รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080716 นายคณิต ลิม  SPORTS SCIENCE10
2 B6080884 นายฐิตินันท์ ชาเวียง  SPORTS SCIENCE60
3 B6080129 นางสาวพัชรพร มะลิซ้อน  SPORTS SCIENCE10
4 B6080792 นายพิทยุตม์ ฉิ่งเนียม  SPORTS SCIENCE10
5 B6080907 นายสุรพงศ์ สุขเกษม  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
6 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
7 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5952434 นายจิรพัฒน์ เกตุใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
9 B5952458 นายพงศกร คำศรี  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B5953035 นายยุทธพล จันทร์สอาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6052799 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
13 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
14 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส  IE10
15 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering10
16 B6001193 นายกรกต จันจินดา  N/A10
17 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE10
18 B5810741 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิชัย  CPE10
19 B5915873 นางสาวกรวรรณ อินทะ  CME10
20 B6018894 นายกฤษฎา นาสีเคน  N/A60
21 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง  CPE10
22 B6002435 นางสาวกัญญาณี ศรีเพียร  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering10
24 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล  EE10
25 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ  CPE10
26 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย  TCE10
27 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering10
28 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE10
30 B5901609 นายคณาธิป พวงธรรม  CPE10
31 B6014490 นางสาวคัคนางค์ บุญใส  Agricultural and Food Engineering10
32 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์  IE10
33 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering10
34 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE10
35 B5801336 นายจักรพงษ์ พรานระวัง  CME10
36 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6002312 นางสาวจิดาภา ชลรินทร์  N/A60
38 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering10
39 B6014568 นางสาวจินตนา น้อยโสภา  Geological Engineering10
40 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา  IE10
41 B5827664 นายจิรภาส ทองแดง  Electronic Engineering10
42 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering10
43 B6003470 นางสาวจิราพร น่วมสิริ  N/A60
44 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี  CE10
45 B5708918 นางสาวจุฑามณี ทองบ่อ  CPE10
46 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering10
47 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ  CPE10
48 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE10
49 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด  CPE10
50 B6021115 นางสาวชฎาทิพย์ วังคะฮาต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
51 B6025410 นายชนสรณ์ โพธิ์สุ  CERAMIC ENGINEERING10
52 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
53 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
54 B5928194 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา  CME10
55 B5516032 นางสาวชยารักษ์ กลอนโพธิ์  TCE10
56 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME10
57 B6019198 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  N/A10
58 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน  IE10
59 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE10
60 B6002541 นายชิษณุชา ธนปรัชญ์ธำรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
61 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง  Electronic Engineering10
62 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME10
63 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี  Geological Engineering10
64 B6000943 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
65 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร  TCE10
66 B6018405 นายณภัทร ธรรมมโนวานิช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
67 B6019921 นางสาวณัญชนก สุขนอก  IE10
68 B6022204 นายณัฏธกร พลนาคู  N/A10
69 B5825363 นายณัฐชนนท์ พุทไธสงค์  Environmental Engineering10
70 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง  Electronic Engineering10
71 B6009328 นางสาวณัฐชา อุดมทรัพย์  CE10
72 B5807109 นางสาวณัฐชา บุญเฉย  CPE10
73 B5801954 นางสาวณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด  MAE10
74 B5915767 นางสาวณัฐณิฌา บุตรตะวงค์  Electronic Engineering10
75 B5909087 นางสาวณัฐธิยา สิงหาปัด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
76 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร  CE10
77 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME10
78 B5911097 นายณัฐพล ศิริเทพ  IE10
79 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering10
80 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ  CPE10
81 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering10
82 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์  CPE10
83 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE10
84 B6004088 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  N/A10
85 B6014643 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
86 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู  CERAMIC ENGINEERING10
87 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
88 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering10
89 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม  IE10
90 B6002732 นางสาวทักษิณา ธีรเดชาภพ  IE10
91 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
92 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME10
93 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE10
94 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE10
95 B5803958 นายธนชิต จันทร์สุคนธ์  TOOL ENGINEERING10
96 B5607778 นายธนรักษ์ จิตหนัก  Automotive Engineering40
97 B6001094 นายธนวัติ เพชรล้อม  N/A60
98 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
99 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ  ME10
100 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE10
101 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering10
102 B6009182 นายธนากร รุ่งเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
103 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE10
104 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม  EE10
105 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME10
106 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME10
107 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering10
108 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ  ChemE10
109 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์  IE10
110 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering10
111 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์  ME10
112 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
113 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME10
114 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
115 B6025779 นางสาวธีรดา ถิ่นปัญจา  N/A10
116 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE10
117 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE10
118 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์  EE10
119 B6000721 นางสาวธีริศรา ถีสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
120 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล  CPE10
121 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering10
122 B5810093 นางสาวนพวรรณ งามแป้น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
123 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ  Geological Engineering10
124 B5801756 นายนฤปนาท เสียงสนั่น  CPE10
125 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์  TCE10
126 B6010003 นางสาวนัจนันท์ หงษ์นาง  Transportation And Logistics Engineering10
127 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์  EE10
128 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล  ChemE10
129 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ  IE10
130 B5624669 นางสาวนิตยา นาพยับ  TCE10
131 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน  ME10
132 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering10
133 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE10
134 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering10
135 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME10
136 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE10
137 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส  EE10
138 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE10
139 B6003739 นางสาวปวรรณรัตน์ ท้องฟ้า  Transportation And Logistics Engineering10
140 B5616626 นายปัญญวัฒน์ วิเชียร  Agricultural and Food Engineering10
141 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์  IE10
142 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา  Electronic Engineering10
143 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering10
144 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE10
145 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE10
146 B6002916 นางสาวปิยะธิดา กงนาง  N/A60
147 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร  IE10
148 B6026127 นางสาวปิย์รดา แก้วไพฑูรย์  CPE10
149 B6000998 นางสาวปุณฑริกา วาระโว  Transportation And Logistics Engineering10
150 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญรำ  Environmental Engineering10
151 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE10
152 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE10
153 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering10
154 B6025397 นายพงศธร ดาศรี  ChemE10
155 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม  ChemE10
156 B6002329 นายพงศภัค สรรพประเสริฐ  Environmental Engineering10
157 B5911301 นายพงษ์ศธร เลื่อนแก้ว  PE10
158 B5805761 นางสาวพรณิภา แยบสูงเนิน  CME10
159 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE10
160 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
161 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering10
162 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE10
163 B5773893 นายพรเทพ นาคหมื่นไวย  ME10
164 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
165 B6000127 นางสาวพัชรพร ดวดกระโทก  TCE60
166 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์  CPE10
167 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering10
168 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ  Metallurgical Engineering10
169 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์  CPE10
170 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี  CPE10
171 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering10
172 B6013844 นางสาวพิมพ์ประพัตร พินิจผล  Electronic Engineering10
173 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย  IE10
174 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
175 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย  Automotive Engineering10
176 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล  EE10
177 B5870479 นายพีรพล สิงห์ลา  CPE10
178 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE10
179 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE10
180 B6000394 นางสาวภัทรภร แนบสนิท  Transportation And Logistics Engineering10
181 B6001667 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง  Transportation And Logistics Engineering10
182 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
183 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE10
184 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME10
185 B6002282 นายภุชเคนทร์ สิงห์ปรุ  Transportation And Logistics Engineering10
186 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
187 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี  CPE10
188 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering10
189 B6007973 นายมณธวิชญ์ บุญสอน  N/A10
190 B6004316 นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
191 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
192 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์  CE10
193 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง  IE10
194 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering10
195 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE10
196 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE10
197 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์  CME10
198 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering10
199 B6020422 นายรุจิภาส จันทศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
200 B6018818 นางสาวรุ่งวดี ทำนองดี  Electronic Engineering10
201 B5909704 นายฤกษ์ชัย กุหลาบ  ChemE10
202 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE10
203 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์  EE10
204 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง  ChemE10
205 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร  Geological Engineering10
206 B5908288 นายวราวิชช์ โลทัง  Environmental Engineering10
207 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
208 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง  ME10
209 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
210 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
211 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ  ChemE10
212 B6016371 นางสาววิภาพร คือพันดุง  ChemE10
213 B5810277 นางสาววิภาวี สุขเกษม  CPE10
214 B6000479 นายวิรชัช เสาเวียง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY60
215 B6000561 นางสาววิลาวัลย์ พันธ์เสถียร  ChemE10
216 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย  IE10
217 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา  Environmental Engineering10
218 B6029210 นายวิศวะ หินกอง  N/A10
219 B6003081 นายวีระชัย อรรคสังข์  CERAMIC ENGINEERING10
220 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering10
221 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering10
222 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์  ME10
223 B6003944 นางสาวศศิธร บุญเกิด  ChemE10
224 B6015749 นางสาวศศิวิมล เมฆเสน  N/A10
225 B5522064 นายศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข  EE10
226 B5917044 นางสาวศิริญญา นาคลา  CME10
227 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน  Environmental Engineering10
228 B6014209 นางสาวศิรินทร แป้นเพ็ชร  N/A10
229 B6016463 นางสาวศิริรัตน์ จันทป  ChemE10
230 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering10
231 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา  ChemE10
232 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ  ChemE10
233 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME10
234 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
235 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา  Geological Engineering10
236 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE10
237 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
238 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering10
239 B5717392 นายสมัคร ภูมิเรศสุนทร  EE10
240 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
241 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน  ME10
242 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME10
243 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง  EE10
244 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering10
245 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
246 B5812363 นางสาวสิรินญากร ทองดีนอก  CPE10
247 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง  CME10
248 B6000615 นายสุกฤษฎิ์ จิตร์โคกกรวด  EE10
249 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering10
250 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
251 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering10
252 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง  TCE10
253 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  ME10
254 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
255 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ  CERAMIC ENGINEERING10
256 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ  IE10
257 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE10
258 B5624423 นางสาวสุภัสสรา จำสุก  Electronic Engineering10
259 B6016616 นางสาวสุมาลี ปานเกิด  TCE10
260 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
261 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง  CPE10
262 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง  Geological Engineering10
263 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE10
264 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์  CPE10
265 B6013226 นางสาวหยดเทียน นามบุญลือ  N/A60
266 B6003425 นางสาวหัธกาญจน์ ทองวันดี  Electronic Engineering10
267 B6018092 นางสาวอคิราภ์ ศรีธนนชัย  Geological Engineering10
268 B6002336 นางสาวอณัฐภิวิกร เจ้าทรัพย์  N/A10
269 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering10
270 B6010973 นายอนุสรณ์ โฉมแดง  Agricultural and Food Engineering10
271 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
272 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี  EE10
273 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering10
274 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า  TCE10
275 B6003302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า  TCE10
276 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ  IE10
277 B6013929 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering10
278 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering10
279 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์  CPE10
280 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร  Geological Engineering10
281 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง  CPE10
282 B5813568 นายอัครพงษ์ คำทะเนตร  CPE10
283 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE10
284 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE10
285 B6016425 นางสาวอัญธิตา เขียวตั๋น  ChemE10
286 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering10
287 B5821846 นางสาวอานิตติยา มาตวังแสง  Agricultural and Food Engineering10
288 B6010676 นายอาริก คงสัตย์  N/A60
289 B5827565 นายอิห์ซาน หะยีอาซา  CE40
290 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE10
291 B6004750 นายเกศ อยู่มา  Transportation And Logistics Engineering10
292 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE10
293 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร  CPE10
294 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์  MAE10
295 B5806744 นายเจษฎา ทองไทย  TOOL ENGINEERING10
296 B5703814 นายเตชสิทธิ์ สังขไพฑูรย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
297 B6026417 นายเทพทัต นุบาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
298 B5611515 นางสาวเทียนกมล โสดาดี  Electronic Engineering10
299 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ  TCE10
300 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี  PE10
301 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง  Geological Engineering10
302 B6006778 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  N/A10
303 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ  EE10
304 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering10
305 B6000752 นางสาวเพลินพิศ ประทุมฝาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
306 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี  IE10
307 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering10
308 B6024154 นายเมธี มณีเลิศ  N/A10
309 B6000714 นางสาวแสงดาว อินสิง  Transportation And Logistics Engineering10
310 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร  EE10
311 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
312 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.