รายชื่อนศ.
รายวิชา535203 : INTERNET OF THINGS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5925858 นางสาวกนกนาถ ใหญ่สว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
2 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering
3 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B5900381 นางสาวขวัญฤทัย ทำสวย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B5909292 นายจักรกฤษ คำดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B5901043 นายจักรี ไชยบำรุง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B5702046 นายชนะเกียรติ ปาจี  EE
8 B5928378 นายชลอมเพชร พรหมบุบผา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B5902002 นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B5808083 นายณัฐฐา สำเภาเงิน  CPE
12 B5904082 นางสาวณัฐพร ศรีเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B5913640 นายณัฐวุฒิ ขุนสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B5927838 นายดนัยพร วรามิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B5906796 นางสาวทัศนีย์ สิทธิธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B5914692 นายธีรยุทธ ยืนยง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B5908387 นายนครินทร์ บุญมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B5722044 นายนนท์ปวิธ เดชบุญ  EE
19 B5705153 นางสาวนภัสสร เกิดลาภ  CPE
20 B5903627 นายนราธิป ใจมั่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B5914388 นางสาวนลพรรณ วงศ์ต๊ะน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B5906840 นางสาวนันทิชา โลไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B5910434 นางสาวนาตยา เกื้อสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B5917341 นางสาวนิตยา นันตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B5814824 นายบัญชา นนพละ  CPE
26 B5911585 นายปฐมพร ซ้วนเส้ง  CE
27 B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B5900657 นางสาวพนิดา เดชประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B5703418 นางสาวพรสวรรค์ เหม็นเณร  CPE
30 B5912582 นางสาวพลอยไพลิน รุประมาณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B5903474 นางสาวพิกุลทอง กองทองนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B5909490 นายภูศิต โกติรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
33 B5917365 นายศิริชัย อะทะถ้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
34 B5908684 นางสาวศิริลักษณ์ ศักดิ์สันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
35 B5900466 นางสาวอัญชลี โพธิ์ชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
36 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
37 B5924707 นางสาวเพียงออ อุทธาพงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
38 B5906376 นางสาวแพรวา ปิติวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
39 B5916559 นายโสภณ เกลี้ยงมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
40 B5910892 นางสาวไอรดา พิมพ์อักษร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.