รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5922239 นางสาวโสภิตา หมีทอง  CME10
2 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE10
4 B6013332 นายโชคทวี พรหมอารักษ์  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6025786 นางสาวเยาวพรรณ นามบุญลือ  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6018467 นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์  PE10
7 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering10
8 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering10
9 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร  Metallurgical Engineering10
10 B6006778 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  N/A10
11 B5915149 นายเนติธร ฟักกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
12 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง  TCE10
13 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
16 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
18 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี  IE10
19 B5820153 นางสาวเกษมณี สายวันทอง  IE10
20 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6004750 นายเกศ อยู่มา  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6014728 นายเกรียงไกร บัวบาน  CPE10
23 B5927760 นายเกริกเกียรติ โพธิ์สำราญ  PE10
24 B5921072 นางสาวเกตุวดี แต้มกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
26 B6011161 นายอุทิศ สุกต่าย  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์  CPE10
29 B6016425 นางสาวอัญธิตา เขียวตั๋น  ChemE10
30 B5900466 นางสาวอัญชลี โพธิ์ชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6016630 นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์  TCE10
32 B6002657 นางสาวอรอนงค์ ก้านลำภู  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering10
34 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์  Geological Engineering10
35 B6013929 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering10
36 B6018719 นายอภิสิทธิ์ แย้มพรมมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์  Environmental Engineering10
38 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering10
39 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering10
40 B6011697 นายอภิชัย วันนา  Environmental Engineering10
41 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา  CPE10
42 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน  ME10
43 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร  Agricultural and Food Engineering10
44 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ  IE10
45 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME10
46 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE10
47 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
48 B6017279 นายอดิเทพ หงษ์สา  Environmental Engineering60
49 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
50 B6018092 นางสาวอคิราภ์ ศรีธนนชัย  Geological Engineering10
51 B6013226 นางสาวหยดเทียน นามบุญลือ  N/A60
52 B6012960 นางสาวสโรชา เปารศรี  CERAMIC ENGINEERING10
53 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา  Environmental Engineering10
54 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
55 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE10
56 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
57 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE10
58 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม  PE10
59 B6020736 นางสาวสุพัตรา จันทร์กระจ่าง  N/A10
60 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ  Agricultural and Food Engineering10
61 B6006679 นางสาวสุพรรณี สระน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
62 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี  CPE10
63 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE10
64 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ  CERAMIC ENGINEERING10
65 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ  Transportation And Logistics Engineering10
66 B6014025 นางสาวสุดารัตน์ โมธรรม  TCE10
67 B5905126 นางสาวสุณิสา ทนดี  Agricultural and Food Engineering10
68 B6004729 นางสาวสุชาณรี เอนกพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
69 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข  CE10
70 B6007621 นางสาวสิรินยา กิ่งจันมน  Transportation And Logistics Engineering10
71 B6001797 นางสาวสิริฉัตร แสนสิบ  Geological Engineering10
72 B6013028 นางสาวสิริกร ศรีวิสุทธิกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
73 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering10
74 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME10
75 B5927937 นางสาวสาลินี เวียงอินทร์  CME10
76 B6002909 นางสาวสาธินี เพชรหาญ  TCE10
77 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering10
78 B6019051 นายศุภ์พชร กีรติสุนทร  Transportation And Logistics Engineering10
79 B5720552 นางสาวศุภากร มีลักษณะสม  Transportation Engineering And Logistics10
80 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด  Environmental Engineering10
81 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา  Geological Engineering10
82 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต  CE10
83 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู  Agricultural and Food Engineering10
84 B6011659 นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
85 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร  Electronic Engineering10
86 B6014445 นางสาวศิริพร จันทาทอง  CPE10
87 B6014209 นางสาวศิรินทร แป้นเพ็ชร  N/A10
88 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering10
89 B6003968 นางสาวศศิวิภา แก้วประเสริฐ  N/A10
90 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
91 B6004576 นางสาวศรีวิสา ธรฤทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
92 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง  ChemE10
93 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน  ME10
94 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์  CPE10
95 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง  Environmental Engineering10
96 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
97 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน  ME10
98 B6009526 นายวีรพันธ์ รู้เจน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
99 B6000479 นายวิรชัช เสาเวียง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY60
100 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม  Transportation And Logistics Engineering10
101 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE10
102 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ  ChemE10
103 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น  CPE10
104 B6029357 นายวิธวินท์ อนุสุริยา  Geological Engineering10
105 B6013806 นายวิทวัส ไกรษร  Electronic Engineering10
106 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์  ChemE10
107 B6014575 นางสาววันเพ็ญ ภาพขุนทด  Environmental Engineering10
108 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา  CE10
109 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน  EE10
110 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE10
111 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
112 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering10
113 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering10
114 B5913701 นายวัชรพงษ์ ปัตนุ  CME60
115 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด  Metallurgical Engineering10
116 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
117 B6029692 นายลุกมัน มามุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
118 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering10
119 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล  Agricultural and Food Engineering10
120 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา  ME10
121 B6008185 นางสาวรุ่งทิวา เก่งกว่าสิงห์  Transportation And Logistics Engineering10
122 B6008260 นางสาวรุ่งทิวา เจียกงูเหลือม  TCE10
123 B6003494 นางสาวริมเหนือ โตจีน  N/A60
124 B6029685 นายริฎวาน เจ๊ะสนิ  EE10
125 B5907595 นายราเมศวร์ เมฆบุตร  CME60
126 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
127 B5910236 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีษาคำ  ChemE60
128 B6001339 นางสาวรัตนาภรณ์ สารบาล  TCE10
129 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์  ME10
130 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
131 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู  IE10
132 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME10
133 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ  CPE10
134 B6012250 นางสาวมินตรา คำภาบุตร  IE10
135 B6003289 นางสาวมลฑิรา ดีเสียง  Transportation And Logistics Engineering10
136 B6012045 นางสาวมรกต สุขเพสน์  N/A10
137 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
138 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering10
139 B6017958 นายภูมิพัชร์ เนตรเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
140 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล  TCE10
141 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE10
142 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
143 B6002572 นายภาณุกูล จินดาพงษ์  IE10
144 B6012397 นางสาวภัทรียา แสงทินทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
145 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering10
146 B6016906 นางสาวภวิกา บัวทอง  Electronic Engineering10
147 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
148 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง  CPE10
149 B6001476 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
150 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด  IE10
151 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์  ME10
152 B6004903 นางสาวพีรดา สุวรรณโรจน์  N/A10
153 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี  CERAMIC ENGINEERING10
154 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย  Automotive Engineering10
155 B6013844 นางสาวพิมพ์ประพัตร พินิจผล  Electronic Engineering10
156 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering10
157 B6021511 นายพิชญตม์ วัฒนกุล  CPE10
158 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง  CME10
159 B5819119 นายพัทรพงศ์ อินทโชติ  Metallurgical Engineering60
160 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา  ChemE10
161 B6018139 นางสาวพัชริดา คำสอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
162 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering10
163 B5816354 นางสาวพัชราภา พิทักษ์ภูเบนทร์  CME10
164 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering10
165 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
166 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้  CERAMIC ENGINEERING10
167 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์  IE10
168 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering10
169 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก  EE10
170 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส  Metallurgical Engineering10
171 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering10
172 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering10
173 B6008536 นางสาวพรฟ้า ด่านพายุห์  Geological Engineering10
174 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
175 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก  CME10
176 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering10
177 B6014117 นายพงศภัค ภาใบศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
178 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering10
179 B6011291 นายพงศกร แวงเลิศ  N/A60
180 B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
181 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา  Electronic Engineering10
182 B6029470 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  Agricultural and Food Engineering10
183 B6013233 นายปิติภูมิ บันดร  Electronic Engineering10
184 B5908585 นางสาวปัญญาพร นนทะนำ  ChemE60
185 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering10
186 B5814381 นายปวฉัตร ขาวดี  MAE10
187 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ  TCE10
188 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์  CE10
189 B6014247 นางสาวประภัสสร พลประสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING12
190 B6006396 นางสาวประดับดาว ด้วงโท  IE10
191 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME10
192 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE10
193 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering10
194 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
195 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
196 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
197 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering10
198 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
199 B6006358 นางสาวนิชาภา เอี่ยมศิริ  IE10
200 B6029494 นายนำโชค หยุยจันทึก  ChemE10
201 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
202 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE10
203 B6013349 นายนัฐพงษ์ สุทธิชาติ  Electronic Engineering10
204 B5820191 นางสาวนฤมล ศรีทน  IE10
205 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง  CE10
206 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering10
207 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์  ME10
208 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ  Geological Engineering10
209 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE10
210 B6009786 นางสาวธัญญานุช รัตนวงษ์  IE10
211 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE10
212 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering10
213 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE10
214 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering10
215 B6019525 นายธนากร พิมวงค์  TCE10
216 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE10
217 B6029371 นายธนพล จะเชิญรัมย์  N/A10
218 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล  EE10
219 B6003388 นางสาวธนพร วัฒน์ชัยพนา  Transportation And Logistics Engineering10
220 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
221 B6016876 นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ  IE10
222 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering10
223 B6009137 นางสาวทัศนีย์ วงศ์สมัย  CERAMIC ENGINEERING10
224 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม  ChemE10
225 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
226 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง  Metallurgical Engineering10
227 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
228 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู  CERAMIC ENGINEERING10
229 B6025502 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์  CPE10
230 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering10
231 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ  ChemE10
232 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี  EE10
233 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช  CE10
234 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering10
235 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน  ChemE10
236 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง  Electronic Engineering10
237 B5914852 นายณัฐกานต์ วงศ์คุณธร  Environmental Engineering10
238 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
239 B6009045 นายณัชพล ปากน้ำเขียว  Agricultural and Food Engineering10
240 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering10
241 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
242 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
243 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์  ME10
244 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์  CE10
245 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME10
246 B6000554 นางสาวฎรินรัตน์ เรืองจอหอ  ChemE10
247 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME10
248 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง  Electronic Engineering10
249 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
250 B5913534 นายชานนท์ โลบภูเขียว  Environmental Engineering10
251 B6018382 นายชัยวัฒน์ กลางหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
252 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE10
253 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง  CPE10
254 B6011024 นางสาวชัชชญา พงษ์ไธสง  N/A10
255 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา  Metallurgical Engineering10
256 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering10
257 B6008918 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  Metallurgical Engineering10
258 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
259 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering10
260 B6003920 นางสาวชนิดา ทรรศนะกิจมงคล  N/A10
261 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา  ME10
262 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
263 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE10
264 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส  IE10
265 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์  IE10
266 B5909421 นายฉัตรชัย แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering10
267 B6019563 นายจุลศักดิ์ รักสกุลพิวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
268 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering10
269 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
270 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering10
271 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
272 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering10
273 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน  CE10
274 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ  Agricultural and Food Engineering10
275 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
276 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
277 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์  ChemE10
278 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering10
279 B6001254 นายจักรพงษ์ สวัสดิ์ศรี  Environmental Engineering10
280 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
281 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering10
282 B5700288 นางสาวจตุรพัฒน์ ดอนรอดไพร  TOOL ENGINEERING10
283 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering10
284 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์  IE10
285 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์  MAE10
286 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง  ChemE10
287 B6016135 นายคเชนทร์ ริยะบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
288 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE10
289 B6015794 นางสาวกีรติกา จุนสันติกุล  CPE10
290 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
291 B6020286 นายกีรติ แก้วกัลยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
292 B6001544 นายกีรติ ศรีมงคล  Metallurgical Engineering10
293 B5811359 นายกิตติศักดิ์ เทพวงค์  IE10
294 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering10
295 B5706099 นางสาวกาญจนาวรรณ์ วงค์วาลแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
296 B6001810 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองจันทึก  N/A10
297 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE10
298 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี  ME10
299 B6025304 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
300 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ  Geological Engineering10
301 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering10
302 B5914609 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  ChemE60
303 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE10
304 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
305 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน  Environmental Engineering10
306 B6014506 นางสาวกนกวรรณ มะลิวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
307 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.