รายชื่อนศ.
รายวิชา110206 : HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5864089 นางสาวจันทกานต์ ลิ้มรัตนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5861583 นางสาวจุฑามาศ ศรีพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5863495 นางสาวชนิภา หนองเป็ด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5861378 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5864263 นางสาวณัฐมล ปะวะโก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5663521 นางสาวดลยา เรืองไพศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5863686 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5864300 นางสาวธิษตยา คำบุศย์ดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5763504 นางสาวนันทนา โต๊ะประดู่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5760879 นางสาวนูรยีฮาน ดอเลาะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5860012 นายปวินท์ รักรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5661671 นางสาวปิยะพร พลกรด  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5864164 นางสาวมินธิราภรณ์ พืมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5663040 นางสาวศศิธร ทองคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5560936 นางสาวศิริวรรณ สิมสวัสดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5863099 นางสาวสุภวณี ด้วงกัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5863884 นายอดิศร พึ่งคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5861446 นางสาวอรญา ประสานศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5861842 นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B5863907 นางสาวอิสรา สุมรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.