รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5808915 นางสาวแพรวนภา ทับช่วยขวา  TCE10
2 B5816453 นางสาวเบญจมาศ ฉุดกลาง  TCE10
3 B5825615 นายเนติพงษ์ บุญรักษา  TCE10
4 B5802012 นางสาวอังคณาภรณ์ ธนะสุระวุฒิสกุล  TCE10
5 B5717019 นายอธิเบศร์ นันทะแสง  TCE10
6 B5816590 นางสาวสุธินี พฤทธิศาลิกร  TCE10
7 B5808762 นางสาวสิริวรรณ เพิ่มสุข  TCE10
8 B5823345 นางสาวสนธยา มีพร  TCE10
9 B5802968 นางสาวศิรินยา สมพล  TCE10
10 B5804948 นางสาวศศิวิมล บุญเครือบ  TCE10
11 B5808106 นางสาวศรุตา ชลนิธี  TCE10
12 B5806560 นายวิศรุต มีทะโจน  TCE10
13 B5816774 นายวิศรัฐ สุรินทร์คำ  TCE10
14 B5816859 นางสาววณิชรัตน์ วงศ์คช  TCE10
15 B5816477 นายรุ่งโรจน์ วรรณพบ  TCE10
16 B5816385 นางสาวรพีพรรณ สิงขรณ์  TCE10
17 B5826414 นางสาวพิมพ์บุญญา ศรีภิรมย์  TCE10
18 B5809950 นางสาวพัชรี พลอินทร์  TCE10
19 B5804689 นางสาวพรสวรรค์ กำมะชัยคำ  TCE10
20 B5816521 นางสาวปาริชาติ วงษ์อุปปา  TCE10
21 B5928224 นางสาวนรีพัฒน์ ปิติภัทรธิรนันท์  TCE10
22 B5816606 นางสาวธัชมน อินทรขาว  TCE10
23 B5722259 นายทรงกลด หมีรักษา  TCE10
24 B5824731 นางสาวณัฏฐธิดา เชิดชู  TCE10
25 B5806713 นางสาวชุติมาศ ลีเส็ง  TCE10
26 B5801640 นางสาวชลลดา ยอยเงิน  TCE10
27 B5816682 นางสาวจุฑามาศ อรไทวรรณ  TCE10
28 B5801688 นางสาวจิณณัฏฐา เหมเมือง  TCE10
29 B5826292 นางสาวขวัญจิรา เพชรมั่ง  TCE10
30 B5816545 นางสาวกุลสตรี เธียรกุลไพบูลย์  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.