รายชื่อนศ.
รายวิชา617439 : WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5660827 นางสาวกรกนก บุพศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5663194 นางสาวกัญญาณัฐ กีรติเมธี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5660537 นางสาวกัลยารัตน์ ช่วยนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5660322 นางสาวกุลดา สุวรรณศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5663309 นางสาวขณิฐา โพธิขำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5660643 นางสาวขวัญฤดี มีผิว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5661770 นางสาวจริญญา จันทะเสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5663545 นางสาวจิตชนก จันโสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5661749 นางสาวจิรนันท์ จันทร์ฝาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5661442 นางสาวจิราพร ศรีถาวร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5661848 นางสาวฉัตรญาภรณ์ ภูคลัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5661787 นางสาวชนิดา นิลผาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5660681 นายชัชวาลย์ โคตรเสนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5660391 นางสาวณิชากร พรหนองแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5663521 นางสาวดลยา เรืองไพศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5660124 นางสาวทิชานันท์ ช่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5660179 นางสาวธนภรณ์ แซ่ลิ่ม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5661251 นางสาวธนัญญา จำนงธรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5660209 นางสาวธนิตา รินทราช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5663262 นางสาวธัญญารัตน์ เคลิ้มกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5663569 นางสาวธัญลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5661916 นางสาวนริศรา เสริมศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5661558 นางสาวนันท์นภัส เจริญสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5661657 นางสาวนิตยา ทองก้านเหลือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5660582 นางสาวนิลุบล ดีโคตร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5660100 นางสาวนุชรี วิธีเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5661206 นางสาวปนัดดา ภมะราภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5660704 นางสาวปภัสสร เสริมผล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5663491 นางสาวประภาพร เถาจำปา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5661541 นายปรีชา พันธ์มูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5661534 นางสาวปาริฉัตร สุริยะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5661671 นางสาวปิยะพร พลกรด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5661756 นายพงศธร ศรีพลแท่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5661497 นางสาวพรชนก รูปคุ้ม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5660247 นางสาวพรพิมล แสงไผ่แดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B5661817 นางสาวพัชราพร สำรวมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B5661329 นายพิชิต พลเรือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B5660988 นางสาวภัทรลาภา บังจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B5660049 นางสาวภัทรียา แก้วบุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B5661855 นางสาวมณธิชา นาครักษา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
41 B5660742 นางสาวยุวดี บัวชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
42 B5661183 นางสาวรุ่งทิพย์ จันทะเสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
43 B5660629 นางสาวลีลาวดี มากบุญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
44 B5462919 นางสาววรารัตน์ มะลัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
45 B5660520 นางสาววัชราภรณ์ พูลผล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
46 B5661435 นางสาววันวิสาข์ แสงจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
47 B5661572 นางสาววิชชุดา สอนงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
48 B5660544 นางสาววโรปรางค์ ขาวงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
49 B5662463 นางสาวศรัณยพร ด่านกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
50 B5663040 นางสาวศศิธร ทองคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
51 B5661084 นางสาวศิริรัตน์ แนบทองหลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
52 B5661398 นางสาวศุภรัตน์ นาคสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
53 B5660421 นางสาวศุภศิริ ศิริขันธ์แสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
54 B5660698 นางสาวสกุลรัตน์ ภาคภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
55 B5660285 นางสาวสายธาร พะกาแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
56 B5661114 นางสาวสุกัญญา จำปาหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
57 B5663651 นางสาวสุธิมา โรจน์บุญถึง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
58 B5660032 นางสาวสุภชา สีหาบุตร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
59 B5661176 นางสาวสุวนันท์ จวงจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
60 B5661299 นางสาวสุวนันท์ ศรีแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
61 B5661145 นางสาวสไบทิพย์ สะใบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
62 B5661862 นายอนิรุจน์ นามแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
63 B5660971 นางสาวอนุธิดา สันโดษ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
64 B5661763 นางสาวอนุสรา นามมุลตรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
65 B5660155 นางสาวอภัสรา กระแสร์สัตย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
66 B5663286 นางสาวอรทัย เอื้อศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
67 B5660216 นางสาวอรอุมา ภูสนิท  ENVIRONMENTAL HEALTH10
68 B5661688 นางสาวอุ่นมณี ศรีพันลม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
69 B5564583 นางสาวเครือฟ้า มูลจันทา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
70 B5661404 นางสาวเนตรชนก แก้วกำกง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
71 B5661237 นางสาวเยาวพร ถาวงษ์กลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
72 B5660650 นายเรวัฒน์ เลพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
73 B5660414 นางสาวเสาวลักษณ์ น้ำแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.