รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5823659 นางสาวกฤติยา ชีรคุปต์  CPE10
2 B5716135 นายจักรกริช สายธนู  CPE10
3 B5708918 นางสาวจุฑามณี ทองบ่อ  CPE10
4 B5713189 นางสาวฉัตรแก้ว จันทร์กลาง  CPE10
5 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด  CPE10
6 B5824366 นายชยุตม์ โคตรพัฒน์  CPE10
7 B5601905 นายชัชพล พาเจริญวงษ์  CPE10
8 B5927302 นายถิรวุฒิ ธนพงศ์ไพสิฐ  CPE10
9 B5803569 นายทวี ฐินใหม่  CPE10
10 B5710898 นายทองยศ ศรีเพ็ง  CPE10
11 B5815050 นายธนวัฒน์ เกิดเทอดวงษ์  CPE10
12 B5814930 นายธนากร มระกูล  CPE10
13 B5710041 นางสาวนฌานันท์ ผดุงแดน  CPE10
14 B5801756 นายนฤปนาท เสียงสนั่น  CPE10
15 B5814718 นายนิติพัฒน์ ไทคณา  CPE10
16 B5814657 นายปฏิพัทธ์ ณธีไชยวงศ์  CPE10
17 B5813872 นายปฏิภาณ วินทะไชย  CPE10
18 B5710126 นายปพน คงวัฒนศักดิ์  CPE10
19 B5826605 นายปิ่น โพธิ์ศรี  CPE10
20 B5814749 นายพงศ์นรินทร์ เนื้อนวลสุวรรณ  CPE10
21 B5815005 นายพัชรพล ดวงเทียน  CPE10
22 B5715084 นายพีรพงษ์ ศรีทอง  CPE10
23 B5803552 นายภาคภูมิ ภิญโญดม  CPE10
24 B5814770 นายรชตพร ผาสุข  CPE10
25 B5716173 นายวชิระ ขวัญใจ  CPE10
26 B5705443 นายวชิรากร โพธินาม  CPE10
27 B5814732 นายวรินทร์พิภพ เตชิดปัณณวัฒน์  CPE10
28 B5815128 นายวีระยุทธ โคตรสุข  CPE10
29 B5812493 นายวุฒิไกร สอนนำ  CPE10
30 B5802111 นายศราวุฒิ ดวงดี  CPE10
31 B5800841 นางสาวศศิธร เทพขุนทด  CPE10
32 B5815159 นางสาวสริดา มงคลนำ  CPE10
33 B5716326 นางสาวสสิตา วงษ์พยัคฆ์  CPE10
34 B5709700 นายสันติ ผ่านคำ  CPE10
35 B5707294 นายสาโรช มงคลดอน  CPE10
36 B5814756 นางสาวสุรภา เขมกานนท์  CPE10
37 B5927784 นายอนัตพล ทองชำนาญ  CPE10
38 B5823154 นายอนุรักษ์ ทองคำใส  CPE10
39 B5804658 นายอพินิตร์ ผิวงาม  CPE10
40 B5813568 นายอัครพงษ์ คำทะเนตร  CPE10
41 B5802814 นางสาวอันณิตา สุวรรณเพชร  CPE10
42 B5814848 นายอินทร ตะเพียนทอง  CPE10
43 B5810901 นางสาวเบญจมาส มัจฉา  CPE10
44 B5708437 นางสาวแพรพลอย จังพล  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.