รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5953264 นางสาวประกาย มณีภาค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง  IE10
3 B6005535 นางสาวโศรยา นนทา  Agricultural and Food Engineering10
4 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์  IE10
5 B5827992 นางสาวแพรพลอย บัวเทศ  CME10
6 B5805204 นางสาวเสาวคนธ์ บัวรอด  CME10
7 B5811441 นางสาวเมวิกา พรมมี  CME10
8 B5826100 นายเมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B5908097 นางสาวเมทินี เพียงเกาะ  IE10
10 B5918065 นางสาวเปมิกา แก้วปรีชา  TCE10
11 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี  PE10
12 B5915149 นายเนติธร ฟักกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
13 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE10
14 B5814275 นางสาวเชษฐ์สุดา หวานสูงเนิน  CME10
15 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง  PE10
16 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B5920440 นางสาวเกษศราวัลย์ แมขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
18 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B5802661 นางสาวอุบลวรรณ ผลขาว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B5920419 นางสาวอิสริยาภรณ์ ฤทธิคง  Agricultural and Food Engineering10
21 B5908967 นางสาวอาริสา วงษ์แหวน  TCE10
22 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า  PE10
23 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering10
24 B5804375 นายอัยรัช ไชยสงคราม  CME10
25 B5824915 นางสาวอัญทิชา อินทิม  Transportation Engineering And Logistics10
26 B5927678 นายอลงกรณ์ สมบัติหอม  Geological Engineering10
27 B5816316 นางสาวอรยา เจนรุจี  CME10
28 B5820801 นายอมรเทพ เสนบุญมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี  EE10
30 B5920174 นายอภิวัฒน์ ประริตะวา  Automotive Engineering10
31 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์  PE10
32 B5824335 นายอภิชัย อ่อนเทศ  Transportation Engineering And Logistics10
33 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์  Transportation Engineering And Logistics10
34 B6012557 นางสาวอนงค์ประไพ เทพณรงค์  CERAMIC ENGINEERING10
35 B5601158 นายอดิรุจ บุญไทย  CME10
36 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต  Environmental Engineering10
37 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง  CE10
38 B5619290 นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา  Environmental Engineering10
39 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์  IE10
40 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
41 B5807574 นางสาวสุวนันท์ หาญตุ่น  ChemE10
42 B5805815 นางสาวสุวนันท์ ลมสมบุตร  IE10
43 B5915293 นายสุรตานนท์ ดวงจันทร์  Metallurgical Engineering10
44 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม  PE10
45 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม  Environmental Engineering10
46 B5910007 นางสาวสุพัตรา เซ็นปักษ์  PE10
47 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
48 B5805693 นางสาวสุนิสา ศรีชมภู  CME10
49 B5707416 นางสาวสุนิสา ดาฉาว  Environmental Engineering10
50 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี  PE10
51 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ  Transportation And Logistics Engineering10
52 B5808946 นางสาวสุดารัตน์ วิเศษวิสัย  CME10
53 B6014025 นางสาวสุดารัตน์ โมธรรม  TCE10
54 B5802227 นางสาวสุชีรา เชิงเขา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
55 B5805662 นางสาวสุชาดา สายธนู  CME10
56 B5906833 นางสาวสุจิณณา มาบิดา  Environmental Engineering10
57 B5812950 นายสุกฤษฎิ์ สุขเจริญ  CME10
58 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร  IE10
59 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์  Geological Engineering10
60 B5805549 นายสหรัฐ เลาะเซ็น  Transportation Engineering And Logistics10
61 B6026103 นายสรวิศ คงศรี  Transportation And Logistics Engineering10
62 B6008109 นางสาวสกาวรัตน์ ศิลปกอบ  IE10
63 B5925568 นายศุวัชรางกูร สันติธรรมพงศ์  TCE10
64 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด  ChemE10
65 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง  Agricultural and Food Engineering10
66 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE10
67 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
68 B6020699 นายศุภกิตติ แซ่เจีย  TCE10
69 B6011178 นายศิวพงษ์ ซาตา  TCE10
70 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ  Geological Engineering10
71 B5900282 นางสาวศิรินภา บัวโค้ง  Automotive Engineering10
72 B5506040 นางสาวศิรินทิพย์ สายใยทอง  Electronic Engineering40
73 B5801039 นายศิริคุปย์ เนื่องวรรณะ  Transportation Engineering And Logistics10
74 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน  Environmental Engineering10
75 B5917105 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร  Geological Engineering10
76 B5816286 นางสาวศิรภัสสร ชนะค้า  CME10
77 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering10
78 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง  TCE10
79 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE10
80 B5807291 นายศราวุธ พุฒหมื่นไว  CME10
81 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา  PE10
82 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
83 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
84 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร  Environmental Engineering10
85 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี  CME10
86 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE10
87 B5806348 นางสาววารุณี ประดิษฐศรี  CME10
88 B5711727 นางสาววันแม่ เศรษฐจันทร์  Environmental Engineering10
89 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา  Environmental Engineering10
90 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร  Geological Engineering10
91 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
92 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering10
93 B5800360 นายวงศกร สุขแสง  Transportation Engineering And Logistics10
94 B6029692 นายลุกมัน มามุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
95 B5915705 นางสาวลลิดา สมานมิตร  Geological Engineering10
96 B6002190 นางสาวรุ่งระวี ภูวดล  CERAMIC ENGINEERING10
97 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE10
98 B5806546 นางสาวรัติกรณ์ ธนบดีกุลพิศาล  Transportation Engineering And Logistics10
99 B5822249 นางสาวรัตติยา กิจประเสริฐ  Transportation Engineering And Logistics10
100 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์  IE10
101 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
102 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE10
103 B5807093 นายรชต ค่ายสงคราม  Transportation Engineering And Logistics10
104 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี  Agricultural and Food Engineering10
105 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering10
106 B6011550 นายยุทธภพ สีม่วง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
107 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering10
108 B5810055 นายยศธนา บรรลือทรัพย์  Transportation Engineering And Logistics10
109 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
110 B5807215 นางสาวมัณฑนา นาคำสี  CME10
111 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
112 B5812134 นางสาวมนัญชญา พันธใจธรรม  CME10
113 B5907144 นางสาวมธุรดา โชติจันทึก  IE10
114 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE10
115 B5910953 นายภานุมาส ธำรงธนรัชตกุล  Agricultural and Food Engineering10
116 B5804474 นายภานุภัทร สิทธิวงศ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
117 B5821723 นายภาณุวัฒก์ นุสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
118 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering10
119 B5817627 นายภาณุพงศ์ มั่นคง  EE10
120 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย  ChemE10
121 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง  Environmental Engineering10
122 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก  EE10
123 B5709090 นางสาวภัทรวิจิตรา เล่าเรียน  TOOL ENGINEERING10
124 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ  EE10
125 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE10
126 B5916641 นายพุธวงศ์ จินากูล  IE10
127 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE10
128 B5703289 นายพิทยุตม์ ฤาวงศ์  Environmental Engineering10
129 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์  TCE10
130 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE10
131 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์  IE10
132 B5911578 นายพานุวัฒน์ แก้วไวยุทธ์  Agricultural and Food Engineering10
133 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
134 B5909131 นางสาวพัตร์พิมล สายสมรทวีลาภ  EE10
135 B5926039 นายพัฒนากร มั่งมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
136 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก  PE10
137 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์  PE10
138 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering10
139 B5809448 นางสาวพรวิมล วีระพันธ์  CME10
140 B5806508 นางสาวพรปวีณ์ จ่ายหนู  IE10
141 B5711345 นางสาวพรทิพย์ เจริญรัตน์มงคล  TOOL ENGINEERING10
142 B5902705 นายพชร รื่นรวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
143 B5905966 นางสาวพจนินท์ อินเลี้ยง  Geological Engineering10
144 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี  CE10
145 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์  PE10
146 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering10
147 B6001315 นางสาวปิยะวดี ศรีกระจิบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
148 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
149 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส  MAE10
150 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา  ChemE10
151 B5804849 นายปาล์ม ทวนสูงเนิน  IE10
152 B6136383 นายปัญญา นาเวียง  N/A10
153 B5820320 นายปวรุจจ์ แช่มชื่น  IE10
154 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง  CPE10
155 B5808328 นายปวรปรัชญ์ สามเมือง  ME10
156 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE10
157 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ  EE10
158 B5813988 นายประชานาถ รัตนนนท์  Environmental Engineering10
159 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์  Geological Engineering10
160 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน  Environmental Engineering10
161 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์  Environmental Engineering10
162 B6024819 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ  TCE10
163 B5707768 นายปฏิวัติ ศรีสุธรรม  TCE40
164 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
165 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE10
166 B5817887 นายบูรฉัตร เหิงขุนทด  EE10
167 B5816675 นางสาวบุญนิศา ประไพวัฒนาตระกูล  CME10
168 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering10
169 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
170 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE10
171 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง  Metallurgical Engineering10
172 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE10
173 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
174 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช  Metallurgical Engineering10
175 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
176 B5717040 นายนิพิท วิทยเดช  TCE40
177 B5927623 นายนิติพัฒน์ เทียนโพธิ์  IE10
178 B5808663 นางสาวนันธิกา เรือนไทย  Transportation Engineering And Logistics10
179 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE10
180 B6022242 นายนวพล ยงยศ  PE10
181 B5713073 นางสาวนลินรัตน์ วีร์ศิริ  TOOL ENGINEERING10
182 B5822140 นางสาวนลินมาศ รุ่งภาษา  Transportation Engineering And Logistics10
183 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE10
184 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE10
185 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ  Geological Engineering10
186 B5814022 นางสาวนภสร แผ่นผา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
187 B5816262 นายนพดล บุญเผื่อน  CME10
188 B5825189 นายธีระวัฒน์ นนท์จันทร์  Transportation Engineering And Logistics10
189 B6018795 นายธีระพงษ์ พวงยอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
190 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา  Electronic Engineering10
191 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE10
192 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ  PE10
193 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง  PE10
194 B5910717 นายธันวา อบอุ่น  PE10
195 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
196 B6016777 นายธัญพิสิษฐ์ ก้องนวกุล  TCE10
197 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง  IE10
198 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น  PE10
199 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE10
200 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์  Agricultural and Food Engineering10
201 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
202 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม  EE10
203 B6018191 นางสาวธนาวดี ธงภักดิ์  TCE10
204 B5824779 นายธนาธิป แก้วคง  CME10
205 B6009182 นายธนากร รุ่งเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
206 B5904518 นายธนากร ศาลางาม  Environmental Engineering10
207 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE10
208 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE10
209 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
210 B5910526 นายธนดล ไทธานี  PE10
211 B5502899 นายธนชล สุพลจิตต์  CME10
212 B5911233 นางสาวธณัฐดา ชัยปลัด  IE10
213 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE10
214 B5705887 นายทัตพงษ์ ปราณีตพลกรัง  Metallurgical Engineering10
215 B6002732 นางสาวทักษิณา ธีรเดชาภพ  IE10
216 B5928019 นายทวีวัฒน์ สวามิชัย  MAE10
217 B5803217 นายถิรวิทย์ มีมา  CME10
218 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
219 B6008390 นางสาวดวงนฤมล พุกนวน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
220 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล  ME10
221 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู  CERAMIC ENGINEERING10
222 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering10
223 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering10
224 B5816279 นายณัฐวุฒิ ซึมกระโทก  CME10
225 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering10
226 B5815302 นายณัฐวัชร จูประเสริฐ  CME10
227 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering10
228 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน  IE10
229 B5721986 นายณัฐพล พรมภักดิ์  CME10
230 B5928392 นางสาวณัฐพร คำแอ่ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
231 B5809738 นายณัฐพงษ์ สังข์คีรี  Transportation Engineering And Logistics10
232 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
233 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา  PE10
234 B5812592 นางสาวณัฐธิดา มาศรี  CME10
235 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี  CE10
236 B6009328 นางสาวณัฐชา อุดมทรัพย์  CE10
237 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
238 B5606788 นายณัฐชพลธ์ สร้อยทอง  CME10
239 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน  CME10
240 B5907458 นายณรงค์ศักดิ์ รามอะเรือง  Agricultural and Food Engineering10
241 B5607136 นายฐิตินันท์ ศรีอนุตร  CME10
242 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์  CE10
243 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME10
244 B5914968 นางสาวญาณิศา ผาสุข  ChemE10
245 B6020194 นายญาณสิทธิ์ ศิริบูรณ์  TCE10
246 B5820719 นางสาวชไมพร โดดเดี่ยว  CME10
247 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE10
248 B5919864 นายชัยณรงค์ ชำนาญพล  IE10
249 B6016678 นางสาวชลิดา วังคำแหง  TCE10
250 B6006495 นางสาวชลลดา ชอบขยัน  Transportation And Logistics Engineering10
251 B5516032 นางสาวชยารักษ์ กลอนโพธิ์  TCE10
252 B5915187 นายชยานันท์ วารีย์  ChemE10
253 B5911721 นายชยางกูร นันตา  Geological Engineering10
254 B5928194 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา  CME10
255 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ  CME10
256 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน  EE10
257 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
258 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
259 B6018108 นางสาวจีรภรณ์ มังควัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
260 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
261 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering10
262 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering10
263 B5814053 นายจิรวัฒน์ น้อยอามาตย์  CME10
264 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE10
265 B5919789 นายจิรกิตติ์ ไม่เศร้า  IE10
266 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์  ChemE10
267 B5811380 นางสาวจินดารัตน์ เลิศศรีสุขสันต์  Transportation Engineering And Logistics10
268 B5811489 นางสาวจิติยานันท์ นันตลาด  Transportation Engineering And Logistics10
269 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์  PE10
270 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
271 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
272 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering10
273 B5801190 นางสาวจาริวรรณ คำกิ่ง  CME10
274 B5822348 นายจามีกร โคตะ  Transportation Engineering And Logistics10
275 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี  CE10
276 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
277 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
278 B5824403 นางสาวจริฎา โพธิ์อ่อง  CME10
279 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี  EE10
280 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี  ChemE10
281 B5809592 นางสาวขนิษฐา งามลาภ  CME10
282 B5807673 นางสาวขนิษฐา เสนาราช  Transportation Engineering And Logistics10
283 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ  PE10
284 B5816545 นางสาวกุลสตรี เธียรกุลไพบูลย์  TCE10
285 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE10
286 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
287 B5622528 นายกาญจนศักดิ์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  TCE10
288 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering10
289 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม  Agricultural and Food Engineering10
290 B5812462 นางสาวกัญญารัตน์ สารีพันธ์  CME10
291 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE10
292 B5802715 นางสาวกฤษณา ตัดสมัย  Transportation Engineering And Logistics10
293 B6011925 นายกฤติน จุดดา  CPE10
294 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
295 B5718122 นายกรมธรรม์ บรรทัดเที่ยง  TCE40
296 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE10
297 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
298 B5820306 นางสาวกนกวรรณ เลิศพยาบาล  IE10
299 B5827923 นางสาวกนกรัตน์ นนทมาศ  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.