รายชื่อนศ.
รายวิชา617438 : WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5762408 นางสาวขวัญ สุขีฐาน  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5761210 นางสาวขวัญจิรา แก้วเหลี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5762187 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5761401 นางสาวชุติกาญจน์ เสนารินทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5761241 นางสาวฐิติยา อินทนัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5761845 นางสาวดวงใจ กำเนิดภิรา  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5761371 นางสาวทิตยาพร แลจะบก  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5763054 นางสาวนนศิยา บุราณ  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5762378 นางสาวปาริฉัตร ทวาผักแว่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5761258 นางสาวปิยธิดา หัวนิล  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5762507 นางสาวพฤเมษ ยอดนวล  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5762149 นางสาวมลิวัลย์ จันศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5761517 นางสาวยุพา ตาปราบ  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5761562 นางสาวรสสุคนธ์ อูมชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5762637 นางสาวศศิประภา ศรีชมชื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5761760 นางสาวสตรีรัตน์ วุฒิกาญจน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5761746 นางสาวสายใจ ลาดบัวขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5761807 นายสุกฤษฎิ์ ปะตัง  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5761869 นางสาวสุวรรณา ชำนาญยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5661763 นางสาวอนุสรา นามมุลตรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5762194 นางสาวอรพรรณ ฟูกโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5761234 นางสาวอรยา เทียบฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B5761890 นางสาวแพรวนภา เชื้อศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.