รายชื่อนศ.
รายวิชา202211 : THINKING FOR DEVELOPMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5780792 นายอภิสิทธิ์ สมอดง  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2 B5773176 นางสาวชวัลนุช โปรยขุนทศ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B5973675 นางสาวนูรีย๊ะ เจ๊ะสะอิ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B5672547 นางสาวปุณฑรี สามงามยา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B5773381 นางสาวมณีรัตน์ กิ่งสักกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6 B5754229 นางสาวขวัญกมล แซ่โล้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5754274 นางสาวจันทิรา รัตนปรีดาพันธุ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5753383 นางสาวจิราพร วงษ์มา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
9 B5953110 นายจิรายุทธ นาคทะเล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5653126 นางสาวชนนิกานต์ อนุกูล  FOOD TECHNOLOGY10
11 B5951581 นายชินวัตร์ ภูแสนศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B5651191 นางสาวณฐมน วันทา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B5951659 นางสาวณัฐวดี แสงเมือง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B5652761 นายดลวรรษ ปรีฐวัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
15 B5654857 นายธนาธิป ศาลางาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B5951765 นางสาวธนาภรณ์ พวงเขียว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B5651665 นางสาวนาตยา กาสุวรรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B5652662 นางสาวปวีณา เพชรขวัญ  FOOD TECHNOLOGY10
19 B5554010 นางสาวปัณฑิกา เพิ่มพูลทวีทรัพย์  FOOD TECHNOLOGY10
20 B5654666 นายปิยทัศน์ แซ่อึ้ง  FOOD TECHNOLOGY10
21 B5752522 นางสาวปิยนันท์ ชอมขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
22 B5753314 นายพงษ์นเรศ ชัยยะเตชานนท์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B5653485 นายพรประเสริฐ วังคีรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B5652716 นางสาวพีรยา ศาสตร์พลกรัง  FOOD TECHNOLOGY10
25 B5753369 นายพุฒิพัฒน์ โชตสิริธนิกกุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B5854455 นางสาวมณฑิชา สุปินราษฎร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B5651634 นางสาวยลดา ชีโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B5751525 นางสาววีรภัทรา ผ่านกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B5752706 นางสาวศรีสุดา จันทโชติ  FOOD TECHNOLOGY10
30 B5854530 นายสรวิศ ตาตุ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B5652532 นางสาวสุดารัตน์ มุ่งพังกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B5950744 นางสาวสุนิตา โมรานอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B5751655 นางสาวหทัยภัทร บุญรอด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B5753284 นายอดิศร บาตรโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B5652808 นางสาวอรุณรัตน์ มิตรชอบ  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
36 B5605545 นางสาวกมลลักษณ์ สุขเกษม  MAE10
37 B5720132 นายกมลศักดิ์ ฉายวิมลศิลป์  EE10
38 B5923502 นายกรรณชัย จันทร์ประสพชัย  Mechatronics Engineering10
39 B5921812 นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B5708062 นายกฤตนัย เที่ยงคุณ  Metallurgical Engineering10
41 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
42 B5826988 นายกฤษฏิ์ อาสาเสน  Mechatronics Engineering10
43 B5811717 นายกษิดิศ กุนันตา  Automotive Engineering10
44 B5852178 นางสาวกันยาภิมล โนใจ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
45 B5912742 นางสาวกัลยารัตน์ ภูยางตูม  PE10
46 B5822478 นางสาวกาญจนา สุคม  Geological Engineering10
47 B5928569 นางสาวกาญจนาพร สมัชชัย  Mechatronics Engineering10
48 B5702190 นายกิตินัย โคตรสพล  Agricultural and Food Engineering10
49 B5624874 นายกิติพงษ์ สำราญพันธ์  Mechatronics Engineering10
50 B5923762 นายกิติสภานันท์ กะพัง  Mechatronics Engineering10
51 B5706518 นายกุลวรรธน์ ดิลกลาภ  Automotive Engineering10
52 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์  Mechatronics Engineering10
53 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์  MAE10
54 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก  Agricultural and Food Engineering10
55 B5826445 นางสาวจิราพรรณ พร้อมโตนด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
56 B5928576 นางสาวจิราภรณ์ ทองหล้า  Mechatronics Engineering10
57 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering10
58 B5702046 นายชนะเกียรติ ปาจี  EE10
59 B5928965 นางสาวชนิดาภา บุญไชยโย  Mechatronics Engineering10
60 B5705061 นายชัยฤทธิ์ โกศล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
61 B5718955 นายฐานันด์ ไกรสมภาค  Automotive Engineering10
62 B5926800 นางสาวฐิติมา หลุนบูชา  Mechatronics Engineering10
63 B5700554 นายณฐวัฒน์ วงษ์ระโห  CE10
64 B5533237 นายณรงค์รัตน์ จันทคนธ์  Metallurgical Engineering10
65 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน  CME10
66 B5903375 นางสาวณัฐกมล พืมขุนทด  Automotive Engineering10
67 B5905294 นายณัฐกิจ ไชยทวี  Agricultural and Food Engineering10
68 B5910977 นายณัฐชนน ชีวัยยะ  Automotive Engineering10
69 B5822553 นางสาวณัฐฐาพร ขอพลกลาง  Geological Engineering10
70 B5801954 นางสาวณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด  MAE10
71 B5811700 นายณัฐดนัย สารเสา  MAE10
72 B5912315 นายณัฐดนัย ขามรัตน์  ME10
73 B5909087 นางสาวณัฐธิยา สิงหาปัด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
74 B5821655 นายณัฐนันท์ จั่นระยับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
75 B5923878 นายณัฐปกรณ์ หวังเลี้ยงกลาง  Mechatronics Engineering10
76 B5606696 นายณัฐพงษ์ ผลไพบูลย์  MAE40
77 B5928729 นายณัฐวุฒิ กรมขันธ์  Mechatronics Engineering10
78 B5928385 นายณัฐวุฒิ ทาธง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
79 B5712953 นางสาวณิชาพร หอมฉุน  Metallurgical Engineering10
80 B5706570 นางสาวณิชาภัทร พงษ์ใหม่  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
81 B5823413 นางสาวดวงกมล ดลตรี  TCE10
82 B5921478 นายดุลยวัต พรมนาไร่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
83 B5708185 นายตะวัน กรุงพิทักษ์  Agricultural and Food Engineering10
84 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร  Metallurgical Engineering10
85 B5923014 นายทศพร เหล่าคนค้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
86 B5921584 นางสาวทิพตะวัน ทิพย์เทียม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
87 B5914715 นายธงธวัช รักแตง  Agricultural and Food Engineering10
88 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา  Automotive Engineering10
89 B5821389 นายธนกร ซาซาโอคะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
90 B5715411 นายธนจิตร พรพฤฒิพันธุ์  EE10
91 B5808601 นายธนบดี ลุนสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
92 B5926770 นายธนพนธ์ แสงบุญ  Mechatronics Engineering10
93 B5821259 นายธนพล จันทร์อ้น  Automotive Engineering10
94 B5624706 นายธนภัทร ศรีสมุทร  Environmental Engineering10
95 B5607778 นายธนรักษ์ จิตหนัก  Automotive Engineering10
96 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา  Agricultural and Food Engineering10
97 B5822607 นางสาวธนัญญา ชัชวาลวงศ์  Geological Engineering10
98 B5926756 นายธนัตถ์กานต์ วงษ์พิมลกิจ  Mechatronics Engineering10
99 B5805013 นายธนัท ศรีคำภา  Geological Engineering10
100 B5823017 นายธนายุทธ เสกรัมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
101 B5822362 นายธัชชัย ช่างสุวรรณ์  Transportation Engineering And Logistics10
102 B5811335 นางสาวธัญญา จิ๋วเดช  TOOL ENGINEERING10
103 B5623297 นางสาวธัญธนชนม์ แสงเทศ  Environmental Engineering10
104 B5925483 นายธีรพัฒน์ รัตนเพชร  ME10
105 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
106 B5828630 นายธีรภัทร จงเกตุกรณ์  Mechatronics Engineering10
107 B5704682 นายธีรวุฒิ คำมงคล  Agricultural and Food Engineering10
108 B5619122 นายธีร์ดนัย ฮุยสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
109 B5923595 นายนพคุณ แสงสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
110 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
111 B5540648 นางสาวนฤมล ทิพย์หมัด  EE10
112 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย  Metallurgical Engineering10
113 B5824823 นายนิรวิทธ์ อ่อนเฉวียง  CE10
114 B5715435 นางสาวนิสราพร วรพงษ์นวกุล  EE10
115 B5806027 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  ChemE10
116 B5923397 นายบุญสมทรัพย์ รัตนวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
117 B5906888 นางสาวบุษกร เขียวขาว  PE10
118 B5827442 นางสาวบุษยา วรรณ์รักษ์  ME10
119 B5623228 นางสาวปณัฐดา ชาญจระเข้  Electronic Engineering10
120 B5907557 นางสาวปริยฉัตร รัตนโสภณกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
121 B5717903 นายปรีชา คำสีทา  Metallurgical Engineering10
122 B5723126 นายปวรปรัชญ์ สมบูรณ์  Automotive Engineering10
123 B5804245 นายปัญญพนธ์ อามาตร  Electronic Engineering10
124 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ  Metallurgical Engineering10
125 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว  ME10
126 B5614042 นางสาวพรชิตา ทูลไธสง  PE10
127 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง  Agricultural and Food Engineering10
128 B5918881 นายพลวัต หทัยพิชิตชัย  CE10
129 B5901555 นางสาวพัชนี น้อยโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
130 B5922017 นางสาวพัชรี ไวยุวัฒน์  CE10
131 B5704217 นางสาวพิชชาภา ศรีสท้าน  Automotive Engineering10
132 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี  Environmental Engineering10
133 B5926602 นายฟ้าชานนท์ บุญผล  Mechatronics Engineering10
134 B5712151 นางสาวภัทรมน สังข์วงษ์  Environmental Engineering10
135 B5709090 นางสาวภัทรวิจิตรา เล่าเรียน  TOOL ENGINEERING10
136 B5928873 นางสาวภัทราภรณ์ ธีรายุวัฒน์  Mechatronics Engineering10
137 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE10
138 B5611881 นายภิญโญ นามขำ  MAE10
139 B5923571 นายภิศเดช ภู่เจริญศิลป์  Mechatronics Engineering10
140 B5923335 นายภูวนาถ เผือกทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
141 B5805747 นางสาวมณฑิยา นิยม  IE10
142 B5823109 นางสาวมัลลิยา วรรณา  Geological Engineering10
143 B5725564 นายรวิช ฉลาดเฉลียว  Mechatronics Engineering10
144 B5812561 นางสาวรวิสรา ยงอาหาร  Geological Engineering10
145 B5802128 นางสาวรศปภา พงศ์ธนากุล  Geological Engineering10
146 B5719983 นางสาวรักษ์สุดา จันทะรัง  MAE10
147 B5928538 นางสาวรัดดาวรรณ ลามพัด  Mechatronics Engineering10
148 B5928972 นางสาวรัตติยา การะฐา  Mechatronics Engineering10
149 B5813087 นายราเชนทร์ พะนัดรัมย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
150 B5804214 นางสาวร่มแก้ว คองสิงห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
151 B5714445 นางสาวลลิตตา บุตรน้อย  Metallurgical Engineering10
152 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE10
153 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
154 B5823819 นายวงศธร เอื้อวิริยานุกูล  ME10
155 B5827114 นายวชิระ รวยสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
156 B5907267 นางสาววนิดา อันทินทา  ChemE10
157 B5724840 นายวรจักร ประพุทธา  Automotive Engineering10
158 B5920303 นายวรภพ ทุ่งโพธิแดง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
159 B5611980 นายวรากร ก้อนวิมล  Agricultural and Food Engineering10
160 B5608409 นางสาววราภรณ์ ต่ายเมือง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
161 B5811052 นางสาววราภรณ์ บุญยะโพธิ์ศรี  Geological Engineering10
162 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ  CPE10
163 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด  ME10
164 B5707737 นายวารุเชษฐ์ ภูอุทัย  Metallurgical Engineering10
165 B5928866 นางสาววาสินี ขึ้นทันตา  Mechatronics Engineering10
166 B5923250 นายวิสุทธิพงษ์ ซื่อชญาณ์ภักษ์  EE10
167 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค  Agricultural and Food Engineering10
168 B5538096 นายศิริชัย แก้วกุล  ME10
169 B5914579 นางสาวศิรินทร์ญา เจียมโพธิ์  CME10
170 B5725588 นายศิวกร กลั่นจังหรีด  Mechatronics Engineering10
171 B5900954 นายศุภกร ศุภนคร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
172 B5543731 นายศุภกิจ กัลยาเนียม  Agricultural and Food Engineering10
173 B5612031 นายศุภชัย แพงพา  Metallurgical Engineering10
174 B5612017 นางสาวศุภิสรา ภักดี  Agricultural and Food Engineering10
175 B5827497 นายศุภโชค คงสมพจน์  CME10
176 B5928361 นางสาวสตรีรัตน์ รักษ์ธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
177 B5824908 นายสมาน ภูถมศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
178 B5540419 นายสันติสุข คำมี  ME40
179 B5818549 นายสิทธิพร เปรมโต  CE10
180 B5616503 นางสาวสิริรักษ์ ด้วงพรหม  Agricultural and Food Engineering10
181 B5712601 นางสาวสิริรัตน์ สังวัทยาย  Agricultural and Food Engineering10
182 B5920334 นางสาวสิรีกรณ์ สำกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
183 B5812622 นางสาวสุกัญญา ด้วงแห้ว  Geological Engineering10
184 B5805822 นางสาวสุจิตตรา สีหา  ME10
185 B5829002 นายสุดฤทธิ์ สายสอิ้ง  Mechatronics Engineering10
186 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข  CE10
187 B5605248 นางสาวสุทินา กังวานรัตนกุล  Metallurgical Engineering10
188 B5805846 นางสาวสุปรีดา พาแก้ว  IE10
189 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
190 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม  Geological Engineering10
191 B5922796 นายสุพิทภูมิ คุยเพียภูมิ  EE10
192 B5807703 นายสุริยา เพ็ญสุริยะ  Automotive Engineering10
193 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย  CPE10
194 B5707690 นายสุวัฒน์ เรืองสุวรรณ  Electronic Engineering10
195 B5511747 นางสาวสุวิมล ยุวบุตร  Metallurgical Engineering10
196 B5828821 นางสาวหทัยรัตน์ พงษ์ศักดิ์  Mechatronics Engineering10
197 B5700691 นางสาวหยาดรุ้ง อำมะเหียะ  Environmental Engineering10
198 B5425426 นายอดิศักดิ์ แจ่มจันทร์  Transportation Engineering And Logistics10
199 B5703456 นายอติรุจ เรศมณเทียร  Metallurgical Engineering10
200 B5821488 นายอนวัช จันบัวลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
201 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน  Automotive Engineering10
202 B5904365 นายอนันดา ปามึก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
203 B5911042 นายอนุชาติ จันชา  Automotive Engineering10
204 B5702336 นายอนุทัย คะเรรัมย์  Metallurgical Engineering10
205 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์  IE10
206 B5607488 นางสาวอภิรดี ประทุมวิง  CME10
207 B5530991 นายอภิวัฒน์ ชัยสงคราม  CE10
208 B5814510 นายอภิสิทธิ์ ปิดตาละโพธิ์  Automotive Engineering10
209 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
210 B5608140 นางสาวอัญมณี ทองผ่อง  IE10
211 B5928477 นางสาวอานันตยา จิตรสมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
212 B5821846 นางสาวอานิตติยา มาตวังแสง  Agricultural and Food Engineering10
213 B5821372 นางสาวอาภัสรา ศิริคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
214 B5725182 นายอารยะ วิโรจน์  Mechatronics Engineering10
215 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering10
216 B5812899 นายอิศเรส ประดับเพชร  IE10
217 B5928699 นางสาวอิสริยา อุลหัสสา  Mechatronics Engineering10
218 B5725465 นางสาวเกศวรินทร์ คล้ายดอน  Mechatronics Engineering10
219 B5821051 นายเกียรติศักดิ์ ฮวดเจริญ  Automotive Engineering10
220 B5822072 นางสาวเจนจิรา หวลโคกสูง  Agricultural and Food Engineering10
221 B5823192 นายเรวัต หนังสือ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
222 B5810734 นายเศรษฐชัย ก่อสกุล  Transportation Engineering And Logistics10
223 B5544103 นายเอกชัย ไพศาล  Transportation Engineering And Logistics60
224 B5620333 นายแสนพล อินทมล  MAE10
225 B5606559 นายไชยยศ อูลลาห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
226 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน  Agricultural and Food Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
227 B5862955 นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
228 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
229 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
230 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
231 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
232 B5861156 นางสาวกมลชนก บูรณ์เจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
233 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
234 B5862962 นางสาวกมลวรรณ แก่นแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
235 B5863419 นางสาวกรรณิการ์ เชื่อมกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
236 B5863068 นางสาวกรรณิการ์ แสนทวีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
237 B5863303 นายกฤษกร คำพิทุย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
238 B5864096 นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
239 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
240 B5861347 นางสาวกันธิชา ศรีสุมัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
241 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
242 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
243 B5862337 นางสาวกาญจนา สิงห์พัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
244 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
245 B5862788 นางสาวกานต์สิรี รอสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
246 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
247 B5862184 นางสาวกุลนิษฐ์ ฤทธิมนตรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
248 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
249 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
250 B5864195 นางสาวขนิษฐา เกี้ยงไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
251 B5864232 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
252 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
253 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
254 B5862139 นางสาวจตุพร เรียมศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
255 B5862450 นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
256 B5864089 นางสาวจันทกานต์ ลิ้มรัตนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
257 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
258 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
259 B5862177 นางสาวจิตรา เหลาทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
260 B5864423 นางสาวจินดารัตน์ ระย้าทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
261 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
262 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
263 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
264 B5862849 นางสาวจิรารัตน์ นุริตมนต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
265 B5863921 นางสาวจีรนันท์ นันประดิษฐ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
266 B5863990 นางสาวจีราภรณ์ เกษตรสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
267 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
268 B5861583 นางสาวจุฑามาศ ศรีพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
269 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
270 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
271 B5860104 นางสาวชญานิศ ครูเกษตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
272 B5862412 นางสาวชนัฏชา ตั้งสัจจะกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
273 B5862115 นางสาวชนิดา จันทร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
274 B5863495 นางสาวชนิภา หนองเป็ด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
275 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
276 B5861378 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
277 B5863761 นางสาวชลิดา ราชแสนเมือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
278 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
279 B5861071 นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
280 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
281 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
282 B5861712 นางสาวณัฐกมล ทินเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
283 B5862238 นางสาวณัฐกมล หวังเเลกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
284 B5861286 นางสาวณัฐณิชา วงศ์ดีวี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
285 B5864263 นางสาวณัฐมล ปะวะโก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
286 B5860920 นางสาวณัฐยา คุณธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
287 B5861750 นางสาวณัฐวรรณ วาสยศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
288 B5863297 นางสาวณัฐสินี เต็มสระน้อย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
289 B5863167 นางสาวณิชกานต์ โกช่วย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
290 B5863402 นางสาวณีรานุช ภูวะสี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
291 B5863389 นางสาวณุตา โฆษิตพล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
292 B5863228 นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
293 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
294 B5864768 นายดาร์วิส ดือเระ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
295 B5864140 นางสาวดุษฎี โหมกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
296 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
297 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
298 B5862245 นางสาวทอฝัน ลักษณะจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
299 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
300 B5863198 นางสาวทิพย์ธิดา เอกมาตร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
301 B5863686 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
302 B5863563 นางสาวทิพาภรณ์ เพิ่มพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
303 B5861798 นางสาวธณัศภรณ์ วานุนาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
304 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
305 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
306 B5860081 นางสาวธนัชพร พิมพ์ทองหลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
307 B5864331 นางสาวธัญวรรณ สอนถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
308 B5861507 นางสาวธิดา แซ่หลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
309 B5864300 นางสาวธิษตยา คำบุศย์ดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
310 B5861699 นายธีร์ กาญจนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
311 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
312 B5861255 นางสาวนิธินาถ หอมดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
313 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
314 B5863822 นางสาวนิศารัตน์ เฉลิมชาติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
315 B5760879 นางสาวนูรยีฮาน ดอเลาะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
316 B5861194 นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
317 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
318 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
319 B5861057 นายประสิทธิพร วงศ์พลูทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
320 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
321 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
322 B5860012 นายปวินท์ รักรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
323 B5862719 นางสาวปวีณา กากิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
324 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
325 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
326 B5861705 นางสาวปาลิตา สุขลัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
327 B5862047 นางสาวปิยาภรณ์ เสิบขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
328 B5860111 นางสาวพรนภา บุปะเท  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
329 B5862887 นางสาวพัชรินทร์ พินิจกิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
330 B5860982 นางสาวพัชรินทร์ มุทธากรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
331 B5861248 นางสาวพัชรี ยิ้มเชิญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
332 B5861866 นางสาวพัชรีภรณ์ โหกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
333 B5862467 นางสาวพิมพรรณ์ ตั้งชารี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
334 B5864157 นายพุทธิกร หงษ์ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
335 B5863457 นางสาวฟาติมา ลอตันหยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
336 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
337 B5861224 นางสาวภัทรชา ถนอมพลกรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
338 B5861453 นางสาวภาวิณี ไพศาลธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
339 B5861620 นางสาวมนต์นภา บัวเสือ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
340 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
341 B5864164 นางสาวมินธิราภรณ์ พืมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
342 B5862801 นางสาวมีนาวรรณ ล่ามกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
343 B5864317 นายยศวรุตม์ โคตรหัสดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
344 B5860036 นางสาวรจนา ยศกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
345 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
346 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
347 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
348 B5862931 นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์จันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
349 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
350 B5861026 นางสาวรุ่งทิวา พุขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
351 B5863051 นางสาวรุ่งฤดี เทพอุทัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
352 B5864072 นางสาวลลิตรา ทองแท่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
353 B5862269 นางสาววนัญญา สายส่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
354 B5860135 นางสาววนาลี ปะระราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
355 B5863358 นางสาววราภรณ์ ถ่อมกาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
356 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
357 B5863693 นางสาววริศรา วิชารักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
358 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
359 B5863235 นางสาววิจิตรา นิพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
360 B5862023 นางสาววิจิตรา เม้ยขันหมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
361 B5862900 นางสาววิชญาพร เครือชัยสุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
362 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
363 B5863549 นายวิทวัส นิลแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
364 B5862689 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
365 B5861781 นางสาววิมลรัตน์ แคะกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
366 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
367 B5861033 นางสาววิลาวัณย์ ศรีกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
368 B5864386 นางสาววิลาสินี นุราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
369 B5863310 นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
370 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
371 B5861484 นางสาวศรีวรรณ กระจ่างโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
372 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
373 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
374 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
375 B5862559 นางสาวศิริลักษณ์ หมายครอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
376 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
377 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
378 B5861897 นางสาวศุภรัตน์ นามมนตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
379 B5861040 นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
380 B5862153 นางสาวสรนันท์ ไชยทองดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
381 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
382 B5862078 นางสาวสายธาร บุญครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
383 B5862597 นางสาวสิณีนาฏ ป้องศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
384 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
385 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
386 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
387 B5864034 นางสาวสุกัญญา อำทะวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
388 B5863464 นางสาวสุกัญญา พังทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
389 B5864119 นางสาวสุกุลนันท์ วงค์พิมพ์สร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
390 B5863679 นางสาวสุคนทิพย์ เจิมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
391 B5861668 นางสาวสุชาดา แพงทรัพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
392 B5864256 นางสาวสุดารัตน์ ส่องกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
393 B5863785 นางสาวสุทัตตา ดีหมั่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
394 B5862771 นางสาวสุธาทิพย์ แสงอะโณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
395 B5864447 นางสาวสุธิดา ประคำทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
396 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
397 B5862085 นางสาวสุนิสา มีศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
398 B5861729 นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
399 B5863846 นางสาวสุพัชชา ธรรมนาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
400 B5863365 นางสาวสุพัตรา ชินศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
401 B5863099 นางสาวสุภวณี ด้วงกัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
402 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
403 B5861170 นางสาวสุภาดา กุลวุฒิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
404 B5862924 นางสาวสุภาพร จรจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
405 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
406 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
407 B5861996 นายสุรดิษ นามมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
408 B5861606 นายสุริยากานต์ อุตมานุวัฒน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
409 B5862863 นางสาวสุวนันท์ บุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
410 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
411 B5863884 นายอดิศร พึ่งคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
412 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
413 B5861958 นางสาวอมินตา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
414 B5861446 นางสาวอรญา ประสานศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
415 B5863877 นางสาวอรปรียา คำขาด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
416 B5861842 นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
417 B5860999 นางสาวอรยา กาภูคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
418 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
419 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
420 B5861200 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
421 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
422 B5863655 นางสาวอัมพิกา ศรีเจ๊ก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
423 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
424 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
425 B5863488 นางสาวอาทิติยา บุดดาวัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
426 B5861064 นางสาวอาริยา วงษ์สุธา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
427 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
428 B5861941 นางสาวอารียา พิมสาร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
429 B5863396 นางสาวอารียา ฉลาดดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
430 B5864218 นางสาวอารีเฟร์น สุขสานต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
431 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
432 B5862375 นางสาวอุไรพร มาลาศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
433 B5860128 นายเกษมศักดิ์ คงสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
434 B5860937 นางสาวเกษวรา ทานะสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
435 B5862320 นางสาวเจนจิรา คำโนนงิ้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
436 B5863129 นางสาวเจนจิรา อินธิเสน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
437 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
438 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
439 B5860029 นางสาวเบญญา บุบผาเฮ้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
440 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
441 B5862733 นางสาวเมทินี พูลเทียบรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
442 B5862702 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมศรีแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
443 B5860968 นางสาวเหมือนฝัน นอกสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
444 B5864775 นายเฮรมาน บาเหะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
445 B5863426 นางสาวโยถิกา สิมประไพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
446 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
447 B5772216 นางสาวกัญญาณัฐ สาลี  INFORMATION SCIENCE10
448 B5770823 นางสาวกัญญาทิพย์ ดีสี  INFORMATION SCIENCE40
449 B5578573 นางสาวกิตติยา พูนลัน  Not Yet Specified10
450 B5871285 นางสาวฐิติมา วัฒนานุชิต  INFORMATION SCIENCE10
451 B5771233 นายณภัทร พ่วงพี  INFORMATION SCIENCE10
452 B5873494 นางสาวปวันรัตน์ เพียรกลาง  INFORMATION SCIENCE10
453 B5770533 นางสาววรรณฉวี แขนสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE40
454 B5873487 นางสาวสุดากาญจน์ ทาบุราณ  INFORMATION SCIENCE10
455 B5771608 นางสาวเธียรรัตน์ ภูมิโยชน์  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.