รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5582211 นางสาวชลิตา นามมนตรี  SPORTS SCIENCE10
2 B6080518 นางสาวกนิษฐา คำตัน  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B5953035 นายยุทธพล จันทร์สอาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6137359 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6137342 นางสาวกนกวรรณ แบงกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
9 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
10 B6137380 นายเอกชัย สังอ่อนดี  Agricultural and Food Engineering10
11 B5611515 นางสาวเทียนกมล โสดาดี  Electronic Engineering10
12 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์  MAE10
13 B6136307 นายเกียรติศักดิ์ ทัศสุพล  N/A10
14 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering10
15 B6021665 นางสาวอุษา ศรบุญทอง  ChemE10
16 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย  CME10
17 B5821846 นางสาวอานิตติยา มาตวังแสง  Agricultural and Food Engineering10
18 B5822133 นายอานนท์ วงษ์จันดี  Transportation Engineering And Logistics10
19 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์  Environmental Engineering10
20 B5722648 นายอวิรุทธ์ คุ้มพงษ์  IE10
21 B5542321 นายอรรณพ สิทธิภา  Electronic Engineering10
22 B5927654 นางสาวอมรรัตน์ หมวกสันเทียะ  Electronic Engineering10
23 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์  CE10
24 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
25 B5819744 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์  Electronic Engineering10
26 B5605491 นางสาวสุริฉาย จิตหาญ  CPE10
27 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล  Electronic Engineering10
28 B5801534 นางสาวสุธาสินี อินภู่  CME10
29 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering10
30 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์  Electronic Engineering10
31 B6136253 นางสาวสุกัญญา ทองนอก  N/A10
32 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering10
33 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ  TCE10
34 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering10
35 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering10
36 B5928361 นางสาวสตรีรัตน์ รักษ์ธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
37 B6136437 นางสาวศุภัสศร บุญชื่น  N/A10
38 B5925094 นางสาวศิริประภา แสงจันทร์  TCE10
39 B5522064 นายศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข  EE10
40 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์  Environmental Engineering10
41 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
42 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering10
43 B6133320 นายวัชรพงศ์ พัดพาน  N/A10
44 B5709892 นางสาวรัตติยาวัลย์ สังกรณ์  CME10
45 B5819805 นางสาวรัชต์กนก เผือกกรุต  Electronic Engineering10
46 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  Metallurgical Engineering10
47 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering10
48 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering10
49 B5812479 นายภูวดล ไตรถาวร  Electronic Engineering10
50 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด  Electronic Engineering10
51 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering10
52 B5925384 นายภานุพงศ์ ชุมภา  Electronic Engineering10
53 B5925216 นายภาณุพันธ์ แสนงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
54 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering10
55 B6136826 นายพีรณัฐ ศรีวิรัตน์  N/A10
56 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์  Environmental Engineering10
57 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering10
58 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering10
59 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา  PE10
60 B5815005 นายพัชรพล ดวงเทียน  CPE10
61 B5817870 นายพรภวิษย์ แน่นอุดร  EE10
62 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ  Metallurgical Engineering10
63 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering10
64 B6136192 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี  Geological Engineering10
65 B6136697 นายปิยะ รองในเมือง  ChemE10
66 B5927852 นายปิติธรรม อุ่นศิริ  CPE10
67 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี  Agricultural and Food Engineering10
68 B5809264 นายปภังกร แก้วสุติน  Electronic Engineering10
69 B6024819 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ  TCE10
70 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
71 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
72 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
73 B5921867 นางสาวนิธิพร จำปาทอง  IE10
74 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล  CE10
75 B6135867 นายนันทพงษ์ คชรณ  N/A10
76 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering10
77 B5803255 นางสาวนัฐวดี พัวะทอง  TCE10
78 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง  CE10
79 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering10
80 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
81 B6137502 นายนนทวัชร เปรมจิตร์  PE10
82 B5814923 นายธีรเมธ บุญรอด  CPE10
83 B6011796 นางสาวธิดาพร บูคะธรรม  PE10
84 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
85 B5928026 นายธรรมลักษณ์ เสาร์แดง  MAE10
86 B6136758 นายธนากรณ์ วงคำจันทร์  Metallurgical Engineering10
87 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์  CERAMIC ENGINEERING10
88 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม  ChemE10
89 B6136406 นางสาวต่วนอาอีดะห์ นิแต  PRECISION ENGINEERING10
90 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
91 B6014643 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
92 B5910113 นางสาวณัฐมน พงษ์พนัส  Geological Engineering10
93 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering10
94 B6000851 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  ChemE10
95 B6136550 นางสาวชัชรินทร์ พรมอ่อน  Environmental Engineering10
96 B5809837 นางสาวชลิตา ชาภักดี  CME10
97 B6135997 นายชยุต จารุนิภาธนโชติ  PE10
98 B6136956 นางสาวชนนิกานต์ หนูภัยยันต์  N/A10
99 B6008789 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
100 B6017347 นางสาวชฎาภร อนารัก  Electronic Engineering10
101 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด  CPE10
102 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง  PE10
103 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี  Geological Engineering10
104 B5920877 นางสาวจิราพร เหลื่อมนอก  Geological Engineering10
105 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering10
106 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering10
107 B5827664 นายจิรภาส ทองแดง  Electronic Engineering10
108 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
109 B6133399 นายจารุภัทร ทศพร  N/A10
110 B5822348 นายจามีกร โคตะ  Transportation Engineering And Logistics10
111 B5805938 นายจาตุรนต์ มงคลศิริ  CPE10
112 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง  Agricultural and Food Engineering10
113 B5814251 นายขุมทรัพย์ แก้วแสงอินทร์  CPE10
114 B6136857 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา  Geological Engineering10
115 B5816545 นางสาวกุลสตรี เธียรกุลไพบูลย์  TCE10
116 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering10
117 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา  Metallurgical Engineering10
118 B6136741 นายกฤษณะ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
119 B5908929 นายกฤษณะ หาญอาษา  Environmental Engineering10
120 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม  Electronic Engineering10
121 B5617234 นายกฤตนัน เดชจินดา  Electronic Engineering10
122 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.