รายชื่อนศ.
รายวิชา114201 : BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5881048 นางสาวกนกวรรณ ปรีชาชัชวาล  SPORTS SCIENCE
2 B5880850 นายกฤตัชญ์ สำรวย  SPORTS SCIENCE
3 B5880560 นางสาวจิรัตติกาล คะมะโน  SPORTS SCIENCE
4 B5881185 นายชยากร ราชแทน  SPORTS SCIENCE
5 B5880973 นายชัยธวัช ช่วงสูงเนิน  SPORTS SCIENCE
6 B5881062 นางสาวชไมพร ศรีหาวงษ์  SPORTS SCIENCE
7 B5881079 นายฌานินทร์ อัมรินทร์  SPORTS SCIENCE
8 B5880584 นางสาวณัฐยา นาคอุ่น  SPORTS SCIENCE
9 B5880966 นายธนวัฒน์ เกตุบรรจง  SPORTS SCIENCE
10 B5881321 นายธนวินท์ ประกอบนันท์  SPORTS SCIENCE
11 B5881246 นางสาวนิติยา ขันณะราย์  SPORTS SCIENCE
12 B5880805 นางสาวนุชนาฏ สงเนย  SPORTS SCIENCE
13 B5881086 นายบุญลักษณ์ ยามา  SPORTS SCIENCE
14 B5881055 นายปรินทร เศวตชัยกุล  SPORTS SCIENCE
15 B5881383 นายปรีชา ทองนาค  SPORTS SCIENCE
16 B5881543 นายพชรพล สวัสดิ์  SPORTS SCIENCE
17 B5881147 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณวงษ์  SPORTS SCIENCE
18 B5880959 นางสาวมณีวรรณ ผาสุข  SPORTS SCIENCE
19 B5880812 นางสาววรรณณิตา พัดสาริกรณ์  SPORTS SCIENCE
20 B5881345 นางสาววรัญญา อมฤก  SPORTS SCIENCE
21 B5881222 นางสาววิชชุณา ไชยจรัส  SPORTS SCIENCE
22 B5880799 นางสาวศิริลักษณ์ ทองดี  SPORTS SCIENCE
23 B5881130 นางสาวศิริลักษณ์ พยัคฆมาก  SPORTS SCIENCE
24 B5881307 นายสิทธิโชค ศรีอาภรณ์  SPORTS SCIENCE
25 B5880720 นางสาวสุดาภินันท์ เครือเทพ  SPORTS SCIENCE
26 B5880898 นายสุรเดช งดสันเทียะ  SPORTS SCIENCE
27 B5880911 นางสาวอนินทิตา จังประเสริฐ  SPORTS SCIENCE
28 B5881536 นายอาสีด มรรคาเขต  SPORTS SCIENCE
29 B5880768 นางสาวอุษา ลาดกระโทก  SPORTS SCIENCE
30 B5881512 นายอุเทน เหลืองดี  SPORTS SCIENCE
31 B5881000 นายอเนชา ราชตราชู  SPORTS SCIENCE
32 B5880683 นางสาวเจนิชดา สว่างเนตร  SPORTS SCIENCE
33 B5881161 นายเชษฐา ปฏิทันโต  SPORTS SCIENCE
34 B5880881 นายเริงชัย รัตนปัญญา  SPORTS SCIENCE
35 B5880867 นางสาวแคทรียา จันทศรี  SPORTS SCIENCE
36 B5880782 นายโกมล เพ็งเล็งดี  SPORTS SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.