รายชื่อนศ.
รายวิชา202175 : ART APPRECIATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6061173 นางสาวกรกนก แสนคำ  DOCTOR OF MEDICINE10
2 B6060817 นางสาวกฤชอร พรชีวโชติ  DOCTOR OF MEDICINE10
3 B6061371 นางสาวกันติมา ซอสุขไพบูลย์  DOCTOR OF MEDICINE10
4 B6061104 นางสาวกาญจนา เทียบกลาง  DOCTOR OF MEDICINE10
5 B6060855 นายกิตติภัทร์ คันธะมาลย์  DOCTOR OF MEDICINE10
6 B6061111 นางสาวกีรติกา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
7 B6061272 นายจิรายุส บุษยเวคิน  DOCTOR OF MEDICINE10
8 B6061357 นายชนสรณ์ นวะสุทธิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
9 B6060992 นางสาวชนิฐษา มหัทธนาคุณ  DOCTOR OF MEDICINE10
10 B6061081 นายชนินทร์ ชำนาญวงษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
11 B6061012 นายชัชพิมุข เครือณรงค์สันติ  DOCTOR OF MEDICINE10
12 B6061265 นางสาวญาณภา ยกสันเทียะ  DOCTOR OF MEDICINE10
13 B6061227 นายณัฏฐ์นรุตม์ เนียมหอม  DOCTOR OF MEDICINE10
14 B6060862 นางสาวณัฐณิชา ธรรมโสภณ  DOCTOR OF MEDICINE10
15 B6061142 นางสาวณัฐณิชา อัตถกิจมงคล  DOCTOR OF MEDICINE10
16 B6061340 นายณัฐธัญ ใกล้โพธิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
17 B6060763 นายณัฐพล สรรเพชุดาญาณ  DOCTOR OF MEDICINE10
18 B6060596 นางสาวณัฐวรา ศรีพันธ์  DOCTOR OF MEDICINE10
19 B6060893 นายดำรงค์เดช มุณีรัมย์  DOCTOR OF MEDICINE10
20 B6061326 นางสาวตวงพร อึ้งจิระเมธากุล  DOCTOR OF MEDICINE10
21 B6060794 นายติณห์วรปรัชญ์ จันณรงค์  DOCTOR OF MEDICINE10
22 B6060916 นางสาวทิตยา วิชัยแสง  DOCTOR OF MEDICINE10
23 B6060497 นางสาวธนวรรณ อุทินทุ  DOCTOR OF MEDICINE10
24 B6060879 นายธนากร บำรุงพิพัฒนพร  DOCTOR OF MEDICINE10
25 B6060978 นางสาวธัชทร ทองเจริญ  DOCTOR OF MEDICINE10
26 B6061180 นางสาวธัญญลักษณ์ รักชาติ  DOCTOR OF MEDICINE10
27 B6061005 นางสาวธัญวรัตม์ แจ้งไพร  DOCTOR OF MEDICINE10
28 B6061296 นางสาวธันยพร จันทร  DOCTOR OF MEDICINE10
29 B6060831 นางสาวธารีรัตน์ เกิดชื่น  DOCTOR OF MEDICINE10
30 B6061067 นายธิปก เวียงพล  DOCTOR OF MEDICINE10
31 B6060947 นายนนทวัฒน์ ตรันเจริญ  DOCTOR OF MEDICINE10
32 B6060510 นายนิธิศ เจริญศรี  DOCTOR OF MEDICINE10
33 B6061210 นางสาวนิรชา คนซื่อ  DOCTOR OF MEDICINE10
34 B6060589 นายปณชัย แซ่โค้ว  DOCTOR OF MEDICINE10
35 B6060824 นางสาวปตินุช สินมาก  DOCTOR OF MEDICINE10
36 B6061319 นางสาวปภาดา ตรีรัตน์วัฒนา  DOCTOR OF MEDICINE10
37 B6060671 นายปมนตร์ธรรม สนิทจันทร์  DOCTOR OF MEDICINE10
38 B6061234 นางสาวปริยาภัทร เฟื่องสุข  DOCTOR OF MEDICINE10
39 B6061074 นางสาวปรียาพร เกิดกระโทก  DOCTOR OF MEDICINE10
40 B6060572 นางสาวปัญญาพร บุญเศษ  DOCTOR OF MEDICINE10
41 B6060640 นายปัณณทัต สระแกทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
42 B6061302 นางสาวปัณณพร ประสพชัยสุริยะ  DOCTOR OF MEDICINE10
43 B6060718 นางสาวปัณณพร สภารัตน์  DOCTOR OF MEDICINE10
44 B6065249 นายปาณัสม์ กิจโรจน์สกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
45 B6061043 นางสาวปุญชรัสมิ์ สีบท  DOCTOR OF MEDICINE10
46 B6061050 นายพระพร ตันติวงศ์โกสีย์  DOCTOR OF MEDICINE10
47 B6060503 นางสาวพลอยไพลิน ลิ้มสุวัฒน์  DOCTOR OF MEDICINE10
48 B6060558 นายพัชรพล อัครปรีดี  DOCTOR OF MEDICINE10
49 B6061135 นายพันธกานต์ พงษ์ประดิษฐ์  DOCTOR OF MEDICINE10
50 B6060923 นายพันเขต แพงวังทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
51 B6060732 นางสาวพิชชาพร ฉินสูงเนิน  DOCTOR OF MEDICINE10
52 B6060657 นางสาวพิชญา อิทธิวิศวกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
53 B6061203 นายพีรพัฒน์ แมนเมือง  DOCTOR OF MEDICINE10
54 B6060695 นายพีรพัฒน์ ผลจันทร์งาม  DOCTOR OF MEDICINE10
55 B6060633 นางสาวฟ้าใส บุญลับ  DOCTOR OF MEDICINE10
56 B6060565 นายภัทรวุฒิ ประสิทธิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
57 B6060800 นายภาคภูมิ จึงสุวัฒนานนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
58 B6060985 นายภีศเดช เย็นเสมอ  DOCTOR OF MEDICINE10
59 B6060930 นางสาวมณัญญา วิรัตน์จินดา  DOCTOR OF MEDICINE10
60 B6061159 นายรักษ์พงศ์ ภิญโญศักดิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
61 B6061029 นายรัชชานนท์ เกตุชาติ  DOCTOR OF MEDICINE10
62 B6060756 นางสาวลลิตา ชุตินิรันดร์  DOCTOR OF MEDICINE10
63 B6060602 นางสาววชิรญาณ์ พลแก้ง  DOCTOR OF MEDICINE10
64 B6060961 นายวชิรวิชญ์ คำบาง  DOCTOR OF MEDICINE10
65 B6061333 นางสาววรรธิดา ครอบเทียนชัย  DOCTOR OF MEDICINE10
66 B6060787 นายวิชญ์ภาส ชาคริตานนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
67 B6060527 นางสาวศศิตนันทน์ ฤทธิ์ไธสง  DOCTOR OF MEDICINE10
68 B6060534 นางสาวศุภสุตา วรรณวิกรม์  DOCTOR OF MEDICINE10
69 B6060541 นางสาวศุภาพิชญ์ ลิ้มชูพรวิกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
70 B6061395 นายสพล มหรรฆสุวรรณ  DOCTOR OF MEDICINE10
71 B6061364 นายสรรกรณ์ โฆษานันตชัย  DOCTOR OF MEDICINE10
72 B6061166 นายสรรักษ์ สรสิริ  DOCTOR OF MEDICINE10
73 B6061197 นายสรศักดิ์ ดอนเตาเหล็ก  DOCTOR OF MEDICINE10
74 B6060459 นายสัญญา ชื่นสุนทร  DOCTOR OF MEDICINE10
75 B6060848 นายสิรภพ สุขยานุดิษฐ  DOCTOR OF MEDICINE10
76 B6060954 นายสุขสันต์ ปิ่นสุวรรณ  DOCTOR OF MEDICINE10
77 B6060619 นางสาวสุภานัน สื่อสัมฤทธิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
78 B6061098 นางสาวสุรีย์ฉาย แก้วพะไล  DOCTOR OF MEDICINE10
79 B6061388 นายอนุวัฒน์ ศานติยุกต์  DOCTOR OF MEDICINE10
80 B6061128 นายอภินันท์ ทวีลาภ  DOCTOR OF MEDICINE10
81 B6061258 นางสาวอัญรินทร์ พงษ์ศิรโยธิน  DOCTOR OF MEDICINE10
82 B6060725 นายอาณาจักร เดชสุภา  DOCTOR OF MEDICINE10
83 B6061241 นางสาวอาทิตยา บูรณะ  DOCTOR OF MEDICINE10
84 B6060909 นางสาวอารียา คิม  DOCTOR OF MEDICINE10
85 B6060886 นางสาวอารียา ศรีไตรภพ  DOCTOR OF MEDICINE10
86 B6060770 นางสาวอิณท์อนุตรา ถิระธนบุตรศรี  DOCTOR OF MEDICINE10
87 B6060749 นายอิสรชน พลอยสุวรรณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
88 B6061036 นางสาวเกศราภรณ์ เสาะหายิ่ง  DOCTOR OF MEDICINE10
89 B6060626 นางสาวเกษราภรณ์ เกษศรีรัตน์  DOCTOR OF MEDICINE10
90 B6060664 นางสาวเปรมสินี บุญเกิด  DOCTOR OF MEDICINE10
91 B6060688 นายแทนไท ไตรย์เทน  DOCTOR OF MEDICINE10
92 B6061289 นางสาวแพรพลอย แผลงงาม  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
93 B5707225 นางสาวกรรณิการ์ เจริญนาม  TOOL ENGINEERING10
94 B5705481 นายกวินท์ อัศวพัฒน์  GT10
95 B5815197 นางสาวกัญญาภรณ์ พึ่งสุข  CE10
96 B5719754 นายกัมปนาท แคนทอง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
97 B5706099 นางสาวกาญจนาวรรณ์ วงค์วาลแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
98 B5719617 นายกานต์นที เฟื่องอักษร  GT10
99 B5718832 นางสาวขจีพรรณ ศรเดช  GT10
100 B5719730 นายจักรกฤต ปิดตาละเพ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
101 B5705467 นางสาวจิรัฏฐ์ พงษ์ชะอุ่มดี  CPE10
102 B5752621 นางสาวชนิกานต์ หงษ์ไทย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
103 B5704736 นางสาวชนิดา อินทรประสาท  MAE10
104 B5718733 นายชยพัทธ์ ศรีเมือง  EE10
105 B5710942 นายฐานันดร ภูมิพิทยานนท์  CPE10
106 B5714360 นายณภัทร พลดงนอก  CPE10
107 B5719778 นางสาวณัฏฐิกา วงศ์ศักดิ์ไพโรจน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
108 B5710430 นางสาวณัฐกานต์ สอนลอย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
109 B5813292 นายณัฐพงศ์ เพียรงูเหลือม  CE10
110 B5721733 นางสาวณัฐวดี ณีศะนันท์  Mechatronics Engineering10
111 B5707515 นางสาวธนพร เพียงเกษ  TOOL ENGINEERING10
112 B5706358 นายธนวัฒน์ อาดมะดัน  CPE10
113 B5714667 นายธนสันต์ นามบุตร  TOOL ENGINEERING10
114 B5703777 นางสาวธัญจิรา ทาภักดี  CPE10
115 B5713578 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญพรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
116 B5530144 นางสาวธัญญาเรศ สุดชะดา  ChemE40
117 B5708581 นายธิวรา พันฤทธิ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
118 B5715602 นายธีรวัฒน์ เนตรคุณากร  CPE10
119 B5704064 นายนนทวัฒน์ คุณธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
120 B5723508 นางสาวปรีฎีญาธรณ์ ศิริเมฆา  GT10
121 B5712694 นางสาวพฤกษชาติ จำปาหอม  GT10
122 B5607037 นายพลวัฒน์ จันโทวงค์  CPE40
123 B5720095 นางสาวพิชญานันท์ พนัสอนุสรณ์  EE10
124 B5818761 นายพิชญุตม์ มณีสุคนธ์  CE10
125 B5713264 นายภานรินทร์ โคตรสุมาตย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
126 B5808670 นางสาวภาวิณี รำมะนา  CE10
127 B5701926 นางสาวมณีนุช ห่วงกระโทก  CPE10
128 B5716340 นายยุทธนา ศรีภา  EE10
129 B5719815 นายรังสิมันตุ์ บำรุงรักไทย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
130 B5702992 นางสาววนิดา ศิริรัตน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
131 B5709748 นายวรพงศ์ มาลัยทิพย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
132 B5805525 นางสาววราภรณ์ โคตจันทึก  IE10
133 B5719808 นางสาววรารัตน์ แก้วจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
134 B5809424 นางสาววริศรา ศรีพระจันทร์  IE10
135 B5702107 นายวรุต วิเศษภักดี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
136 B5702732 นางสาววศินี จันทะคัด  EE10
137 B5708000 นายวิวัฒน์ ศรีเมฆ  TOOL ENGINEERING10
138 B5710478 นางสาวศกุนตลา กมลรัตน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
139 B5708482 นางสาวศรีวันดี น้อยหมื่นไวย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
140 B5701896 นางสาวสิตาวีร์ สิทธิรัตน์โภคิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
141 B5704057 นายสิทธิโชค พิศุทธิ์ปานจินดา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
142 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
143 B5708970 นางสาวสุชาดา อินสุข  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
144 B5715978 นางสาวสุทธิดา ทักขิณาพงศ์  MAE10
145 B5712021 นายสุทธิมนต์ เดชโคบุตร  TOOL ENGINEERING10
146 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
147 B5719761 นางสาวสุวิมล ภูมิคง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
148 B5616022 นายอนุพงศ์ โคตรชมภู  Automotive Engineering10
149 B5710027 นายอนุวัฒน์ มุลตรีบุตร  CPE10
150 B5809998 นายอภินันท์ วรรณธานี  CE10
151 B5712076 นายอรรถกานต์ ราชคมน์  GT10
152 B5716210 นางสาวอัญชนา ดากิ่ง  CPE10
153 B5720125 นางสาวเกศริน สุขแสวง  EE10
154 B5818471 นายเจษฎา สุวรรณเชษฐ  CE10
155 B5703760 นายเนติพงษ์ จันทร์สม  CPE10
156 B5704484 นายไชยวัฒน์ หงษ์ทอง  CPE10
157 B5711826 นางสาวไอลดา พลพฤกษ์  CPE10
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
158 B6060251 นางสาวกมลลักษณ์ โพธิ์งาม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
159 B6065225 นายกฤต รักพาณิชย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
160 B6060053 นางสาวจิตสุภา เสริมศรี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
161 B6060237 นางสาวชฎาธร ชูเดช  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
162 B6060282 นางสาวชนัญญา นพรัตน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
163 B6060114 นายชนัญวัฒน์ วาดวิไล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
164 B6060169 นางสาวชนิกานต์ หอมไกล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
165 B6060220 นายชุติเดช รัตนธัมมากูล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
166 B6060145 นางสาวถิรณิชา คลังทอง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
167 B6060206 นางสาวธนพร ประกายศรีโรจน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
168 B6060190 นายธรรมรัตน์ นาสอ้าน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
169 B6060107 นางสาวธีรารัตน์ สุทธิประภา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
170 B6060138 นางสาวปภัสมนต์ ศรีประภาพงศ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
171 B6065201 นางสาวปภาวรินทร์ แจ้งไธสง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
172 B6060152 นายปริญญา วงษ์เสนสะ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
173 B6060084 นางสาวพรมนัส วิริยะไชโย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
174 B6060176 นางสาวพรรณวิภา สืบเสาะ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
175 B6060060 นายพร้อมพงค์ วงษ์วิบูลย์สิน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
176 B6060121 นายพลกฤต เหนือพันธ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
177 B6060398 นายพิสิฐพล ศรีทา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
178 B6060077 นางสาวพีรดา ทำทอง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
179 B6060039 นายภัทรดนัย ปู่เพี้ยน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
180 B6060022 นางสาววิชุดา พินิจกลาง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
181 B6065218 นางสาวศรัณยาพร หารี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
182 B6060213 นางสาวศิรดา ทองรักศรี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
183 B6060268 นางสาวสุนิษา โพธิ์พรม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
184 B6060046 นายสุพล คันชนานนท์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
185 B6060091 นางสาวอมลภา อินทรา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
186 B6065232 นางสาวอิสรีย์ รัชตะไตรทัศน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
187 B6060244 นายไวทย์ วีระเศรษฐกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
188 B5961986 นางสาวกัลยกร นาคสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
189 B5962785 นางสาวจิตติมา เพิ่มจัตุรัส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
190 B5962570 นางสาวจิรวรรณ ทุทุมมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
191 B5963577 นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
192 B5962082 นางสาวฉัตรธิดา จันมะณีย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
193 B5962242 นางสาวชลนิดา ดุงสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
194 B5963065 นางสาวชวาลา ตีตรา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
195 B5962327 นางสาวฐิดาภรณ์ พันสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
196 B5963263 นางสาวฑีฆายุ อิทธิอังกูร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
197 B5962204 นางสาวณัฐชนิดา ภิญโญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
198 B5962907 นางสาวดุสิตา ศิริรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
199 B5961993 นางสาวทวีทรัพย์ สุกแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
200 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
201 B5963584 นางสาวทิพวัลย์ ทองรักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
202 B5963522 นางสาวธนัญญา ดีการนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
203 B5963874 นางสาวนันทิยา ฤทธิ์แขก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
204 B5761692 นางสาวนุชธิดา โคตวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
205 B5961894 นางสาวบุณยทิต ทองสุขฐานิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
206 B5962020 นางสาวปณิดา นารี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
207 B5761951 นางสาวประกายเพชร จันละคร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
208 B5962754 นางสาวปรีชญา อึงรัตนากร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
209 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
210 B5761388 นายพงษ์สิทธิ์ โพธิ์สุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
211 B5760817 นางสาวพรรณิกา ไกรเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
212 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
213 B5963676 นายภักติดล กอสุนทร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
214 B5962235 นางสาวภัทรลดา จักรชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
215 B5961757 นางสาวภูริชญามญชุ์ ศรีนิล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
216 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
217 B5961641 นางสาวรัชรีย์ ทองภู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
218 B5961429 นางสาวลัดดาวัลย์ ครสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
219 B5962310 นางสาววาสนา เชาว์แล่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
220 B5962518 นางสาววิชุดา ฝาชัยภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
221 B5961627 นางสาวศรัญญา บุญทศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
222 B5961559 นางสาวศุภลักษณ์ คำใส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
223 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
224 B5761029 นางสาวสุจิตรา ฟากวิลัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
225 B5761630 นางสาวสุภาพร หร่ายขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
226 B5963201 นางสาวสุภาวนา มีชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
227 B5962464 นางสาวหนึ่งฤทัย เนียมหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
228 B5962037 นางสาวอธิชา ชูมล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
229 B5963430 นายอธิชา นาคะพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
230 B5962594 นางสาวอนุลักษณ์ ปิ่นชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
231 B5962303 นายอปินโย มาตราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
232 B5963041 นางสาวอรวรรณ ล้ำเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
233 B5961764 นางสาวอรวรรณ นุชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
234 B5963904 นางสาวอุไรพร ห่วงกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
235 B5962877 นางสาวเจนิตา งานสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
236 B5962167 นางสาวไปรมาศ สันทาลุนัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.