รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์  PE10
2 B5708062 นายกฤตนัย เที่ยงคุณ  Metallurgical Engineering10
3 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้  ChemE10
4 B5542543 นายกิตติพันธ์ ยาวะระ  Agricultural and Food Engineering10
5 B5431946 นายกิตติศักดิ์ วรรณพงษ์  Agricultural and Food Engineering10
6 B5816941 นางสาวจิราภรณ์ สินนา  PE10
7 B5817054 นายชัยวัฒน์ อุปถัมภ์  PE10
8 B5808410 นายชานุวัฒน์ โมกไธสง  Metallurgical Engineering10
9 B5623907 นายซากิร สามะเหง  Agricultural and Food Engineering10
10 B5809554 นายฐานันดร หวังวัฒนะหิรัญ  Metallurgical Engineering10
11 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร  PE10
12 B5817009 นางสาวณัฎฐนิชา สอนสุภาพ  PE10
13 B5818983 นางสาวณัฐมล โทนไทย  Metallurgical Engineering10
14 B5800148 นางสาวณัฐริกา พรหมหอม  PE10
15 B5811984 นางสาวณัฐรินีย์ คงอินทร์  PE10
16 B5800971 นายธนกฤต บูรณ์เตชภูวดล  Metallurgical Engineering10
17 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ  MAE10
18 B5804047 นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์  PE10
19 B5816989 นายนนทวัชร เปรมจิตร์  PE10
20 B5813124 นางสาวนวพรรณ อินธิรัตน์  Metallurgical Engineering10
21 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ  PE10
22 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์  PE10
23 B5700523 นางสาวปิยธิดา ชุมกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
24 B5822041 นายปิยะณัฐ อัตถาชน  Metallurgical Engineering10
25 B5610075 นายพงศธร ถวิลการ  MAE10
26 B5808465 นายพงศภัค อัคคะวิกรัย  MAE10
27 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง  PE10
28 B5829132 นายพลช ลิ้มศิริ  Metallurgical Engineering10
29 B5802289 นางสาวพุทธชาติ คำยอด  Metallurgical Engineering10
30 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ  Metallurgical Engineering10
31 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย  PE10
32 B5813117 นายวรากร บุญเผย  Metallurgical Engineering10
33 B5817085 นางสาววิภาวดี ปานทอง  PE10
34 B5800131 นางสาววิสาลินี วรรณศรี  PE10
35 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี  Metallurgical Engineering10
36 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์  PE10
37 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก  PE10
38 B5723775 นางสาวอัญชลี โวหาร  ChemE10
39 B5822812 นายอัฑฒกฤษฎิ์ ทองขวัญ  MAE10
40 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล  PE10
41 B5817115 นางสาวอุรชา รั้วไธสง  PE10
42 B5807642 นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด  PE10
43 B5816934 นางสาวเกษร พัดพรม  PE10
44 B5823178 นายเกียรติสกุล กาญจนาภา  ChemE10
45 B5802944 นายเฉลิมพล ขำคม  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.