รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5601745 นายกฤษณวรรธน์ อุ่นเรือน  CPE10
2 B5702282 นายกษิดิ์เดช นาเจริญวุฒิกุล  CPE10
3 B5712632 นางสาวกาญจนา นวลผ่อง  CPE10
4 B5702305 นายกิตติภัฎ ศรีวงษ์  CPE10
5 B5706198 นายกีรติ เลิศทินรัตน์  CPE10
6 B5606436 นายก้องภพ คุณฉนวน  CPE10
7 B5600991 นายจิรายุ อินทร์ประสิทธิ์  CPE10
8 B5719112 นายฉัตรมงคล ทองเเม้น  CPE10
9 B5710942 นายฐานันดร ภูมิพิทยานนท์  CPE10
10 B5712922 นางสาวฐิติมาภรณ์ พ่อค้า  CPE10
11 B5714360 นายณภัทร พลดงนอก  CPE10
12 B5722600 นายณรงค์เดช สว่างศรี  CPE10
13 B5709472 นายณัฐพงศ์ ด่านกุล  CPE10
14 B5707546 นายณัฐวุฒิ ตันประเสริฐ  CPE10
15 B5700820 นายทศพล สุทธิสุวรรณ  CPE10
16 B5711512 นายธีระประเสริฐ มีมุ้ย  CPE10
17 B5716289 นายธีระยุทธ มะลิทอง  CPE10
18 B5718610 นางสาวนฤมล ทิพกานนท์  CPE10
19 B5611836 นายนาวิน คันภูเขียว  CPE10
20 B5719952 นายบดินทร์ อินทรมา  CPE10
21 B5722808 นายปวีณ แก่นจันทร์  CPE10
22 B5712373 นางสาวพรรณราย ทานประสิทธิ์  CPE10
23 B5716296 นายพลากร วงศ์คเชนทร์  CPE10
24 B5715084 นายพีรพงษ์ ศรีทอง  CPE10
25 B5711987 นายภูมิมินทร์ บางบุญยืน  CPE10
26 B5701476 นายภูมิรพี ภูมิค้า  CPE10
27 B5716128 นางสาวรัตนาพร ทองพวง  CPE10
28 B5722204 นายฤทธิไกร พักดี  CPE10
29 B5716203 นางสาววรินทร รัตนกมุท  CPE10
30 B5701490 นายวิทวัส คำภักดี  CPE10
31 B5712267 นางสาววิรุณกาญจน์ คำพิทักษ์  CPE10
32 B5720613 นายวีร์ภัทร์ ชื่นคำ  CPE10
33 B5702701 นายศตวรรษ โคตุง  CPE10
34 B5604616 นางสาวศุภกานต์ ติระพงศ์ประเสริฐ  CPE10
35 B5722938 นายสหราช ดาศรี  CPE10
36 B5716890 นายสิปป์พลิศว์ จงท่วมกลาง  CPE10
37 B5716258 นายสิริชาติ ภิรมย์ตระกูล  CPE10
38 B5702299 นายสุพีรวงศ์ โพธิกนิษฐ์  CPE10
39 B5715008 นายสุรศักดิ์ สินเจริญ  CPE10
40 B5716227 นายสุริยะพล ศศิวิมลฤทธิ์  CPE10
41 B5607020 นายอดิศักดิ์ แดงบุตร  CPE10
42 B5709632 นางสาวอนุชิตา คิดกล้า  CPE10
43 B5710027 นายอนุวัฒน์ มุลตรีบุตร  CPE10
44 B5604937 นายอภิสิทธิ์ นามราชา  CPE10
45 B5715053 นายเกียรติศักดิ์ มีชัย  CPE10
46 B5703159 นายเวชวิชช จุฑางกูร  CPE10
47 B5709991 นายไกรวิชญ์ สุดวังยาง  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.