รายชื่อนศ.
รายวิชา522312 : TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5822393 นางสาวกมลชนก พรหมศิริ  Transportation Engineering And Logistics
2 B5809301 นางสาวกาญจนา จารุฑีฆัมพร  Transportation Engineering And Logistics
3 B5825783 นางสาวกุลนันท์ เสมอศรี  Transportation Engineering And Logistics
4 B5824076 นางสาวจุฑารัตน์ นิยันตัง  Transportation Engineering And Logistics
5 B5822355 นายชัยพิพัทธ์ อุณวงค์  Transportation Engineering And Logistics
6 B5822300 นางสาวณฐินี ชูเกิด  Transportation Engineering And Logistics
7 B5808526 นางสาวณัฐกานต์ ภัยปัญญา  Transportation Engineering And Logistics
8 B5802173 นางสาวณัฐกานต์ ไขโพธิ์  Transportation Engineering And Logistics
9 B5809738 นายณัฐพงษ์ สังข์คีรี  Transportation Engineering And Logistics
10 B5806720 นางสาวธิดารัตน์ สิงหันต์  Transportation Engineering And Logistics
11 B5807536 นางสาวธิติสุดา โฮมกระโทก  Transportation Engineering And Logistics
12 B5825189 นายธีระวัฒน์ นนท์จันทร์  Transportation Engineering And Logistics
13 B5826582 นายนพดล ศรีมุข  Transportation Engineering And Logistics
14 B5805181 นางสาวนริศรา วิเศษทอง  Transportation Engineering And Logistics
15 B5822140 นางสาวนลินมาศ รุ่งภาษา  Transportation Engineering And Logistics
16 B5809547 นายนิรัติศัย คงสุข  Transportation Engineering And Logistics
17 B5822119 นายปิยณัฐ อัตรัง  Transportation Engineering And Logistics
18 B5809776 นายพุฒิเมธ คำพะไม  Transportation Engineering And Logistics
19 B5810055 นายยศธนา บรรลือทรัพย์  Transportation Engineering And Logistics
20 B5807093 นายรชต ค่ายสงคราม  Transportation Engineering And Logistics
21 B5804184 นายรัชชานนท์ ชาตานันท์  Transportation Engineering And Logistics
22 B5800384 นางสาววิศวินท์ จรเอ้กา  Transportation Engineering And Logistics
23 B5826094 นางสาวศรัณญา มะคงสุข  Transportation Engineering And Logistics
24 B5804986 นางสาวศวรรยา รักทรง  Transportation Engineering And Logistics
25 B5813728 นางสาวศศิธร แฝงสีคำ  Transportation Engineering And Logistics
26 B5822188 นางสาวศศิพร พีระพัฒนพงษ์  Transportation Engineering And Logistics
27 B5822171 นายศักดิกานต์ พิมพิมูล  Transportation Engineering And Logistics
28 B5801039 นายศิริคุปย์ เนื่องวรรณะ  Transportation Engineering And Logistics
29 B5822096 นายศุภนันท์ นวลฉวีวรรณ  Transportation Engineering And Logistics
30 B5816330 นางสาวศุภลักษณ์ บุญผุด  Transportation Engineering And Logistics
31 B5719488 นายศุภวิชญ์ ถอยกระโทก  Transportation Engineering And Logistics
32 B5822157 นายสรธร ศุภภิญโญพงศ์  Transportation Engineering And Logistics
33 B5810307 นางสาวสิริกร ทูลนอก  Transportation Engineering And Logistics
34 B5812738 นางสาวสุขสันต์ เพ็ญพิมพ์  Transportation Engineering And Logistics
35 B5807246 นางสาวสุดารัตน์ พันธ์แก้ว  Transportation Engineering And Logistics
36 B5822195 นายอนิวรรตน์ งามหอม  Transportation Engineering And Logistics
37 B5822133 นายอานนท์ วงษ์จันดี  Transportation Engineering And Logistics
38 B5807482 นางสาวเมธาวี ชาวข้าว  Transportation Engineering And Logistics
39 B5822331 นายไกรวิชญ์ เทพเรียน  Transportation Engineering And Logistics
40 B5801930 นางสาวไอลดา ชื่นมะเริง  Transportation Engineering And Logistics
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.