รายชื่อนศ.
รายวิชา105102 : PHYSICS II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ  Environmental Engineering10
2 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering10
3 B6015633 นางสาวกนิษฐา แหมทอง  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
5 B6006730 นางสาวกรปภา พันธุนนท์  Geological Engineering10
6 B6006365 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  Environmental Engineering10
7 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์  Environmental Engineering10
8 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า  Metallurgical Engineering10
9 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering10
10 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ  Geological Engineering10
11 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering10
12 B6001810 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองจันทึก  N/A10
13 B6006013 นายกิตติ โลชา  N/A10
14 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering10
15 B6011956 นายกิตติศักดิ์ หลงสอน  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6013462 นายกีรติ ศรีสม  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6027193 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  N/A10
18 B6017569 นางสาวกุลธิดา เจริญจิตร  ME10
19 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
20 B6018078 นายกุลยศ วดีศิริศักดิ์  Geological Engineering60
21 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE10
22 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering10
23 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่  Geological Engineering10
24 B6007379 นายคทาวุธ อัครชัยมงคล  Transportation And Logistics Engineering10
25 B5908882 นางสาวจริญา ชาเนตร  CME10
26 B6004446 นายจักรกฤษณ์ ก่ำตา  Electronic Engineering10
27 B6001254 นายจักรพงษ์ สวัสดิ์ศรี  Environmental Engineering10
28 B6001292 นายจักราวุธ เห็มดี  N/A10
29 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์  Environmental Engineering10
30 B6017750 นางสาวจารุณี จุลละนันท์  Agricultural and Food Engineering60
31 B6016555 นางสาวจารุวรรณ สำราญ  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6029166 นายจารุวัฒน์ ภูหนองโอง  CERAMIC ENGINEERING10
33 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
35 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม  Environmental Engineering10
36 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่  CPE10
37 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6018474 นางสาวจิราพร วรสุข  CPE10
39 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering10
40 B6025816 นายจิรายุ ตาเตียว  N/A10
41 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต  EE10
42 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส  Agricultural and Food Engineering10
43 B6005313 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
44 B5906628 นางสาวจุฑามาศ สินถาวร  Geological Engineering10
45 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส  IE10
46 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
47 B5928163 นางสาวชมพูนุท วุฒิศรุต  CME10
48 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ  EE10
49 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
50 B6008918 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  Metallurgical Engineering10
51 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา  Metallurgical Engineering10
52 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ  Environmental Engineering10
53 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ  Geological Engineering10
54 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา  Electronic Engineering10
55 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
56 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว  CPE10
57 B6000851 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  ChemE10
58 B6019785 นายชิณวัฒน์ พยัฆมะเริง  Metallurgical Engineering10
59 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
60 B6001971 นายชิษณุพงศ์ สีหามา  N/A10
61 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ  Environmental Engineering10
62 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering10
63 B6003982 นางสาวญาตาวี เทพเสนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
64 B6010614 นางสาวญาสุมินทร์ ปัตนาถา  CERAMIC ENGINEERING10
65 B6008062 นางสาวฐนิชา พุ่มบัว  Metallurgical Engineering10
66 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering10
67 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering10
68 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา  Agricultural and Food Engineering10
69 B6007720 นางสาวฐิติพร ตอนสันเทียะ  ME10
70 B6006549 นางสาวฐิติภัสร์ พรอิสราพัฒน์  TCE10
71 B6007362 นายณรงค์ฤทธิ์ อุทัยรัตน์เจริญ  TCE10
72 B6015121 นายณรงค์ฤทธิ์ ยินดีชาติ  N/A60
73 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา  Environmental Engineering10
74 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์  IE10
75 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์  ME10
76 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  Geological Engineering10
77 B6015305 นายณัฐพงษ์ พูนทรัพย์  CPE10
78 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
79 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง  Metallurgical Engineering10
80 B6002220 นายณัฐพล ประเสริฐหล้า  N/A60
81 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering10
82 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
83 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน  ME10
84 B6012724 นางสาวดวงกมล ธูปขุนทด  PE10
85 B6008390 นางสาวดวงนฤมล พุกนวน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
86 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
87 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ  TCE10
88 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering10
89 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร  Geological Engineering10
90 B6010287 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์  N/A10
91 B6020057 นายทวิช จงพินิจ  Transportation And Logistics Engineering10
92 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์  TCE10
93 B6009137 นางสาวทัศนีย์ วงศ์สมัย  CERAMIC ENGINEERING10
94 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering10
95 B6017316 นางสาวธนกร ทิลารักษ์  Environmental Engineering10
96 B6001711 นายธนกร บุราณสาร  Geological Engineering10
97 B6010317 นายธนพงษ์ ธรรมนิตย์กิจ  CPE10
98 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
99 B6014698 นายธนวัฒน์ พงษ์ธานี  N/A60
100 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  Metallurgical Engineering10
101 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล  CPE10
102 B6016937 นางสาวธนัชญา โยธิบาล  Agricultural and Food Engineering10
103 B6002756 นายธนา หันตะ  ME10
104 B6019525 นายธนากร พิมวงค์  TCE10
105 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE10
106 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว  ChemE10
107 B6020705 นายธัญเทพ เม้าบำรุง  Transportation And Logistics Engineering10
108 B6002695 นางสาวธันย์ชนก ทศรักษา  Geological Engineering10
109 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE10
110 B6003432 นางสาวธีรดา แซ่หว้า  N/A60
111 B6029654 นายธีรวัต ประทุมวัน  Agricultural and Food Engineering10
112 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา  Electronic Engineering10
113 B6012243 นายธีรัช แสนสุข  Electronic Engineering10
114 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก  Geological Engineering10
115 B6015725 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ  N/A60
116 B6022242 นายนวพล ยงยศ  PE10
117 B6004132 นางสาวนัฏฐาเนตร จันทร์แจ้ง  ME10
118 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering10
119 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
120 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด  Environmental Engineering10
121 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering10
122 B6020859 นางสาวนิชาภา เพ็ชรเกื้อ  Geological Engineering10
123 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ  Electronic Engineering10
124 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
125 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า  Automotive Engineering10
126 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
127 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering10
128 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย  Metallurgical Engineering10
129 B6021719 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ  IE10
130 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
131 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering10
132 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์  Environmental Engineering10
133 B6024819 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ  TCE10
134 B5803446 นายปณิธาน ดีสนิท  Environmental Engineering10
135 B6010324 นางสาวปนัทดา นวลจันทร์  N/A60
136 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย  ME10
137 B6013882 นายปภณ ดวงศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
138 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก  Agricultural and Food Engineering10
139 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม  EE10
140 B6010843 นายประภาส สุริยะมาตย์  N/A10
141 B5614783 นายประเสริฐ ชุมแวงวาปี  CE10
142 B5707720 นางสาวปราณปิยา กาญจนโกมล  Environmental Engineering10
143 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง  TCE10
144 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี  CERAMIC ENGINEERING10
145 B6011765 นางสาวปาณิสรา ผมงาม  Agricultural and Food Engineering10
146 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering10
147 B6015770 นายปิยวัตร พิมพ์ศรี  N/A60
148 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม  Electronic Engineering10
149 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส  Metallurgical Engineering10
150 B6018863 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี  N/A60
151 B6026868 นายพชรพล รุ่งแสง  N/A60
152 B6001681 นางสาวพนัชกร อับดุลเลาะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
153 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา  Geological Engineering10
154 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering10
155 B6019327 นางสาวพรธีรา พุฒขุนทด  N/A10
156 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท  Geological Engineering10
157 B6007850 นายพลธณรัฐ ชำนาญสิงห์  CERAMIC ENGINEERING10
158 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้  Metallurgical Engineering10
159 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering10
160 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering10
161 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี  CERAMIC ENGINEERING10
162 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน  Environmental Engineering10
163 B6010560 นางสาวพิชชารัตน์ แดงสด  Electronic Engineering10
164 B6013769 นายพิชัย กาจิก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
165 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี  TCE10
166 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
167 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering10
168 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์  Environmental Engineering10
169 B6013189 นายพิเชษฐ์ ภิระบรรณ์  Transportation And Logistics Engineering10
170 B6024192 นายพีรภาส ทิพย์รักษ์  Electronic Engineering10
171 B6003883 นายพีระพล สุดหล้า  N/A60
172 B6009779 นางสาวภริตพร สานารินทร์  Geological Engineering10
173 B6024864 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์  N/A60
174 B6029401 นายภัทรดนัย โพธิ์ลา  N/A10
175 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์  Environmental Engineering10
176 B6026370 นางสาวภัทรภรณ์พรรณ จันทร์พินิจ  N/A10
177 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering10
178 B6024055 นายภานุพงศ์ อินทริง  CPE10
179 B6009403 นางสาวภาวดี ฝอยทอง  N/A10
180 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล  TCE10
181 B6018450 นายมนต์ชัย เมลานนท์  Transportation And Logistics Engineering10
182 B6016647 นางสาวมุฑิตา บุญล้อม  TCE10
183 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี  CERAMIC ENGINEERING10
184 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering10
185 B6019082 นายรชต คัมภิรานนท์  N/A10
186 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME10
187 B6027582 นายรังสรรค์ แก้วม่วง  Electronic Engineering10
188 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering10
189 B6003494 นางสาวริมเหนือ โตจีน  N/A60
190 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE10
191 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
192 B6008185 นางสาวรุ่งทิวา เก่งกว่าสิงห์  Transportation And Logistics Engineering10
193 B6010355 นายรุ่งเรือง แปเมืองปัก  Agricultural and Food Engineering10
194 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering10
195 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย  ME10
196 B6011888 นายวงศกร โชติดี  N/A10
197 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
198 B6020972 นางสาววชิราภรณ์ ไทยพัฒนกิจ  N/A60
199 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering10
200 B6021832 นายวรวุฒิ ก้องสิทธิเดช  Metallurgical Engineering10
201 B6002350 นางสาววรัญญา เติมดี  N/A10
202 B6006068 นางสาววรากร รุณกาศ  TCE10
203 B6004941 นางสาววราพร แก้วลาด  Environmental Engineering10
204 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์  TCE10
205 B6009793 นางสาววริศรา มาตย์นอก  CPE10
206 B6013141 นางสาววริษา หมายประโคน  Geological Engineering10
207 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง  Environmental Engineering10
208 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering10
209 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
210 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน  EE10
211 B6014575 นางสาววันเพ็ญ ภาพขุนทด  Environmental Engineering10
212 B6001643 นายวายุ ไชยชิตร  Metallurgical Engineering10
213 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย  Environmental Engineering10
214 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
215 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering10
216 B5909636 นางสาววิรากานต์ ศรีวิชัย  Geological Engineering10
217 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering10
218 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์  PE10
219 B6009588 นางสาววิศิษฏ์พร ธนสรสมบัติ  Electronic Engineering10
220 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา  CE10
221 B5923441 นายวิษณุ มาบจะบก  ChemE60
222 B5902460 นายวิษณุกรณ์ พรหมทา  CME10
223 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering10
224 B6017491 นายศรสุวรรณ เนาว์พิมาย  Automotive Engineering10
225 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
226 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน  ME10
227 B6014759 นายศราวุฒิ ขาวสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
228 B6004576 นางสาวศรีวิสา ธรฤทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
229 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี  CE10
230 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering10
231 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์  Environmental Engineering10
232 B6009380 นางสาวศศินา ภูสมปอง  TCE10
233 B6003968 นางสาวศศิวิภา แก้วประเสริฐ  N/A10
234 B6005498 นางสาวศศิวิภา บั้งจันอัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
235 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering10
236 B6014483 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย  Electronic Engineering10
237 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา  PE10
238 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering10
239 B6013110 นายศิวโรจน์ ลุนทา  Transportation And Logistics Engineering10
240 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering10
241 B6020699 นายศุภกิตติ แซ่เจีย  TCE10
242 B6015558 นายศุภชัย ดอกบัว  TCE10
243 B6007652 นายศุภวิชญ์ มาริชิน  Electronic Engineering10
244 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
245 B6007157 นางสาวศุภัสศร บุญชื่น  N/A10
246 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
247 B6004866 นายสรวิชญ์ ศรีวิสุทธิ์  N/A60
248 B6002848 นายสรุจ ป่งกวาน  N/A60
249 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู  Metallurgical Engineering10
250 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering10
251 B5610358 นายสันติ ยาเคน  Agricultural and Food Engineering10
252 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน  Geological Engineering10
253 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล  PE10
254 B6021962 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ  N/A10
255 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
256 B6007621 นางสาวสิรินยา กิ่งจันมน  Transportation And Logistics Engineering10
257 B6010034 นายสุกรีชัย โลนุช  N/A10
258 B6024956 นางสาวสุขธิดา ทองผุย  TCE10
259 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข  CE10
260 B6007133 นายสุจริต สุดตานา  N/A10
261 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง  PE10
262 B6009342 นางสาวสุชานันท์ บุตรดี  ME10
263 B6007225 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์  N/A10
264 B6014025 นางสาวสุดารัตน์ โมธรรม  TCE10
265 B6027483 นางสาวสุธาสินี ทองดวง  ChemE10
266 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว  Electronic Engineering10
267 B6004613 นางสาวสุนิษา จำเนียรพล  CERAMIC ENGINEERING10
268 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร  Metallurgical Engineering10
269 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
270 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING10
271 B6009458 นายสุระรัถ ศรีเหรา  Transportation And Logistics Engineering10
272 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering10
273 B6027735 นางสาวสุวนันท์ อ่อนพุทธา  N/A10
274 B6001162 นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย  Geological Engineering10
275 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
276 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์  IE10
277 B6013479 นางสาวสุวรรณี ท้าวน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
278 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ  TCE10
279 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา  Environmental Engineering10
280 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง  CE10
281 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์  CE10
282 B6019983 นายอนุชา ภูธรมิตร  N/A10
283 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง  Environmental Engineering10
284 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม  Environmental Engineering10
285 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering10
286 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง  Environmental Engineering10
287 B6001506 นายอรรคพล พรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
288 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน  CPE10
289 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์  CE10
290 B6016661 นางสาวอริตา พับจัตุรัส  TCE10
291 B6001469 นางสาวอัมพร ดวงศิริ  N/A60
292 B6002404 นางสาวอาทิตยา มังคะโล  Agricultural and Food Engineering10
293 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น  Metallurgical Engineering10
294 B6009205 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  Environmental Engineering10
295 B6010164 นางสาวอุษณา ชื่นตา  IE10
296 B6028893 นายเกรียงศักดิ์ ช่างเหล็ก  Electronic Engineering10
297 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering10
298 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด  Geological Engineering10
299 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering10
300 B5913541 นายเกียรติภูมิ สุนันต๊ะ  Environmental Engineering60
301 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
302 B6012472 นายเกียรติศักดิ์ ทัศสุพล  N/A60
303 B6029104 นายเกียรติศักดิ์ พลไชยขา  Agricultural and Food Engineering10
304 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว  CE10
305 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering10
306 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
307 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร  Metallurgical Engineering10
308 B6021337 นางสาวเพ็ญนภา ภูภักดี  N/A60
309 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก  CPE10
310 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้  Metallurgical Engineering10
311 B6004927 นางสาวโชติกา เสริมศิริ  CERAMIC ENGINEERING10
312 B6005535 นางสาวโศรยา นนทา  Agricultural and Food Engineering10
313 B6014308 นางสาวโสรยา สมภิพงษ์  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.