รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5708437 นางสาวแพรพลอย จังพล  CPE
2 B5810901 นางสาวเบญจมาส มัจฉา  CPE
3 B5814848 นายอินทร ตะเพียนทอง  CPE
4 B5802814 นางสาวอันณิตา สุวรรณเพชร  CPE
5 B5813568 นายอัครพงษ์ คำทะเนตร  CPE
6 B5804658 นายอพินิตร์ ผิวงาม  CPE
7 B5823154 นายอนุรักษ์ ทองคำใส  CPE
8 B5927784 นายอนัตพล ทองชำนาญ  CPE
9 B5814756 นางสาวสุรภา เขมกานนท์  CPE
10 B5707294 นายสาโรช มงคลดอน  CPE
11 B5709700 นายสันติ ผ่านคำ  CPE
12 B5716326 นางสาวสสิตา วงษ์พยัคฆ์  CPE
13 B5815159 นางสาวสริดา มงคลนำ  CPE
14 B5800841 นางสาวศศิธร เทพขุนทด  CPE
15 B5802111 นายศราวุฒิ ดวงดี  CPE
16 B5812493 นายวุฒิไกร สอนนำ  CPE
17 B5815128 นายวีระยุทธ โคตรสุข  CPE
18 B5814732 นายวรินทร์พิภพ เตชิดปัณณวัฒน์  CPE
19 B5705443 นายวชิรากร โพธินาม  CPE
20 B5716173 นายวชิระ ขวัญใจ  CPE
21 B5814770 นายรชตพร ผาสุข  CPE
22 B5803552 นายภาคภูมิ ภิญโญดม  CPE
23 B5715084 นายพีรพงษ์ ศรีทอง  CPE
24 B5815005 นายพัชรพล ดวงเทียน  CPE
25 B5814749 นายพงศ์นรินทร์ เนื้อนวลสุวรรณ  CPE
26 B5826605 นายปิ่น โพธิ์ศรี  CPE
27 B5710126 นายปพน คงวัฒนศักดิ์  CPE
28 B5813872 นายปฏิภาณ วินทะไชย  CPE
29 B5814657 นายปฏิพัทธ์ ณธีไชยวงศ์  CPE
30 B5814718 นายนิติพัฒน์ ไทคณา  CPE
31 B5801756 นายนฤปนาท เสียงสนั่น  CPE
32 B5710041 นางสาวนฌานันท์ ผดุงแดน  CPE
33 B5814930 นายธนากร มระกูล  CPE
34 B5815050 นายธนวัฒน์ เกิดเทอดวงษ์  CPE
35 B5710898 นายทองยศ ศรีเพ็ง  CPE
36 B5803569 นายทวี ฐินใหม่  CPE
37 B5927302 นายถิรวุฒิ ธนพงศ์ไพสิฐ  CPE
38 B5601905 นายชัชพล พาเจริญวงษ์  CPE
39 B5824366 นายชยุตม์ โคตรพัฒน์  CPE
40 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด  CPE
41 B5713189 นางสาวฉัตรแก้ว จันทร์กลาง  CPE
42 B5708918 นางสาวจุฑามณี ทองบ่อ  CPE
43 B5716135 นายจักรกริช สายธนู  CPE
44 B5823659 นางสาวกฤติยา ชีรคุปต์  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.