รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร  EE
3 B6003623 นายแสน กุดสงค์  ME
4 B6000714 นางสาวแสงดาว อินสิง  Transportation And Logistics Engineering
5 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร  Transportation Engineering And Logistics
6 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE
7 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี  IE
8 B6000752 นางสาวเพลินพิศ ประทุมฝาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
9 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering
10 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ  EE
11 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร  CPE
12 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง  Geological Engineering
13 B6026417 นายเทพทัต นุบาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
14 B5529780 นายเจนยุทธนา วิรัสวา  CPE
15 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร  CPE
16 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE
17 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE
18 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง  CPE
19 B6000363 นายอุทัย พันธเสน  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering
21 B6002930 นางสาวอารียา ญายะนันท์  Transportation And Logistics Engineering
22 B6010676 นายอาริก คงสัตย์  N/A
23 B6014971 นางสาวอารญา เกิดมงคล  Electronic Engineering
24 B6020743 นางสาวอาทิตยา บุราคร  N/A
25 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์  ChemE
26 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE
27 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก  CPE
28 B5722648 นายอวิรุทธ์ คุ้มพงษ์  IE
29 B5804962 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering
30 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง  CPE
31 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร  Geological Engineering
32 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์  CPE
33 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering
34 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย  PE
35 B6016029 นายอรรถชัย ประสพโชค  TCE
36 B6015206 นางสาวอรชิตา มีพันธ์  Transportation And Logistics Engineering
37 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering
38 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ  TCE
39 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ  IE
40 B6003302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า  TCE
41 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า  TCE
42 B6002084 นายอภิศักดิ์ เดชไธสง  TCE
43 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering
44 B6000875 นายอภิวัฒน์ กลอนจะโปะ  TCE
45 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering
46 B6008482 นายอนันต์ กรึกกระโทก  Transportation And Logistics Engineering
47 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช  Geological Engineering
48 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง  Geological Engineering
49 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง  CPE
50 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย  CPE
51 B5914937 นางสาวสุภิตา ดียิ่ง  Geological Engineering
52 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING
53 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE
54 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ  IE
55 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน  AERONAUTICAL ENGINEERING
56 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING
57 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง  TCE
58 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering
59 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
60 B6002510 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE
61 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering
62 B6000615 นายสุกฤษฎิ์ จิตร์โคกกรวด  EE
63 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู  IE
64 B6009878 นางสาวสิริมา ขันแก้ว  Electronic Engineering
65 B5812363 นางสาวสิรินญากร ทองดีนอก  CPE
66 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
67 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering
68 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง  EE
69 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING
70 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์  ME
71 B6004866 นายสรวิชญ์ ศรีวิสุทธิ์  N/A
72 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
73 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์  Transportation And Logistics Engineering
74 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE
75 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE
76 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering
77 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME
78 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering
79 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง  ChemE
80 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง  CE
81 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE
82 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา  ChemE
83 B5910090 นางสาวศิริรัตน์ ม่วงจั่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
84 B5916535 นางสาวศิริกัญญา ศิริบุรี  PE
85 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering
86 B6010430 นางสาวศศินา สอนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering
87 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE
88 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์  ME
89 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering
90 B6003081 นายวีระชัย อรรคสังข์  CERAMIC ENGINEERING
91 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering
92 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering
93 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
94 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร  Geological Engineering
95 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering
96 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง  ChemE
97 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์  EE
98 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
99 B6011284 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  CPE
100 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
101 B5905355 นายล้อมพงศ์ ทรมีฤทธิ์  CPE
102 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย  ME
103 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี  EE
104 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE
105 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส  PE
106 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME
107 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering
108 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี  CERAMIC ENGINEERING
109 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering
110 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering
111 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering
112 B6003180 นายยุทธนา โนมขุนทด  IE
113 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE
114 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering
115 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์  CE
116 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering
117 B6004316 นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
118 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering
119 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี  CPE
120 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
121 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ  Electronic Engineering
122 B6002282 นายภุชเคนทร์ สิงห์ปรุ  Transportation And Logistics Engineering
123 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
124 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE
125 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME
126 B6016852 นายภาติยะ เเพงลม  TCE
127 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME
128 B6001667 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง  Transportation And Logistics Engineering
129 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE
130 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง  Geological Engineering
131 B6000394 นางสาวภัทรภร แนบสนิท  Transportation And Logistics Engineering
132 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์  CPE
133 B6003883 นายพีระพล สุดหล้า  N/A
134 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE
135 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering
136 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering
137 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย  IE
138 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering
139 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี  CPE
140 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา  IE
141 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์  CPE
142 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
143 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE
144 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย  ChemE
145 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
146 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE
147 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering
148 B5805761 นางสาวพรณิภา แยบสูงเนิน  CME
149 B6002329 นายพงศภัค สรรพประเสริฐ  Environmental Engineering
150 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม  ChemE
151 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING
152 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม  Electronic Engineering
153 B6000998 นางสาวปุณฑริกา วาระโว  Transportation And Logistics Engineering
154 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร  IE
155 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง  ChemE
156 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา  CPE
157 B6002916 นางสาวปิยะธิดา กงนาง  N/A
158 B6010119 นางสาวปิยนันท์ เวียงดินดำ  Transportation And Logistics Engineering
159 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์  IE
160 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering
161 B6003104 นางสาวปาริฉัตร คมขำ  IE
162 B6003739 นางสาวปวรรณรัตน์ ท้องฟ้า  Transportation And Logistics Engineering
163 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง  TCE
164 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม  ME
165 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง  PE
166 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน  ME
167 B6002039 นางสาวประภัสสร ศรีบัวโรย  ChemE
168 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE
169 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
170 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE
171 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี  CE
172 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering
173 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME
174 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering
175 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี  Electronic Engineering
176 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE
177 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ  Electronic Engineering
178 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน  ME
179 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ  IE
180 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล  ChemE
181 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering
182 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE
183 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering
184 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์  TCE
185 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ  EE
186 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE
187 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี  CPE
188 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง  Electronic Engineering
189 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE
190 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา  EE
191 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร  EE
192 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE
193 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE
194 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล  CPE
195 B6000721 นางสาวธีริศรา ถีสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering
196 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์  EE
197 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE
198 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE
199 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ  Geological Engineering
200 B6025779 นางสาวธีรดา ถิ่นปัญจา  N/A
201 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME
202 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING
203 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น  IE
204 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering
205 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering
206 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์  ME
207 B6006761 นายธวัชชัย กองษร  Transportation And Logistics Engineering
208 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ  ChemE
209 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย  CE
210 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE
211 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE
212 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering
213 B6010263 นางสาวธนัญญา จันทร์หัวโทน  Transportation And Logistics Engineering
214 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ  ME
215 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
216 B6001094 นายธนวัติ เพชรล้อม  N/A
217 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ  EE
218 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย  TCE
219 B6002398 นายธนพล ถิ่นขาม  TCE
220 B6004231 นายธนกร เข็มทอง  N/A
221 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE
222 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE
223 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering
224 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME
225 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
226 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE
227 B6002732 นางสาวทักษิณา ธีรเดชาภพ  IE
228 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา  AERONAUTICAL ENGINEERING
229 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม  IE
230 B5700820 นายทศพล สุทธิสุวรรณ  CPE
231 B5905706 นางสาวตวงรัตน์ โพธิ์ศรีขาม  Geological Engineering
232 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering
233 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING
234 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน  ME
235 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE
236 B6004088 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  N/A
237 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
238 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน  ME
239 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน  Electronic Engineering
240 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME
241 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร  CE
242 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย  TCE
243 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี  CE
244 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส  AERONAUTICAL ENGINEERING
245 B5809226 นางสาวณัฐกิจ ศิลลา  PE
246 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน  CME
247 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ  Electronic Engineering
248 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์  CPE
249 B6007584 นางสาวณัฏกมล จุนถิระพงศ์  N/A
250 B6004033 นายณภัทรชนก แสนแก้ว  Electronic Engineering
251 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร  TCE
252 B6029722 นางสาวฐิติยา อุดมสุข  EE
253 B6000943 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
254 B5927401 นายฐิติกร อภิโชติจรัส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
255 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา  ChemE
256 B6002541 นายชิษณุชา ธนปรัชญ์ธำรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
257 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering
258 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE
259 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE
260 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน  IE
261 B6019198 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  N/A
262 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering
263 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล  Environmental Engineering
264 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering
265 B6006495 นางสาวชลลดา ชอบขยัน  Transportation And Logistics Engineering
266 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME
267 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์  Transportation And Logistics Engineering
268 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering
269 B6028909 นายชญานนท์ ประกาสิเน  N/A
270 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE
271 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
272 B6003470 นางสาวจิราพร น่วมสิริ  N/A
273 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering
274 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล  TCE
275 B5714704 นายจิรทีปต์ โคตะ  CPE
276 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา  IE
277 B6003227 นางสาวจินตนา ติตาระวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
278 B6017972 นางสาวจิตรานุช ขมิ้นทอง  Transportation And Logistics Engineering
279 B5722037 นายจิตรภณ ผุยสาธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
280 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering
281 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค  Transportation And Logistics Engineering
282 B6001421 นางสาวจันทริกา อุตคุต  N/A
283 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง  AERONAUTICAL ENGINEERING
284 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING
285 B5909551 นายจอมพล บุตรดา  CE
286 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์  TCE
287 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
288 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง  TCE
289 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE
290 B6009366 นายกิตติภณ ศรีสุพรรณราช  TCE
291 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร  CPE
292 B6003760 นายกิตติธรา ศรีสุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering
293 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ  CPE
294 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล  EE
295 B6000530 นายกันตพงศ์ พูนเกษม  CPE
296 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering
297 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์  IE
298 B6002435 นางสาวกัญญาณี ศรีเพียร  Transportation And Logistics Engineering
299 B6006525 นายกล มุ่งวิชา  CPE
300 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง  CPE
301 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
302 B6008871 นางสาวกฤติยาพร บรรลุ  TCE
303 B6011925 นายกฤติน จุดดา  CPE
304 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
305 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE
306 B5810741 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิชัย  CPE
307 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน  IE
308 B6001193 นายกรกต จันจินดา  N/A
309 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering
310 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.