รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080990 นางสาวชุติมณฑน์ รุ้งสันเทียะ  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท  Automotive Engineering10
3 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน  Electronic Engineering10
4 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล  Electronic Engineering10
5 B6109851 นางสาวเอมมาลีน ปั่นเนตร  IE10
6 B6103996 นายเอกสิทธิ์ คงรอด  ChemE10
7 B6106072 นายเศกสรรค์ ชื่นประไพ  Agricultural and Food Engineering10
8 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE10
9 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา  Electronic Engineering10
10 B6113919 นางสาวเปรมวไลลักษณ์ วัดจะโปะ  N/A10
11 B6108038 นางสาวเบญญาภา นวลกา  N/A10
12 B6108243 นางสาวเบญญาภา นามบุบผา  N/A10
13 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering10
14 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6108175 นายเทพรัตน์ นาคสูงเนิน  Electronic Engineering10
16 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม  Geological Engineering10
17 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  Metallurgical Engineering10
18 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering10
19 B6132385 นางสาวเจนนิสา เชิดชู  N/A10
20 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์  Agricultural and Food Engineering10
21 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE10
22 B6130893 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์  N/A10
23 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ  Geological Engineering10
24 B6130992 นายเกื้อกูล โทณผลิน  N/A10
25 B5803613 นายเกียรติศักดิ์ กาฬสุวรรณ  ME10
26 B6106577 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  PE10
27 B6118754 นายฮากีม อาเดอนาน  N/A10
28 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ  Electronic Engineering10
29 B6115449 นางสาวอุรัสยา สิงห์จันทร์  N/A10
30 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล  Environmental Engineering10
31 B5704880 นางสาวอารียา นวลแก้ว  TOOL ENGINEERING10
32 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering10
33 B6130824 นางสาวอาทิตยา คำโนนม่วง  N/A10
34 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering10
35 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี  Metallurgical Engineering10
37 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ  Geological Engineering10
38 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา  CERAMIC ENGINEERING10
39 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
40 B6116071 นางสาวอรวี สุวรรณบุตร  N/A10
41 B6108458 นางสาวอรยา นิลทอง  N/A10
42 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CERAMIC ENGINEERING10
43 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย  Agricultural and Food Engineering10
44 B6133139 นายอมรเทพ จรดรัมย์  PE10
45 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม  CERAMIC ENGINEERING10
46 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง  Geological Engineering10
48 B6105983 นายอภิเดช ชิงชัย  Agricultural and Food Engineering10
49 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CERAMIC ENGINEERING10
50 B6113544 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา  N/A10
51 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering10
52 B6115104 นายอภิชาติ สว่างศรี  N/A10
53 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering10
54 B6132149 นายอนุตร หรั่งกรุ่น  N/A10
55 B6131579 นายอนาวิณ สุภดี  N/A10
56 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช  CE10
57 B6116781 นางสาวอนัญญา หมั่นมา  Agricultural and Food Engineering10
58 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering10
59 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง  CE10
60 B6107109 นางสาวหรรษลักษณ์ ถาศักดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
61 B6109172 นางสาวหทัยชนก บุญอารีย์  Geological Engineering10
62 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
63 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING10
64 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
65 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
66 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering10
67 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย  CE10
68 B6102937 นางสาวสุภาพรรณ กองมณี  CERAMIC ENGINEERING10
69 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร  Geological Engineering10
70 B6105662 นางสาวสุพิชชญา ชนะงาม  Transportation And Logistics Engineering10
71 B6113636 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชำนาญ  Agricultural and Food Engineering10
72 B6105303 นายสุธีรวัฒน์ จูมศิลป์  N/A10
73 B6117443 นางสาวสุธิดา อารมย์รัมย์  N/A10
74 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่  Agricultural and Food Engineering10
75 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน  Metallurgical Engineering10
76 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง  Metallurgical Engineering10
77 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
78 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering10
79 B6111014 นายสัญญา พานประเสริฐ  PE10
80 B6106959 นายสหัสวรรษ ตุ่ยไชย  Agricultural and Food Engineering10
81 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE10
82 B5717392 นายสมัคร ภูมิเรศสุนทร  EE10
83 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
84 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE10
85 B6111496 นางสาวศุภาวรรณ เพิ่มผลสมบัติ  N/A10
86 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา  Geological Engineering10
87 B6110635 นายศุภชัย พลต้าง  Transportation And Logistics Engineering10
88 B6116231 นายศุภกร เสริมชื่อ  N/A10
89 B6104665 นางสาวศุธาริณี เงินยวง  N/A60
90 B6131036 นายศิโรจน์ชัชว์ คอนสันเทียะ  N/A10
91 B6116705 นายศิวัช หงสกุล  N/A10
92 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING10
93 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง  CE10
94 B6112295 นางสาวศศิวิมล มาลีหวล  ChemE10
95 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี  CERAMIC ENGINEERING10
96 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering10
97 B6132125 นายวีรศักดิ์ เชื้อรัมย์  PE10
98 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
99 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering10
100 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก  Electronic Engineering10
101 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ  PE10
102 B6114725 นางสาววาศิชา ศิลาโฉม  N/A10
103 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE10
104 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์  Environmental Engineering10
105 B6108229 นายวศิน นามโคตร  Transportation And Logistics Engineering10
106 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering10
107 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE10
108 B6104832 นางสาววรันธร จันตา  Agricultural and Food Engineering10
109 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน  CERAMIC ENGINEERING10
110 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์  Metallurgical Engineering10
111 B6108748 นางสาววรณัน บัวระบัดทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
112 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก  TCE10
113 B6136819 นายวชิรวิทย์ ศรีวัฒนพันธุ์  N/A10
114 B6112912 นายวงศกร รักชวน  N/A10
115 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ  PE10
116 B6108502 นางสาวลลิตา นุกาศรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
117 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE10
118 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE10
119 B6112974 นายรัตนชัย รักษามิตร  N/A10
120 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  Environmental Engineering10
121 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
122 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง  Electronic Engineering10
123 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์  CERAMIC ENGINEERING10
124 B6105433 นายมูหำหมัด เจ๊ะเมาะ  PE10
125 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
126 B6111854 นายภีมภัทร์ ภูไทกัมปนาทภิญญา  N/A10
127 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์  Automotive Engineering10
128 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE10
129 B6116453 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  N/A10
130 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE10
131 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering10
132 B6111366 นายภาคภูมิ พูลสวัสดิ์  N/A10
133 B6132323 นางสาวภัทริน หาได้  N/A10
134 B5914760 นายภัทราวุธ วงษ์นิล  CPE10
135 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering10
136 B6104719 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  N/A10
137 B5820467 นางสาวภัทรสุดา โหรานิคม  IE10
138 B6107710 นางสาวภัทรวดี ทูโคกกรวด  PRECISION ENGINEERING10
139 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
140 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE10
141 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี  CERAMIC ENGINEERING10
142 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
143 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering10
144 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering10
145 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ  Geological Engineering10
146 B6110604 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A10
147 B6130541 นายพีรพล สาสุวรรณ์  N/A10
148 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย  CERAMIC ENGINEERING10
149 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ  Agricultural and Food Engineering10
150 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง  CME10
151 B5911578 นายพานุวัฒน์ แก้วไวยุทธ์  Agricultural and Food Engineering10
152 B6130671 นายพัชรพล แรมลี  N/A10
153 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE10
154 B5809448 นางสาวพรวิมล วีระพันธ์  CME10
155 B6104931 นางสาวพรลภัส จันทร์เพ็ง  N/A10
156 B6109820 นางสาวพรนภัส ปัตชัยโย  N/A10
157 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering10
158 B5911301 นายพงษ์ศธร เลื่อนแก้ว  PE10
159 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering10
160 B6103774 นางสาวปุณยนุช ขันติวงษ์  N/A10
161 B6114121 นายปิยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป์  CPE10
162 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที  CERAMIC ENGINEERING10
163 B6110253 นายปิติวุฒิ แผ่นทอง  Electronic Engineering10
164 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล  TCE10
165 B6132514 นายปัณณกร ฝางแก้ว  N/A10
166 B5616626 นายปัญญวัฒน์ วิเชียร  Agricultural and Food Engineering10
167 B6131517 นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี  PE10
168 B6107000 นางสาวปริญญา แตงทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
169 B6131913 นางสาวปริญชยา พิมสี  N/A10
170 B6137007 นายปรัชญ์ อยู่สุข  N/A10
171 B6105778 นางสาวประพิมพรรณ ชัยทิพย์  Agricultural and Food Engineering10
172 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก  IE10
173 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE10
174 B6131623 นายปฐวี เศษไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
175 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE10
176 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE10
177 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE10
178 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE10
179 B6106379 นายบุญญฤทธิ์ ไชยทองศรี  PE10
180 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข  Metallurgical Engineering10
181 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์  Metallurgical Engineering10
182 B6116422 นายนิรวิชญ์ แสนโคตร  N/A10
183 B6115555 นางสาวนิภาภัทร สิริจามร  N/A10
184 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
185 B6108168 นางสาวนิจวรีย์ นาควังไทร  N/A10
186 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
187 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง  ChemE10
188 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering10
189 B6115838 นางสาวนันท์นภัส สุจจะชารี  ChemE10
190 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING10
191 B5916528 นายนันทวัฒน์ เชี่ยวเกตวิทย์  PE10
192 B5918119 นายนันทวัฒน์ ศรีพรหม  TCE10
193 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
194 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม  IE10
195 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE10
196 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์  Geological Engineering10
197 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING10
198 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม  Agricultural and Food Engineering10
199 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์  Geological Engineering10
200 B6100056 นางสาวนพนภา คงเย็น  CPE10
201 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน  IE10
202 B5827411 นายธีรพงษ์ ศิริรัตน์  ChemE10
203 B6111182 นางสาวธิติญา พิรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
204 B6116859 นายธำรง หวง  N/A10
205 B6114855 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี  N/A10
206 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม  Agricultural and Food Engineering10
207 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ  PE10
208 B5702503 นางสาวธยาน์ กิติสกนธ์  CME10
209 B6108236 นางสาวธมลพรรณ นามจันทร์  Transportation And Logistics Engineering10
210 B6105020 นางสาวธมกร จันทะขัมมา  Agricultural and Food Engineering10
211 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE10
212 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE10
213 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี  Agricultural and Food Engineering10
214 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ  PE10
215 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล  Geological Engineering10
216 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE10
217 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช  PE10
218 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
219 B6104368 นายธนภัทร คุณสุทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
220 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
221 B6109240 นายธนพล บุตรสาลี  N/A10
222 B6118266 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  CERAMIC ENGINEERING10
223 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE10
224 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering10
225 B5928019 นายทวีวัฒน์ สวามิชัย  MAE10
226 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering10
227 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์  CE10
228 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า  CPE10
229 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง  Geological Engineering10
230 B6116569 นายดนัยพร โสดา  CERAMIC ENGINEERING10
231 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์  CERAMIC ENGINEERING10
232 B6132019 นายณัฐวุฒิ รัตนารักษ์  N/A10
233 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering10
234 B6130602 นางสาวณัฐริกา วิจิตร์  N/A10
235 B6110031 นางสาวณัฐภาวี เปียสูงเนิน  N/A10
236 B6102708 นายณัฐพัชร์ กงศบุตร  N/A10
237 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา  Automotive Engineering10
238 B5535941 นายณัฐพงษ์ วีรารักษ์  ME10
239 B6105464 นางสาวณัฏฐณิชา แจ้งทองหลาง  TCE10
240 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE10
241 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE10
242 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering10
243 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม  PE10
244 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
245 B6106669 นายณรงค์ ดำนอก  N/A10
246 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช  TCE10
247 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
248 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว  Metallurgical Engineering10
249 B6132880 นางสาวซีตีนูรอัยซะห์ เจ๊ะฆอ  N/A10
250 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  Environmental Engineering10
251 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม  Transportation And Logistics Engineering10
252 B6115722 นายชานนท์ สุขนอก  N/A10
253 B6109042 นายชัยยุทธ บุญมา  N/A10
254 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง  Environmental Engineering10
255 B6102821 นางสาวชัญญนัท กล้ารบ  Transportation And Logistics Engineering10
256 B6137533 นางสาวชลิดา ยอดรัก  PE10
257 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า  Transportation And Logistics Engineering10
258 B6108700 นางสาวชลมาศ บันสุดร  N/A10
259 B5922444 นายชลบดินทร์ เรืองเกตุ  Electronic Engineering10
260 B5928163 นางสาวชมพูนุท วุฒิศรุต  CME10
261 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE10
262 B6130527 นายชนาธิป สืบสิมมา  N/A60
263 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
264 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์  Environmental Engineering10
265 B6117146 นายชนธร เหลือบรรจง  N/A60
266 B6132668 นายชนชนม์ สามิบัติ  N/A10
267 B6113193 นางสาวชญาภา เรืองพิมาย  Agricultural and Food Engineering10
268 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering10
269 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering10
270 B6116910 นางสาวจุฑารัตน์ หอมเกษร  PE10
271 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering10
272 B5708918 นางสาวจุฑามณี ทองบ่อ  CPE10
273 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่  Agricultural and Food Engineering10
274 B6131784 นางสาวจิราภา ขอเพิ่มกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
275 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
276 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง  Electronic Engineering10
277 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING10
278 B6114398 นางสาวจันทิมา ศรีบุญเรือง  Electronic Engineering10
279 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม  Geological Engineering10
280 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
281 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์  TCE10
282 B6110208 นายจักรพันธ์ ผันอากาศ  N/A10
283 B5716135 นายจักรกริช สายธนู  CPE10
284 B6136581 นายคุณาภัส พานิล  Metallurgical Engineering10
285 B6105655 นายคมสรรค์ ชนไธสง  N/A10
286 B6132071 นายคณาธิภัทร อำมาลี  PRECISION ENGINEERING10
287 B6104948 นางสาวขวัญนภา จันทร์ยวง  Transportation And Logistics Engineering10
288 B6109998 นางสาวขวัญชนก เปลื้องกระโทก  N/A10
289 B6105389 นายขจรยศ เจริญวงค์  N/A10
290 B6114800 นายกิตตินันท์ สกุลนามรัตน์  N/A10
291 B6103606 นายกิตติชัย แก้ววัน  N/A10
292 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์  IE10
293 B6110390 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรพัชรพิทูร  N/A10
294 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน  PE10
295 B6111304 นายกัมปนาท พูนพะเนาว์  Agricultural and Food Engineering10
296 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
297 B6136727 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองจันทึก  Electronic Engineering10
298 B6118136 นางสาวกัญญาภัทร มีศรี  N/A10
299 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE10
300 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING10
301 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
302 B6115180 นายกฤษฎา สังข์ดนตรี  N/A10
303 B6113766 นายกฤติเดช วรรณพงษ์  N/A60
304 B6117481 นายกฤตพจน์ อำภาคำ  N/A10
305 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
306 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE10
307 B5810116 นางสาวกนกพัชญ์ สุริสุข  IE10
308 B6103972 นายกณวรรธน์ คงทรัพย์สินสิริ  N/A10
309 B6107093 นางสาวกชมล ถนอมสมบูรณ์  N/A10
310 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.