รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908783 นายกฤษฎา ปัจฉิมา  CPE10
2 B5915064 นางสาวกัญญาณัฐ มังคละศิริ  CPE10
3 B5901609 นายคณาธิป พวงธรรม  CPE10
4 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์  CPE10
5 B5809639 นายชาญณรงค์ สีโห  CPE10
6 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี  CPE10
7 B5807109 นางสาวณัฐชา บุญเฉย  CPE10
8 B5906505 นายณัฐพล ช่างไชย  CPE10
9 B5911516 นางสาวณิยนาท ทองปลิว  CPE10
10 B5906918 นางสาวธัญชนิต ท่าจีน  CPE10
11 B5911837 นายนวพรรษ ซึ่งพรหม  CPE10
12 B5914890 นายนัตฐพล บัวเขียว  CPE10
13 B5908103 นายนันทวัฒน์ สัตยา  CPE10
14 B5907199 นางสาวนาตาลี เอกอัศดร  CPE10
15 B5534234 นายบรรณกร พงาตุนัด  CPE10
16 B5921454 นายปราชญ์ บุตรผา  CPE10
17 B5915330 นางสาวปานประดับ เชื้อชำนาญ  CPE10
18 B5915040 นายปารินทร์ บูระพา  CPE10
19 B5826605 นายปิ่น โพธิ์ศรี  CPE10
20 B5922437 นายพงศกร เอมโอช  CPE10
21 B5922659 นางสาวพิชชากร นอขุนทด  CPE10
22 B5870479 นายพีรพล สิงห์ลา  CPE10
23 B5917525 นายมณฑล แก่นโพธิ์  CPE10
24 B5906192 นายยงยุทธ ใยไหม  CPE10
25 B5907588 นายรณกฤต ลิศนันท์  CPE10
26 B5902439 นางสาวลักขณา เสนเพ็ง  CPE10
27 B5910557 นางสาววชิรญาณ์ ไชยสัจ  CPE10
28 B5814619 นางสาววรกานต์ ปินชัย  CPE10
29 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ  CPE10
30 B5805723 นายวัชโรทัย มีพงษ์  CPE10
31 B5905492 นางสาวศศิธร ไชยรัตน์  CPE10
32 B5917495 นายศิวรุตจ์ ชื่นเจริญ  CPE10
33 B5901821 นายสมพร พัสสร  CPE10
34 B5915989 นายสมพร อิ่มชื่น  CPE10
35 B5716890 นายสิปป์พลิศว์ จงท่วมกลาง  CPE10
36 B5913480 นางสาวสุนิตา ล้อมกระโทก  CPE10
37 B5923434 นางสาวสุพัตรา สุขเจริญ  CPE10
38 B5905713 นางสาวสโรชา สุขสบาย  CPE10
39 B5823154 นายอนุรักษ์ ทองคำใส  CPE10
40 B5813568 นายอัครพงษ์ คำทะเนตร  CPE10
41 B5908943 นายอิศรา สร้อยสม  CPE10
42 B5907519 นายอิสมันต์ แสงบำรุง  CPE10
43 B5813575 นายอิฮซัน สือเเต  CPE10
44 B5804238 นายไชยยา พุ่มไพร  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.