษฐ์  TCE
97 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering
98 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา  Environmental Engineering
99 B6005870 นายธเนศ ภู่พลับ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
100 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
101 B6018412 นายนพวินท์ มังกรเจริญกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
102 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
103 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์  TCE
104 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน  Environmental Engineering
105 B6010249 นางสาวนลินี แยบกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING
106 B6026738 นายนัตทวี ชัยเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
107 B6008598 นางสาวนิติยา สานเสนาะ  TCE
108 B6016784 นางสาวนิภาวรรณ เปดี  TCE
109 B6008178 นายนิวัฒน์ วงศรีเทพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
110 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
111 B6018290 นางสาวบุญพิทักษ์ ศิษย์ศาสตร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
112 B5921065 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
113 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
114 B6013882 นายปภณ ดวงศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
115 B6016692 นางสาวประภาสิริกร สีหะวงษ์  TCE
116 B6014520 นางสาวประวีณา ดงกระโทก  TCE
117 B6025892 นายประสานชัย แก้วสุพรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
118 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง  Environmental Engineering
119 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ  TCE
120 B6005191 นายปรัชญา ตั้งอยู่  TCE
121 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
122 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง  TCE
123 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
124 B6025298 นายปัญญาวุฒิ สุขสำราญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
125 B6008017 นายปัณณ์ ขอคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
126 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง  TCE
127 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering
128 B6013813 นางสาวปิยธิดา พันธุ์ทอง  TCE
129 B6021887 นายปิยนันท์ จันทศร  TCE
130 B6020897 นางสาวปิยาพัชร ดีตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
131 B6016111 นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
132 B5810475 นายพงศกร ชลอกลาง  Environmental Engineering
133 B6013547 นายพงศธร ทองงาม  ME
134 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์  TCE
135 B5925315 นายพงษธร นามตาแสง  ChemE
136 B5911714 นายพชร บัวคล้าย  Geological Engineering
137 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering
138 B6010881 นางสาวพรพิมล ไฝจันทึก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
139 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
140 B6008703 นายพรอานันต์ บุญคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
141 B6018368 นางสาวพราวเพชร พิทักษ์โสภณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
142 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์  Agricultural and Food Engineering
143 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา  PE
144 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
145 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม  AERONAUTICAL ENGINEERING
146 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering
147 B5918478 นางสาวพัชริดา แก้วจันทร์เพชร  Environmental Engineering
148 B6018139 นางสาวพัชริดา คำสอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
149 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
150 B6021245 นางสาวพิชญธิดา สกุลวงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
151 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม  AERONAUTICAL ENGINEERING
152 B6016746 นางสาวพิชญาภา ขุนทูน  TCE
153 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
154 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์  PE
155 B6004200 นางสาวพีรพรรณ จันทรชัยศร  Automotive Engineering
156 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering
157 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
158 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering
159 B6009083 นายภัทรพล พิมใจใส  TCE
160 B6012397 นางสาวภัทรียา แสงทินทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
161 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering
162 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
163 B6016852 นายภาติยะ เเพงลม  TCE
164 B6009038 นายภานุวัฒน์ ภูมิกำเนิด  Automotive Engineering
165 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
166 B6004453 นางสาวมัชมาน เขียนนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
167 B6011000 นางสาวมัลลิยา เชิญกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
168 B6000462 นายยุทธพงษ์ สุพรมอินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
169 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ  AERONAUTICAL ENGINEERING
170 B6011345 นายรัฐศาสตร์ อินทร์สุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
171 B6024390 นายราชัน พลเสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
172 B6020422 นายรุจิภาส จันทศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
173 B6008260 นางสาวรุ่งทิวา เจียกงูเหลือม  TCE
174 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง  AERONAUTICAL ENGINEERING
175 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
176 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์  Environmental Engineering
177 B6011741 นางสาววรษา จิตปรีดา  TCE
178 B6022037 นางสาววรัญญา ต่ายเนาว์ดง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
179 B6006068 นางสาววรากร รุณกาศ  TCE
180 B6003517 นายวรากร ยาแปง  TCE
181 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์  TCE
182 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering
183 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ  TCE
184 B6011352 นางสาววิชุดา อินสุนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
185 B6009441 นางสาววิภาวดี ภูมิสะอาด  TCE
186 B6018931 นางสาววิภาวรรณ นิลบุตร  TCE
187 B6004859 นางสาววิรัลยุพา แซ่อึ้ง  TCE
188 B6009526 นายวีรพันธ์ รู้เจน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
189 B6026509 นายวุฒินันท์ น้อยพูล  AERONAUTICAL ENGINEERING
190 B6019266 นางสาวศรัณยา คงรักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
191 B6014759 นายศราวุฒิ ขาวสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
192 B6011529 นางสาวศริญญา สีดาแจ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
193 B6005498 นางสาวศศิวิภา บั้งจันอัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
194 B5613700 นางสาวศิริพรรณ คงสบุตร  CME
195 B6027551 นางสาวศิริรัตน์ จันทะพจน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
196 B6016760 นายศุภกร จันทร์ทา  TCE
197 B6022068 นายศุภกร ศุภเลิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
198 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING
199 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
200 B5900169 นางสาวสายธาร ใจเพ็ง  IE
201 B6006518 นางสาวสาวิตรี ศรีบูรณ์  TCE
202 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME
203 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
204 B6019976 นายสิรภพ น้ำนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING
205 B6008215 นางสาวสิริยากร ทองกลาง  TCE
206 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering
207 B6007492 นางสาวสิริวิมล แก่นจักร  TCE
208 B6024956 นางสาวสุขธิดา ทองผุย  TCE
209 B5803682 นายสุขมนตรี กรินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
210 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง  TCE
211 B6011581 นางสาวสุดารัตน์ โสภา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
212 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์  ME
213 B6014360 นางสาวสุนิษา สีสุขโข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
214 B6006679 นางสาวสุพรรณี สระน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
215 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
216 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
217 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ  Environmental Engineering
218 B6005832 นางสาวสุภาพร ศรีราชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
219 B6002886 นางสาวสุรัสวดี ป้องวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
220 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE
221 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering
222 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ  Environmental Engineering
223 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING
224 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง  Agricultural and Food Engineering
225 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ  ME
226 B6011260 นายอนุวัฒน์ ผลบุตร  TCE
227 B6018641 นายอนุสิทธิ์ มีศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
228 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering
229 B6000875 นายอภิวัฒน์ กลอนจะโปะ  TCE
230 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering
231 B5911011 นายอภิศักดิ์ ส่งเสริม  Environmental Engineering
232 B6003302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า  TCE
233 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า  TCE
234 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering
235 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ  TCE
236 B6016029 นายอรรถชัย ประสพโชค  TCE
237 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร  Geological Engineering
238 B6021931 นางสาวอริสรา ศรีมารักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
239 B6007560 นางสาวอลิสา คำหลง  TCE
240 B6025656 นางสาวอาทิตยา ภูปานผา  TCE
241 B6016814 นางสาวอาภากร ภู่ประเสริฐ  TCE
242 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering
243 B5804627 นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย  Environmental Engineering
244 B6022303 นางสาวเกวลิน ใจแสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
245 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
246 B6015138 นางสาวเกษรินทร์ มโนสินธุ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
247 B6004644 นายเกียรติศักดิ์ สุริยาวงค์  TCE
248 B6018320 นายเกียรติสุรเดช ตันสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
249 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering
250 B6024703 นางสาวเจนจิรา สุวรรณรุจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
251 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง  TCE
252 B6026417 นายเทพทัต นุบาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
253 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ  TCE
254 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ  AERONAUTICAL ENGINEERING
255 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
256 B6000752 นางสาวเพลินพิศ ประทุมฝาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
257 B6005689 นายเมธัส ทองเเต้ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
258 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
259 B6011536 นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
260 B6016845 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเบ้า  TCE
261 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ  TCE
262 B6003784 นางสาวแพรวพลอย รักพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
263 B6007348 นายไกรสิงห์ สายด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
264 B6004910 นายไชยา นิราช  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.