รายชื่อนศ.
รายวิชา618355 : FIRE PREVENTION AND CONTROL
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5862955 นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5863068 นางสาวกรรณิการ์ แสนทวีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5861347 นางสาวกันธิชา ศรีสุมัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5864195 นางสาวขนิษฐา เกี้ยงไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5862450 นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5863921 นางสาวจีรนันท์ นันประดิษฐ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5862412 นางสาวชนัฏชา ตั้งสัจจะกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5864263 นางสาวณัฐมล ปะวะโก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5863228 นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5863198 นางสาวทิพย์ธิดา เอกมาตร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5863563 นางสาวทิพาภรณ์ เพิ่มพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5860081 นางสาวธนัชพร พิมพ์ทองหลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5861194 นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5861705 นางสาวปาลิตา สุขลัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5861224 นางสาวภัทรชา ถนอมพลกรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5861453 นางสาวภาวิณี ไพศาลธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5862931 นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์จันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B5862023 นางสาววิจิตรา เม้ยขันหมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5862900 นางสาววิชญาพร เครือชัยสุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5861781 นางสาววิมลรัตน์ แคะกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B5862993 นางสาวสาวิตรี อาภาศรีทองสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5862597 นางสาวสิณีนาฏ ป้องศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B5861668 นางสาวสุชาดา แพงทรัพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B5861170 นางสาวสุภาดา กุลวุฒิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B5863877 นางสาวอรปรียา คำขาด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B5864218 นางสาวอารีเฟร์น สุขสานต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B5862375 นางสาวอุไรพร มาลาศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
45 B5860029 นางสาวเบญญา บุบผาเฮ้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
46 B5860968 นางสาวเหมือนฝัน นอกสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
47 B5864775 นายเฮรมาน บาเหะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.