รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080518 นางสาวกนิษฐา คำตัน  SPORTS SCIENCE10
2 B6080778 นายจิรายุส เอี่ยมสุวรรณชัย  SPORTS SCIENCE10
3 B6080624 นางสาวปนัดดา กุมารสิทธิ์  SPORTS SCIENCE10
4 B6080754 นางสาวปภาวดี บุญซ้อน  SPORTS SCIENCE10
5 B6080488 นายพงศพัศ ประทุมนาค  SPORTS SCIENCE10
6 B6080822 นายพงศ์พล อุดชาชน  SPORTS SCIENCE10
7 B6080815 นายพงษ์ภิสิทธิ์ ทบแป  SPORTS SCIENCE10
8 B6080846 นายภาคิน เจริญผล  SPORTS SCIENCE10
9 B6080983 นางสาวรุ่งทิวา กลิ่นจันทร์  SPORTS SCIENCE10
10 B6081010 นายฤทธิพร ภูนาหา  SPORTS SCIENCE10
11 B6080549 นายวรรณรัตน์ โฉสูงเนิน  SPORTS SCIENCE10
12 B6080877 นางสาววิจิตรา ไพรบึง  SPORTS SCIENCE10
13 B6080501 นางสาวศศินา อ้อมวิหาร  SPORTS SCIENCE10
14 B6080471 นายสิรวิชญ์ ตั้งนันทนาการ  SPORTS SCIENCE10
15 B6080914 นายสุรเสกข์ สิบพลกรัง  SPORTS SCIENCE10
16 B6080808 นางสาวอภิญญา ศรีสันต์  SPORTS SCIENCE10
17 B6080723 นางสาวอรอุมา สีนาค  SPORTS SCIENCE10
18 B6080679 นายเกียรติศักดิ์ สังข์มิตร  SPORTS SCIENCE10
19 B6080686 นายเข็มชาติ แช่มกลั่น  SPORTS SCIENCE10
20 B6080570 นางสาวแพรวพรรณ ศรีจะบก  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
21 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6023980 นางสาวกตัญญู คลังทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
23 B6018269 นายกนกศักดิ์ เกี้ยมหู้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล  EE10
25 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ  ME10
26 B6024505 นายกรปวีณ์ กุลโชติ  Electronic Engineering10
27 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี  Environmental Engineering10
28 B6006365 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  Environmental Engineering10
29 B6017705 นายกฤติน ขันขวา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6008277 นางสาวกฤติพร พึ่งสมบัติ  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6018252 นายกฤติพันธ์ ศิริเกษ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร  IE10
33 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู  ME10
34 B6003654 นายกฤษณรัตน์ โกศัลวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6018627 นางสาวกวินนา ศรีรับขวา  IE10
36 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE10
38 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี  Electronic Engineering10
39 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering10
40 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย  IE10
41 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE10
42 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง  TCE10
43 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
44 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
45 B6012434 นางสาวขวัญปวีณ์ ศีลธรรมพิทักษ์  CPE10
46 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
47 B6022266 นายคงเดช คำนึก  ME10
48 B6026066 นายคณิศร ศรีแสงทรัพย์  CPE10
49 B6025434 นายคุณากร ปิ่นแก้ว  Electronic Engineering10
50 B6002152 นางสาวคุณิตา ปิ่นทองเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
51 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์  TCE10
52 B6000424 นางสาวจริยา อินต๊ะชัย  Geological Engineering10
53 B6014414 นายจรูญ ขัตโล  Agricultural and Food Engineering10
54 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์  ME10
55 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์  CPE10
56 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
57 B6029166 นายจารุวัฒน์ ภูหนองโอง  CERAMIC ENGINEERING10
58 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์  PE10
59 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ  ChemE10
60 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล  CE10
61 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE10
62 B6018245 นายจิรวัฒน์ ศรีจันทร์เพลียว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
63 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
64 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
65 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ  CE10
66 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช  ChemE10
67 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
68 B6029364 นางสาวฉวีวรรณ ศรีไพร  N/A10
69 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี  ME10
70 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข  ChemE10
71 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
72 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม  EE10
73 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE10
74 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน  EE10
75 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย  PE10
76 B6007461 นางสาวชนนิกานต์ กล้ากสิการ  N/A60
77 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
78 B6026431 นายชนินทร์ อักษร  Transportation And Logistics Engineering10
79 B5928163 นางสาวชมพูนุท วุฒิศรุต  CME10
80 B6023799 นางสาวชมพูนุท ประดับศรี  ME10
81 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ  ChemE10
82 B6016715 นางสาวชลิตตา สวัสดิ์ผล  TCE10
83 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering10
84 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
85 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering10
86 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
87 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering10
88 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering10
89 B6029333 นายชาญวิทย์ กาแดง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
90 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล  EE10
91 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering10
92 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง  EE10
93 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส  CE10
94 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา  Transportation And Logistics Engineering10
95 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering10
96 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE10
97 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering10
98 B6007584 นางสาวณัฏกมล จุนถิระพงศ์  N/A60
99 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร  EE10
100 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE10
101 B6029524 นายณัฏฐ์ สุขมารมย์  CME10
102 B6005252 นายณัฐกาล ประพันธา  N/A60
103 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์  IE10
104 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
105 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
106 B5917075 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Agricultural and Food Engineering60
107 B6020521 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  N/A60
108 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว  Electronic Engineering10
109 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย  TCE10
110 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
111 B6020590 นายณัฐพล บัวพงษ์  N/A10
112 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ  IE10
113 B6018283 นายณัฐพิพัฒน์ วงษ์ลา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
114 B6003975 นายณัฐรินทร์ คำภิระแปง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
115 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน  CE10
116 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ  CE10
117 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering10
118 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering10
119 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด  ME10
120 B6010287 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์  N/A10
121 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
122 B5702114 นายทศพล แซ่ชั่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
123 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
124 B6015435 นายธงชัย บำเพ็ง  N/A60
125 B6029500 นายธนชิต ศรสุวรรณ์  ChemE10
126 B6021726 นายธนทัต สร้อยสนธิ์  CPE10
127 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
128 B6014285 นายธนพล ฉายทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
129 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล  ME10
130 B6026561 นายธนภัทร คัทวี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
131 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย  TCE10
132 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์  CE10
133 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ  CE10
134 B6002077 นายธนัชชา ศรีคราม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
135 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี  ChemE10
136 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย  CE10
137 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร  ChemE10
138 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
139 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น  IE10
140 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า  CE10
141 B6021795 นายธีรวุฒิ ตอกอย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
142 B6018566 นางสาวนงนภัส บุญภา  N/A10
143 B6020033 นางสาวนนทลี มุ่งดี  N/A60
144 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา  ChemE10
145 B6025915 นางสาวนภัสสร ทนุวงศ์  N/A10
146 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering10
147 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
148 B6015725 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ  N/A60
149 B6023911 นางสาวนฤมล อยู่พินิจ  ChemE10
150 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ  ChemE10
151 B6024024 นายนัฐกร ศรีนอก  N/A60
152 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
153 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
154 B6014742 นางสาวนิภาสิริ กรุณานำ  CERAMIC ENGINEERING10
155 B6003135 นางสาวนิรชา ชีพอุบัติ  N/A60
156 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE10
157 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering10
158 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์  ME10
159 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน  CE10
160 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์  Geological Engineering10
161 B6015541 นายปฐมพงษ์ ประสิทธิ์พันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
162 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
163 B6024819 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ  TCE10
164 B6012380 นางสาวปนัดดา แปลงตัว  N/A60
165 B6019112 นางสาวปพิชญา ขุนเมือง  Transportation And Logistics Engineering10
166 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
167 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์  IE10
168 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ  EE10
169 B6016692 นางสาวประภาสิริกร สีหะวงษ์  TCE10
170 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME10
171 B6019105 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา  N/A10
172 B6024284 นายปรีชา มายวัน  ME10
173 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
174 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง  TCE10
175 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
176 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู  CPE10
177 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
178 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน  IE10
179 B6000042 นางสาวปวีณ์นุช เหลื่อมสิงขร  CPE10
180 B6020224 นางสาวปอรรัชม์ สุวรรณภาพ  N/A60
181 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering10
182 B6026875 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน  N/A60
183 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต  ME10
184 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
185 B6010119 นางสาวปิยนันท์ เวียงดินดำ  Transportation And Logistics Engineering10
186 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE10
187 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
188 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
189 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์  TCE10
190 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี  CE10
191 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering10
192 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering10
193 B6008505 นางสาวพรรณภา จะรอบรัมย์  Transportation And Logistics Engineering10
194 B6018368 นางสาวพราวเพชร พิทักษ์โสภณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
195 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี  CE10
196 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
197 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering10
198 B6022129 นางสาวพัชราภา วิจิตขจี  Transportation And Logistics Engineering10
199 B6019686 นางสาวพัชริดา อุปนันท์  N/A10
200 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน  IE10
201 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
202 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
203 B6010560 นางสาวพิชชารัตน์ แดงสด  Electronic Engineering10
204 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์  TCE10
205 B6014032 นายพิพัฒน์พล เดิงขุนทด  N/A60
206 B6013127 นายพีรพล อัครทรงพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
207 B6024192 นายพีรภาส ทิพย์รักษ์  Electronic Engineering10
208 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
209 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ  ME10
210 B6024864 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์  N/A60
211 B6004798 นายภัทรสิทธิ์ ลอมไธสง  CPE10
212 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering10
213 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
214 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
215 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
216 B6003296 นายภุมรินทร์ เพียวสูงเนิน  CPE10
217 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
218 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
219 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ  Electronic Engineering10
220 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์  ME10
221 B6018979 นายมงคล ค้อทอง  EE10
222 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ  ME10
223 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE10
224 B6020149 นางสาวมธุรส ภักดี  CIVIL ENGINEERING60
225 B6023942 นางสาวมัชฌิมา ปาละอุด  IE10
226 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE10
227 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย  Environmental Engineering10
228 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering10
229 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE10
230 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง  CE10
231 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท  Environmental Engineering10
232 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ  Metallurgical Engineering10
233 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด  CPE10
234 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้  CE10
235 B6002190 นางสาวรุ่งระวี ภูวดล  CERAMIC ENGINEERING10
236 B6021900 นางสาวลออรัตน์ คือใคร  N/A60
237 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering10
238 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา  CPE10
239 B6002350 นางสาววรัญญา เติมดี  N/A10
240 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
241 B6026042 นายวราชิต อินคุณ  CPE10
242 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร  ME10
243 B6021009 นายวรายุ จงภักดี  ChemE10
244 B6025922 นางสาววริชรา หอมสุวรรณ  IE10
245 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering10
246 B6009489 นางสาววิชาลดา มะลิลา  N/A10
247 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด  Agricultural and Food Engineering10
248 B6018931 นางสาววิภาวรรณ นิลบุตร  TCE10
249 B6000387 นายวิศรุต สุราช  N/A60
250 B6022341 นายวิศวุฒิ จันทรักษ์  N/A60
251 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
252 B6015008 นายศักดิ์ดา จำปาซ้อน  IE10
253 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร  Environmental Engineering10
254 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก  EE10
255 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ  CPE10
256 B6011178 นายศิวพงษ์ ซาตา  TCE10
257 B6016401 นายศุภกร ใจกล้า  TCE10
258 B6027124 นายศุภกร รัฐสถาวร  N/A10
259 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering10
260 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
261 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE10
262 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering10
263 B6026103 นายสรวิศ คงศรี  Transportation And Logistics Engineering10
264 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์  ME10
265 B6015800 นางสาวสรินยา โคตรพงษ์  CPE10
266 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี  ME10
267 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
268 B6021054 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ  EE10
269 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล  ME10
270 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering10
271 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering10
272 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering10
273 B6009878 นางสาวสิริมา ขันแก้ว  Electronic Engineering10
274 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering10
275 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
276 B6025670 นายสุขอุดม วันสูงเนิน  TCE10
277 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering10
278 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
279 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering10
280 B6002060 นางสาวสุดา พันธ์โกศล  CPE10
281 B6011994 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ์  TCE10
282 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย  Geological Engineering10
283 B6001735 นางสาวสุพิชชา ทิพยพร  IE10
284 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE10
285 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล  Electronic Engineering10
286 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE10
287 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ  ME10
288 B6024406 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์  N/A10
289 B6025014 นางสาวอนุธิดา สร้างนา  CPE10
290 B6003722 นางสาวอภิชญา ประจงกูล  N/A10
291 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
292 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์  ME10
293 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering10
294 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา  ME10
295 B6006594 นางสาวอรวรรณ ชาลีอ่อน  IE10
296 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา  IE10
297 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
298 B6021283 นายอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์  IE10
299 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE10
300 B6025656 นางสาวอาทิตยา ภูปานผา  TCE10
301 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย  CE10
302 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE10
303 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering10
304 B6025328 นายอารอชัด แท่นทอง  ChemE10
305 B5624003 นายอำนาจ ครเกษม  Environmental Engineering10
306 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering10
307 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering10
308 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
309 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering10
310 B6021665 นางสาวอุษา ศรบุญทอง  ChemE10
311 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง  CPE10
312 B6024703 นางสาวเจนจิรา สุวรรณรุจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
313 B6008949 นางสาวเนตรพิมล วิเศษวงษา  Geological Engineering10
314 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
315 B6024963 นางสาวเปรมมิกา ขันทอง  IE10
316 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม  TCE10
317 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
318 B6024413 นายเวทย์วิวัฒน์ ชื่อดำรงรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
319 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช  CE10
320 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
321 B6016845 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเบ้า  TCE10
322 B6003623 นายแสน กุดสงค์  ME10
323 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE10
324 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
325 B6024321 นายโสภณ ผู้ดี  CPE10
326 B6003050 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  Geological Engineering10
327 B6025052 นายโสฬส พุแค  Electronic Engineering10
328 B6007348 นายไกรสิงห์ สายด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
329 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.