รายชื่อนศ.
รายวิชา618412 : ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5860029 นางสาวเบญญา บุบผาเฮ้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5862375 นางสาวอุไรพร มาลาศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5861590 นางสาวอรุณวตรี พงศ์พีระ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5863877 นางสาวอรปรียา คำขาด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5862924 นางสาวสุภาพร จรจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5861170 นางสาวสุภาดา กุลวุฒิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5863846 นางสาวสุพัชชา ธรรมนาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5861729 นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5862771 นางสาวสุธาทิพย์ แสงอะโณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5861668 นางสาวสุชาดา แพงทรัพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5862597 นางสาวสิณีนาฏ ป้องศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5862993 นางสาวสาวิตรี อาภาศรีทองสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5862078 นางสาวสายธาร บุญครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5862559 นางสาวศิริลักษณ์ หมายครอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5864386 นางสาววิลาสินี นุราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5861781 นางสาววิมลรัตน์ แคะกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5862900 นางสาววิชญาพร เครือชัยสุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5862023 นางสาววิจิตรา เม้ยขันหมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5860135 นางสาววนาลี ปะระราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5861026 นางสาวรุ่งทิวา พุขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5862931 นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์จันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5860036 นางสาวรจนา ยศกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5861453 นางสาวภาวิณี ไพศาลธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5861224 นางสาวภัทรชา ถนอมพลกรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B5862467 นางสาวพิมพรรณ์ ตั้งชารี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B5861248 นางสาวพัชรี ยิ้มเชิญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B5861705 นางสาวปาลิตา สุขลัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B5861057 นายประสิทธิพร วงศ์พลูทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B5861194 นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
42 B5863037 นายนภณัฏฐ์ ภิโสรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B5861699 นายธีร์ กาญจนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
44 B5864300 นางสาวธิษตยา คำบุศย์ดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
45 B5864331 นางสาวธัญวรรณ สอนถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
46 B5860081 นางสาวธนัชพร พิมพ์ทองหลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
47 B5863563 นางสาวทิพาภรณ์ เพิ่มพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
48 B5862245 นางสาวทอฝัน ลักษณะจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
49 B5863228 นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
50 B5863167 นางสาวณิชกานต์ โกช่วย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
51 B5863297 นางสาวณัฐสินี เต็มสระน้อย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
52 B5861750 นางสาวณัฐวรรณ วาสยศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
53 B5860920 นางสาวณัฐยา คุณธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
54 B5864263 นางสาวณัฐมล ปะวะโก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
55 B5861071 นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
56 B5863495 นางสาวชนิภา หนองเป็ด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
57 B5862412 นางสาวชนัฏชา ตั้งสัจจะกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
58 B5861583 นางสาวจุฑามาศ ศรีพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
59 B5863921 นางสาวจีรนันท์ นันประดิษฐ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
60 B5862450 นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
61 B5864232 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
62 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
63 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
64 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
65 B5862962 นางสาวกมลวรรณ แก่นแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
66 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
67 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
68 B5861156 นางสาวกมลชนก บูรณ์เจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
69 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
70 B5862955 นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.