รายชื่อนศ.
รายวิชา617413 : ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5762460 นางสาวกชกร เวศม์ปฏิพัทธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5762163 นางสาวกนกวรรณ สุขยานุดิษฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5761289 นางสาวกมลวรรณ ทนุพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5762446 นางสาวจริยพร ยุทไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5763221 นางสาวจิตโสภิญ เง่าเป้ด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5761999 นางสาวจิราวรรณ คำแหง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5761401 นางสาวชุติกาญจน์ เสนารินทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5663521 นางสาวดลยา เรืองไพศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5760893 นางสาวดวงฤทัย ทิมโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5760930 นางสาวตรีสุคนธ์ ชัยวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5763511 นางสาวธิดารัตน์ สุปง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5763054 นางสาวนนศิยา บุราณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5762668 นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5761661 นายบัณฑิต อ่อนนนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5762620 นางสาวปัทมา ธรรมมะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5762378 นางสาวปาริฉัตร ทวาผักแว่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5760831 นางสาวพรสิริ เทวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5760862 นางสาวพรหมพร พูลสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5762774 นางสาวมนตรา ถาศักดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5762149 นางสาวมลิวัลย์ จันศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5761425 นางสาวศศินา ดีดสี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5761098 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5761906 นางสาวศุทธินี เพ็งขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5762613 นางสาวสุวิชา ใจอุ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5762880 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5762118 นางสาวเจกิตาน์ แก้วกัลยา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5762361 นางสาวแสงดาว แสนสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.