รายชื่อนศ.
รายวิชา110206 : HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5864232 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5862139 นางสาวจตุพร เรียมศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5860104 นางสาวชญานิศ ครูเกษตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5861828 นางสาวณัชชา วัชรวงศ์ทิพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5860920 นางสาวณัฐยา คุณธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5863198 นางสาวทิพย์ธิดา เอกมาตร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5861422 นางสาวทิพวรรณ คำยวน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5863037 นายนภณัฏฐ์ ภิโสรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5863952 นางสาวนริสรารัตน์ ศิริเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5861255 นางสาวนิธินาถ หอมดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5860111 นางสาวพรนภา บุปะเท  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5863648 นางสาวพรนิภา อ่างคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5861880 นางสาวพัชราภรณ์ สุรนารถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5860982 นางสาวพัชรินทร์ มุทธากรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5861224 นางสาวภัทรชา ถนอมพลกรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5861453 นางสาวภาวิณี ไพศาลธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5862023 นางสาววิจิตรา เม้ยขันหมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5861033 นางสาววิลาวัณย์ ศรีกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5861897 นางสาวศุภรัตน์ นามมนตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5861040 นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5864119 นางสาวสุกุลนันท์ วงค์พิมพ์สร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5861170 นางสาวสุภาดา กุลวุฒิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B5861590 นางสาวอรุณวตรี พงศ์พีระ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B5861200 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B5864218 นางสาวอารีเฟร์น สุขสานต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B5864379 นางสาวเกศราภรณ์ ที่รัก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
42 B5860937 นางสาวเกษวรา ทานะสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B5863327 นางสาวเนตรนภา ยวนหมื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
45 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.