รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5805471 นางสาวกนิษฐา นกพรม  TCE
2 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส  IE
3 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering
4 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering
5 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์  PE
6 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า  Metallurgical Engineering
7 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร  IE
8 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering
9 B5919307 นายกษิดิศ แสนแปง  Metallurgical Engineering
10 B6016838 นางสาวกัณฐมณี ช่างชำนิ  TCE
11 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา  Geological Engineering
12 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น  Agricultural and Food Engineering
13 B5902118 นายกิตติพงศ์ วงศ์สมานมิตร  ChemE
14 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE
15 B6017217 นางสาวกิตติยา ทองประเสริฐ  IE
16 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering
17 B5811359 นายกิตติศักดิ์ เทพวงค์  IE
18 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย  Metallurgical Engineering
19 B6001544 นายกีรติ ศรีมงคล  Metallurgical Engineering
20 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering
21 B6017569 นางสาวกุลธิดา เจริญจิตร  ME
22 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์  Metallurgical Engineering
23 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering
24 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์  Agricultural and Food Engineering
25 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก  IE
26 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering
27 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู  Metallurgical Engineering
28 B6014414 นายจรูญ ขัตโล  Agricultural and Food Engineering
29 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
30 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร  Agricultural and Food Engineering
32 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร  Agricultural and Food Engineering
33 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
34 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering
35 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering
36 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี  Agricultural and Food Engineering
37 B6005313 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
38 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร  Metallurgical Engineering
39 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering
40 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE
41 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส  IE
42 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering
43 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering
44 B5619436 นายชยากร หิรัญเกื้อ  Metallurgical Engineering
45 B5712908 นางสาวชลดา ประทาสี  CE
46 B6012632 นางสาวชลลดา คงทิพย์  Metallurgical Engineering
47 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering
48 B5705061 นายชัยฤทธิ์ โกศล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
49 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน  IE
50 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering
51 B6019785 นายชิณวัฒน์ พยัฆมะเริง  Metallurgical Engineering
52 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering
53 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง  Metallurgical Engineering
54 B6008062 นางสาวฐนิชา พุ่มบัว  Metallurgical Engineering
55 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering
56 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา  Agricultural and Food Engineering
57 B6007720 นางสาวฐิติพร ตอนสันเทียะ  ME
58 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
59 B6002763 นายณธีพัฒน์ ดิลกศักดิ์โกสิน  IE
60 B6009045 นายณัชพล ปากน้ำเขียว  Agricultural and Food Engineering
61 B6019921 นางสาวณัญชนก สุขนอก  IE
62 B5925742 นางสาวณัฏฐณิชา สุรหมีน  Agricultural and Food Engineering
63 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์  Agricultural and Food Engineering
64 B6016562 นางสาวณัฐนิชา แสงวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING
65 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์  Geological Engineering
66 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์  ME
67 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering
68 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง  IE
69 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ  IE
70 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง  Metallurgical Engineering
71 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข  Metallurgical Engineering
72 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering
73 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง  Metallurgical Engineering
74 B6024857 นางสาวดารณี ใจแก้ว  ME
75 B6009069 นางสาวดารารัตน์ อบอุ่น  Geological Engineering
76 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ  TCE
77 B6022297 นายทวิช ทองสถิตย์  Geological Engineering
78 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering
79 B6004774 นายทศพล บวดขุนทด  Agricultural and Food Engineering
80 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี  Metallurgical Engineering
81 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering
82 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
83 B6001711 นายธนกร บุราณสาร  Geological Engineering
84 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง  Environmental Engineering
85 B6025274 นางสาวธนภรณ์ กรวิทยโยธิน  Metallurgical Engineering
86 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี  Metallurgical Engineering
87 B6002077 นายธนัชชา ศรีคราม  AERONAUTICAL ENGINEERING
88 B6016937 นางสาวธนัชญา โยธิบาล  Agricultural and Food Engineering
89 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย  CE
90 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering
91 B6020613 นางสาวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์  IE
92 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering
93 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์  Environmental Engineering
94 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น  IE
95 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ  Metallurgical Engineering
96 B6017934 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering
97 B5918416 นางสาวนภสร วาปี  ChemE
98 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา  Environmental Engineering
99 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง  Environmental Engineering
100 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering
101 B6004132 นางสาวนัฏฐาเนตร จันทร์แจ้ง  ME
102 B5803255 นางสาวนัฐวดี พัวะทอง  TCE
103 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering
104 B6011949 นายนันทวัฒน์ โกษาจันทร์  IE
105 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
106 B6020859 นางสาวนิชาภา เพ็ชรเกื้อ  Geological Engineering
107 B6006358 นางสาวนิชาภา เอี่ยมศิริ  IE
108 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ  IE
109 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering
110 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering
111 B6021719 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ  IE
112 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง  IE
113 B6003531 นางสาวปติณญา โมสันเทียะ  Metallurgical Engineering
114 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE
115 B6006396 นางสาวประดับดาว ด้วงโท  IE
116 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE
117 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี  Agricultural and Food Engineering
118 B6019181 นางสาวปวรนันท์ ศศิธัญญ์ธร  IE
119 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์  Metallurgical Engineering
120 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน  IE
121 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา  Metallurgical Engineering
122 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering
123 B6011765 นางสาวปาณิสรา ผมงาม  Agricultural and Food Engineering
124 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง  Environmental Engineering
125 B6003104 นางสาวปาริฉัตร คมขำ  IE
126 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE
127 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา  Automotive Engineering
128 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม  Metallurgical Engineering
129 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด  PE
130 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
131 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering
132 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส  Metallurgical Engineering
133 B5811403 นางสาวพรจันฑา สมตระกูล  TCE
134 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering
135 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering
136 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท  Geological Engineering
137 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ  Metallurgical Engineering
138 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering
139 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส  Metallurgical Engineering
140 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม  IE
141 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา  Metallurgical Engineering
142 B6021948 นางสาวพลอยจรัส วงษ์ยะลา  IE
143 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้  Metallurgical Engineering
144 B6008208 นายพัชรพล ชื่นชอบ  IE
145 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering
146 B5809950 นางสาวพัชรี พลอินทร์  TCE
147 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง  Geological Engineering
148 B6011055 นายพัฒนา นามราชา  Metallurgical Engineering
149 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง  Metallurgical Engineering
150 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ  Metallurgical Engineering
151 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering
152 B6013769 นายพิชัย กาจิก  AERONAUTICAL ENGINEERING
153 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering
154 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering
155 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย  Metallurgical Engineering
156 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์  Environmental Engineering
157 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย  Automotive Engineering
158 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา  Agricultural and Food Engineering
159 B5816637 นายพีระกุล พรมลี  TCE
160 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering
161 B5824847 นายฟัยรูซ หมัดอะหลี  TCE
162 B6016050 นายภัทรพล คงศิริ  IE
163 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering
164 B6002572 นายภาณุกูล จินดาพงษ์  IE
165 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร  Metallurgical Engineering
166 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering
167 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย  Metallurgical Engineering
168 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering
169 B5815111 นายภูมิพรรษ สุกทน  TCE
170 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
171 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล  EE
172 B5914616 นางสาวภูษณิศา กิติบุญญา  Environmental Engineering
173 B6006990 นายภูเบศวร์ แอบกิ่ง  Agricultural and Food Engineering
174 B6021450 นางสาวมัชมาพร ปัดโต  Geological Engineering
175 B5909070 นายมานพ ตันสกุล  Metallurgical Engineering
176 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง  IE
177 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร  Metallurgical Engineering
178 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม  Environmental Engineering
179 B6024468 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Metallurgical Engineering
180 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  Metallurgical Engineering
181 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์  CME
182 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส  Geological Engineering
183 B6020453 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering
184 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา  IE
185 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์  IE
186 B6010355 นายรุ่งเรือง แปเมืองปัก  Agricultural and Food Engineering
187 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering
188 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
189 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก  Metallurgical Engineering
190 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering
191 B6021832 นายวรวุฒิ ก้องสิทธิเดช  Metallurgical Engineering
192 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering
193 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี  IE
194 B5820504 นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน  IE
195 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง  Metallurgical Engineering
196 B6013141 นางสาววริษา หมายประโคน  Geological Engineering
197 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์  Geological Engineering
198 B6001643 นายวายุ ไชยชิตร  Metallurgical Engineering
199 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว  Environmental Engineering
200 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering
201 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช  Metallurgical Engineering
202 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์  Environmental Engineering
203 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering
204 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย  IE
205 B5816774 นายวิศรัฐ สุรินทร์คำ  TCE
206 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี  Metallurgical Engineering
207 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์  IE
208 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม  Metallurgical Engineering
209 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
210 B5813728 นางสาวศศิธร แฝงสีคำ  Transportation Engineering And Logistics
211 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering
212 B6014407 นางสาวศศิวิมล แสวงมี  Agricultural and Food Engineering
213 B5802968 นางสาวศิรินยา สมพล  TCE
214 B5917198 นายศุภกร มีแจ้  AERONAUTICAL ENGINEERING
215 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน  Metallurgical Engineering
216 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering
217 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ  Metallurgical Engineering
218 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering
219 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering
220 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล  Metallurgical Engineering
221 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์  Geological Engineering
222 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์  Geological Engineering
223 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering
224 B5711000 นางสาวสรารี อินทร์ขำ  Environmental Engineering
225 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย  Metallurgical Engineering
226 B5816460 นายสันติภาพ เภสัชชะ  TCE
227 B6018542 นางสาวสายใจ เขมวงค์  TCE
228 B6019013 นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร  TCE
229 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering
230 B6001797 นางสาวสิริฉัตร แสนสิบ  Geological Engineering
231 B5906963 นางสาวสิริรัตน์ สีเจริญ  Environmental Engineering
232 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering
233 B5700578 นางสาวสุจิตรา แฝงกระโทก  Environmental Engineering
234 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering
235 B5905126 นางสาวสุณิสา ทนดี  Agricultural and Food Engineering
236 B6007577 นางสาวสุดาทิพย์ จันทะแมด  IE
237 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering
238 B6020088 นางสาวสุดารัตน์ เกตุกระสัง  IE
239 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering
240 B6025199 นายสุดเขต ดวงเนตร  CE
241 B6025083 นางสาวสุทธิกานต์ วันเพ็ญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
242 B6011994 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ์  TCE
243 B6019389 นางสาวสุทธิดา สืบวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
244 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering
245 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering
246 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ  IE
247 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย  Geological Engineering
248 B6025861 นายสุธินันท์ วังท้าว  IE
249 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล  Metallurgical Engineering
250 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร  Metallurgical Engineering
251 B6006884 นายสุภัค ทิพย์อุทัย  Metallurgical Engineering
252 B5918669 นางสาวสุภาวดี มะรังศรี  ChemE
253 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering
254 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering
255 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering
256 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์  IE
257 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง  Geological Engineering
258 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น  Metallurgical Engineering
259 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์  IE
260 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
261 B6011475 นายอนันทพงศ์ บุญผุด  Transportation And Logistics Engineering
262 B5822195 นายอนิวรรตน์ งามหอม  Transportation Engineering And Logistics
263 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering
264 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน  IE
265 B6010973 นายอนุสรณ์ โฉมแดง  Agricultural and Food Engineering
266 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี  Metallurgical Engineering
267 B5819980 นางสาวอภิญญา สีใส  IE
268 B5816910 นายอภิสิทธิ์ สุวรรณวัฒนากุล  TCE
269 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ  IE
270 B6013929 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering
271 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering
272 B6018764 นางสาวอรวรรณ สุขเปีย  TCE
273 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering
274 B6002404 นางสาวอาทิตยา มังคะโล  Agricultural and Food Engineering
275 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering
276 B6009748 นางสาวอารยา ประสาทสวัสดิ์ศิริ  IE
277 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด  Metallurgical Engineering
278 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering
279 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ  IE
280 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น  Metallurgical Engineering
281 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
282 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา  ME
283 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering
284 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด  Geological Engineering
285 B5820153 นางสาวเกษมณี สายวันทอง  IE
286 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering
287 B6015572 นายเกื้อกูล นาพุดซา  Metallurgical Engineering
288 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering
289 B6010232 นางสาวเบญจพร ชาวไร่นาค  Geological Engineering
290 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง  Geological Engineering
291 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร  Metallurgical Engineering
292 B6024963 นางสาวเปรมมิกา ขันทอง  IE
293 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering
294 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering
295 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล  Agricultural and Food Engineering
296 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้  Metallurgical Engineering
297 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี  Metallurgical Engineering
298 B6003050 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  Geological Engineering
299 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.