รายชื่อนศ.
รายวิชา618412 : ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5863068 นางสาวกรรณิการ์ แสนทวีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5863303 นายกฤษกร คำพิทุย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5864096 นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5861347 นางสาวกันธิชา ศรีสุมัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5862337 นางสาวกาญจนา สิงห์พัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5864195 นางสาวขนิษฐา เกี้ยงไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5864089 นางสาวจันทกานต์ ลิ้มรัตนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5863990 นางสาวจีราภรณ์ เกษตรสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5860104 นางสาวชญานิศ ครูเกษตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5863761 นางสาวชลิดา ราชแสนเมือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5861828 นางสาวณัชชา วัชรวงศ์ทิพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5862238 นางสาวณัฐกมล หวังเเลกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5861286 นางสาวณัฐณิชา วงศ์ดีวี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5863402 นางสาวณีรานุช ภูวะสี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5863389 นางสาวณุตา โฆษิตพล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5863198 นางสาวทิพย์ธิดา เอกมาตร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5861798 นางสาวธณัศภรณ์ วานุนาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5617975 นายนพนันท์ แก้วบัวไข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5863822 นางสาวนิศารัตน์ เฉลิมชาติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B5568277 นางสาวปรมี ท่าตะเคียน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B5860111 นางสาวพรนภา บุปะเท  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5863457 นางสาวฟาติมา ลอตันหยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5861620 นางสาวมนต์นภา บัวเสือ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B5864164 นางสาวมินธิราภรณ์ พืมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5864072 นางสาวลลิตรา ทองแท่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B5862252 นางสาววนัชพร อุเทนสุต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B5862269 นางสาววนัญญา สายส่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B5863358 นางสาววราภรณ์ ถ่อมกาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B5861897 นางสาวศุภรัตน์ นามมนตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B5862153 นางสาวสรนันท์ ไชยทองดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B5863464 นางสาวสุกัญญา พังทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
45 B5863679 นางสาวสุคนทิพย์ เจิมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
46 B5862085 นางสาวสุนิสา มีศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
47 B5863365 นางสาวสุพัตรา ชินศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
48 B5863099 นางสาวสุภวณี ด้วงกัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
49 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
50 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
51 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
52 B5863884 นายอดิศร พึ่งคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
53 B5861446 นางสาวอรญา ประสานศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
54 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
55 B5863488 นางสาวอาทิติยา บุดดาวัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
56 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
57 B5863396 นางสาวอารียา ฉลาดดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
58 B5861941 นางสาวอารียา พิมสาร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
59 B5864218 นางสาวอารีเฟร์น สุขสานต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
60 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
61 B5860128 นายเกษมศักดิ์ คงสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
62 B5860937 นางสาวเกษวรา ทานะสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
63 B5862320 นางสาวเจนจิรา คำโนนงิ้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
64 B5863129 นางสาวเจนจิรา อินธิเสน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
65 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
66 B5860968 นางสาวเหมือนฝัน นอกสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
67 B5864775 นายเฮรมาน บาเหะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
68 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.