รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5752065 นางสาวณัฐกานต์ วิเศษวงค์ษา  FOOD TECHNOLOGY10
3 B5651665 นางสาวนาตยา กาสุวรรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B5818075 นายกงกฤช ใบปอด  EE10
5 B5808373 นางสาวกชกร โกยผดุงเกียรติ  Geological Engineering10
6 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน  Automotive Engineering10
7 B5800209 นางสาวกนกกร คงระกำ  CE10
8 B5820306 นางสาวกนกวรรณ เลิศพยาบาล  IE10
9 B5811731 นายกมลเทพ ธรรมใจดี  ChemE10
10 B5800179 นายกรกฎ ครุธแก้ว  EE10
11 B5823161 นายกรินทร์ สุขชัย  ChemE10
12 B5804559 นายกฤตกร วงศ์ศรี  ME10
13 B5814695 นางสาวกฤตกร ทิมะวงศ์  CPE10
14 B5800872 นายกฤตนันท์ อันชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
15 B5817382 นายกฤตยชญ์ ปูประโคน  EE10
16 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B5820313 นางสาวกฤติยาภรณ์ หวังป่ากลาง  IE10
18 B5802715 นางสาวกฤษณา ตัดสมัย  Transportation Engineering And Logistics10
19 B5816033 นายกฤษดา พวงมาลัย  ME10
20 B5807499 นายกันตพงศ์ หมีนิ่ม  TCE10
21 B5807741 นายกันตภณ ช่างยันต์  PE10
22 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น  Electronic Engineering10
23 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา  MAE10
24 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า  CE10
25 B5805914 นายก่อเกียรติ แจ่มจำรัส  TCE10
26 B5819348 นายก้องเกียรติ คำดี  EE10
27 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ  Automotive Engineering10
28 B5812301 นายคฑา ชินอักษร  Automotive Engineering10
29 B5800032 นายคณิน ศักดิ์วัฒนเวคิน  CPE10
30 B5820924 นายครินทร์ ยะธาตุ  Automotive Engineering10
31 B5812288 นายคุณานันต์ เจะแอ  ME10
32 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน  ME10
33 B5810574 นางสาวจริยา ภาคพรม  Electronic Engineering10
34 B5807864 นายจักรพงษ์ ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
35 B5800520 นายจักรพรรณ กล่ำศรี  ChemE10
36 B5800285 นายจักรพรรดิ์ เสโส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B5800803 นายจักรพันธ์ เจริญกุลวัฒนะ  CE10
38 B5820559 นายจักรพันธ์ วงค์หล่ำ  EE10
39 B5819874 นางสาวจารุพร มีจันทร์  EE10
40 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
41 B5822515 นายจิตตินันท์ แสนภูวา  ChemE10
42 B5816941 นางสาวจิราภรณ์ สินนา  PE10
43 B5817986 นายจิรายุ จันตาเรียน  EE10
44 B5800537 นางสาวจีรนาถ นามไธสง  ChemE10
45 B5804146 นายฉัตริน ถนัดกิจ  Environmental Engineering10
46 B5802616 นางสาวชนกานต์ จินตนาสุนทรศิริ  ChemE10
47 B5805334 นายชนาธิป ทัพธานี  CE10
48 B5811762 นางสาวชลิตา จบสูงเนิน  EE10
49 B5809097 นายชัยวัฒน์ สงวนทรัพย์  Environmental Engineering10
50 B5800636 นายชานนท์ ประจันนวล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
51 B5820351 นางสาวชุติภรณ์ วงศ์คำจันทร์  IE10
52 B5820832 นางสาวชุติมณฑน์ กล้าเหิม  TCE10
53 B5810314 นางสาวฌีพัฒน์ สุขแจ่ม  CE10
54 B5802203 นางสาวณชมน นันตะวงษ์  ChemE10
55 B5808809 นายณธัชพงศ์ พิทยาภรณ์พงศา  ME10
56 B5809479 นายณภัทร เจริญสุข  Geological Engineering10
57 B5815982 นายณภัทร บุญแซม  ME10
58 B5820818 นายณรงค์เดช อยู่พิทักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
59 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
60 B5821211 นายณัฐชัย สัมมาแก้ว  Automotive Engineering10
61 B5802753 นายณัฐณรงค์ เฉลิมชาติ  CE10
62 B5818501 นางสาวณัฐณิชา มอบทองหลาง  CE10
63 B5816644 นายณัฐดนัย ภูวขจรพานิช  TCE10
64 B5811700 นายณัฐดนัย สารเสา  MAE10
65 B5818495 นางสาวณัฐธิดา หุ้ยน้ำ  CE10
66 B5821662 นายณัฐนพชัย อินเม้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
67 B5821655 นายณัฐนันท์ จั่นระยับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
68 B5817603 นายณัฐพงศ์ ประยงค์รัตน์  EE10
69 B5813292 นายณัฐพงศ์ เพียรงูเหลือม  CE10
70 B5820962 นายณัฐพงษ์ ลือพงศ์พัฒนะ  Automotive Engineering10
71 B5812318 นายณัฐภูมิ บุญวิเศษ  TOOL ENGINEERING10
72 B5804917 นางสาวณัฐยา โศภิตปัญญา  Agricultural and Food Engineering10
73 B5815302 นายณัฐวัชร จูประเสริฐ  CME10
74 B5812127 นายณัฐวุฒิ ธัญธนัชพรกุล  CE10
75 B5816279 นายณัฐวุฒิ ซึมกระโทก  CME10
76 B5823642 นางสาวณัฐสุดา นางาม  CE10
77 B5803668 นางสาวดาวเรือง แสงสว่าง  ME10
78 B5802159 นางสาวตามตะวัน เหลืองประเสริฐ  EE10
79 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร  Metallurgical Engineering10
80 B5815401 นายทรงวุฒิ บุญไทยกลาง  ChemE10
81 B5800902 นายทรรศนพัฒน์ ลิ้มรสนา  EE10
82 B5803569 นายทวี ฐินใหม่  CPE10
83 B5815845 นายทวีศักดิ์ คุ้มทิม  ME10
84 B5823802 นายทศพล จิตอำมาตย์  CE10
85 B5818198 นางสาวทักษอร หนูจันทึก  Geological Engineering10
86 B5822966 นางสาวทิพย์พมาศ วรรณพงษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
87 B5812042 นางสาวทิพย์พิมาน รัถยาธรรมกูล  TCE10
88 B5822430 นายธณัฐชัย สีสำโรง  Transportation Engineering And Logistics10
89 B5802746 นายธนกฤต คำเกษม  Automotive Engineering10
90 B5812110 นายธนกฤต เฮงวาณิชย์  Environmental Engineering12
91 B5822201 นางสาวธนธร บานแย้ม  Transportation Engineering And Logistics10
92 B5815692 นายธนบดี ทองเสน  ME10
93 B5817801 นายธนพล ลิมปะพันธุ์  EE10
94 B5801008 นายธนพล ชัยแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
95 B5807550 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
96 B5817702 นางสาวธนัญญา ติ๊บโคตร  EE10
97 B5805013 นายธนัท ศรีคำภา  Geological Engineering10
98 B5814930 นายธนากร มระกูล  CPE10
99 B5821006 นายธนาธิป ทัพประไพ  Automotive Engineering10
100 B5822447 นายธรรมทัช ฉลาดกลาง  Geological Engineering10
101 B5815784 นายธริษตรี โสมกุล  ME10
102 B5819232 นางสาวธัญญามาศ เกี้ยมแสนเมือง  Environmental Engineering10
103 B5823628 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ศรี  Agricultural and Food Engineering10
104 B5816439 นายธีรพงษ์ สิทธิการ  CPE10
105 B5803750 นายธีรพัฒน์ สายศิริกุล  TOOL ENGINEERING10
106 B5704682 นายธีรวุฒิ คำมงคล  Agricultural and Food Engineering10
107 B5817733 นายธีรศักดิ์ ประโสรักษ์  EE10
108 B5811106 นายธีระพันธ์ พฤษารัตน์  Automotive Engineering10
109 B5811519 นายนครินทร์ สมุทรวนิช  Geological Engineering10
110 B5816262 นายนพดล บุญเผื่อน  CME10
111 B5816651 นายนราธิป ชาวบ้านเกาะ  TCE10
112 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering10
113 B5805181 นางสาวนริศรา วิเศษทอง  Transportation Engineering And Logistics10
114 B5808649 นายนฤดล พรวนกระโทก  ME10
115 B5812387 นางสาวนฤมล เหล่าไชย  MAE10
116 B5813124 นางสาวนวพรรณ อินธิรัตน์  Metallurgical Engineering10
117 B5812691 นายนัฐพงษ์ พันไธสงค์  ME10
118 B5803255 นางสาวนัฐวดี พัวะทอง  TCE10
119 B5812981 นายนัฐวัฒน์ เสาวภา  CE10
120 B5815135 นายนัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร  ChemE10
121 B5814718 นายนิติพัฒน์ ไทคณา  CPE10
122 B5812844 นายนิธิ ประเสริฐ  N/A60
123 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ  ChemE10
124 B5822843 นางสาวนิรัตน์ชา ยะชะระ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
125 B5809547 นายนิรัติศัย คงสุข  Transportation Engineering And Logistics10
126 B5824007 นายนิวากร บุญเหลือง  CE10
127 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering10
128 B5816194 นายบุญเวช วิใจยา  ME10
129 B5815326 นางสาวบุศรินทร์ สมนอก  ChemE10
130 B5821273 นางสาวบุษกร ดีน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
131 B5814947 นายปกรณ์ พรมลารักษ์  CE10
132 B5814015 นายปฏิพล ช้างโรจน์  ME10
133 B5814657 นายปฏิพัทธ์ ณธีไชยวงศ์  CPE10
134 B5817344 นายปฏิพัทธ์ ศรีวิชัย  EE10
135 B5822935 นางสาวปฐมา ด้วงคง  CE10
136 B5818273 นายปฐวี ศรีจันทร์  CE10
137 B5812271 นางสาวปภาณิน บุญมั่น  Metallurgical Engineering10
138 B5820160 นายประดิพัทธ์ แช่มบัณฑิตย์  IE10
139 B5802791 นายปราโมทย์ พนารินทร์  IE10
140 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PE10
141 B5808304 นางสาวปรียาภรณ์ สุริยา  Environmental Engineering10
142 B5801701 นายปวเรศ มะโนสันต์  IE10
143 B5804245 นายปัญญพนธ์ อามาตร  Electronic Engineering10
144 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา  ChemE10
145 B5800407 นายปิยวัฒน์ อภิชัยบุคคล  Geological Engineering10
146 B5700875 นายปิยะวัฒน์ บรรเทากุล  Automotive Engineering10
147 B5815357 นางสาวผกาวลี นีสันเที๊ยะ  Metallurgical Engineering10
148 B5820375 นางสาวผณิชา มุมทอง  IE10
149 B5802890 นายพงศกร ฮึกขุนทด  TCE10
150 B5809127 นายพงศกร สนิทชาติ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
151 B5800322 นายพงศธร ศรีผำน้อย  Automotive Engineering10
152 B5822058 นายพงศ์ปณต แก้วบ่องาม  Agricultural and Food Engineering10
153 B5822690 นายพงศ์พิสุทธิ์ พิรักษา  Geological Engineering10
154 B5806058 นายพงศ์ภูมิ สัมมัตถะ  CE10
155 B5820580 นายพชร สำเริงรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
156 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง  PE10
157 B5821358 นางสาวพนิดา สุกเอียด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
158 B5811403 นางสาวพรจันฑา สมตระกูล  TCE10
159 B5806508 นางสาวพรปวีณ์ จ่ายหนู  IE10
160 B5816071 นายพรพิพัฒน์พงศ์ ยะย่าเป้า  ME10
161 B5817542 นางสาวพรรณเพ็ญ คำแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
162 B5813537 นางสาวพรวลัย เนินพลอย  Environmental Engineering10
163 B5813421 นางสาวพัชรา บัวเขียว  Automotive Engineering10
164 B5817450 นายพัฒนวงศ์ ครูแพทย์  EE10
165 B5819300 นางสาวพัดชา ทองโพธิ์  Environmental Engineering10
166 B5808571 นางสาวพันวรรษา แก้วอำพร  ME10
167 B5809394 นางสาวพิชญา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา  Geological Engineering10
168 B5821860 นางสาวพิชิตา ทีจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
169 B5800346 นายพิทยา วงษ์ศักดา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
170 B5811830 นายพิพัฒน์ พงษ์พยัคฆ์  CE10
171 B5820979 นายพิษิต อุดมบุญ  Automotive Engineering10
172 B5805877 นายพีรณัฐ ศรีวิรัตน์  CPE10
173 B5804696 นายพีรภาส ทิพย์รักษ์  CME10
174 B5804818 นายพีระพล สุขชัย  ChemE10
175 B5809134 นางสาวภาณุมาศ สุขวงษ์  Transportation Engineering And Logistics10
176 B5821723 นายภาณุวัฒก์ นุสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
177 B5815432 นางสาวภานิดา ศรีฐาน  TCE10
178 B5811786 นายภานุวัฒน์ มุสิกุล  Metallurgical Engineering10
179 B5811014 นายภานุวัฒน์ บุญทัน  CME10
180 B5809820 นายภูชิต วงศรีไข  CPE10
181 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
182 B5815111 นายภูมิพรรษ สุกทน  TCE10
183 B5800186 นายภูมีน คำวงศ์  CE10
184 B5710515 นางสาวมณีวรรณ สีโห่  PE10
185 B5820443 นางสาวมัทนพร ใจวรรณ์  IE10
186 B5804108 นางสาวยุพิน ดอกแคกลาง  Geological Engineering10
187 B5812561 นางสาวรวิสรา ยงอาหาร  Geological Engineering10
188 B5817429 นายรังสิมันตุ์ มีชำนาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
189 B5800339 นายรัชพล พรชีวโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
190 B5820696 นายรัฐพล สืบสิงห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
191 B5817979 นางสาวรุ่งทิวา ถนอมพลกรัง  EE10
192 B5800193 นายวงศ์วริศ ตันวัชรปาณี  CE10
193 B5816798 นางสาววรดา มุงคุณ  TCE10
194 B5800018 นางสาววรรษมน พงษ์สุพรรณ  CPE10
195 B5820603 นายวรวิช โชติพรภากร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
196 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์  ChemE10
197 B5807956 นายวัชรพงศ์ ครุฑสิงห์  Environmental Engineering10
198 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก  Environmental Engineering10
199 B5813032 นายวัชรินทร์ คำทะเนตร  Metallurgical Engineering10
200 B5809943 นางสาววาสนา ไชยสิทธิ์  CE10
201 B5823970 นายวิชรัตน์ หาญอาษา  N/A60
202 B5811670 นางสาววิภาดา วินทะไชย  CE10
203 B5809509 นายวิวรรธน์ ดวงมณี  IE10
204 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี  MAE10
205 B5800384 นางสาววิศวินท์ จรเอ้กา  Transportation Engineering And Logistics10
206 B5823635 นายวิษณุ จูงจิตรดำรงค์  ME10
207 B5801602 นางสาววิษาศิณี โสภาพิมลพักตร์  Metallurgical Engineering10
208 B5815364 นางสาววิไลพร งามขำ  ChemE10
209 B5817689 นายวีรภัทร ไชยสุระ  EE10
210 B5817757 นายวีรยุทธ ศิริวุฒิกุล  EE10
211 B5804900 นายวีระชัย วัฒนาธัญพิศิษฐ์  Electronic Engineering10
212 B5825820 นายวุฒิพนธ์ เทพนารินทร์  ChemE10
213 B5815500 นางสาวศกลรัตน์ ชำนาญศรี  ChemE10
214 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
215 B5801459 นายศตวรรษ กิจพยัคฆ์  MAE10
216 B5818556 นายศตาวิชญ์ ศีลธรรมพิทักษ์  CE10
217 B5821440 นายศรุติ ยืนยง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
218 B5808748 นางสาวศศิประภา ยงเพชร  IE10
219 B5822188 นางสาวศศิพร พีระพัฒนพงษ์  Transportation Engineering And Logistics10
220 B5805730 นางสาวศิริกานต์ แก้วดิษฐ์  Geological Engineering10
221 B5801039 นายศิริคุปย์ เนื่องวรรณะ  Transportation Engineering And Logistics10
222 B5820252 นางสาวศิรินทรา สืบเพ็ง  IE10
223 B5815098 นางสาวศิรินาฎ หงษ์ตะนุ  EE10
224 B5801466 นางสาวศิริวรรณ ศรีมาบุตร  TCE10
225 B5807765 นางสาวศิริวรรณ บัวพุ่ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
226 B5806041 นางสาวศิโรรัตน์ กลางประพันธ์  IE10
227 B5806805 นายศุภกิตติ์ ไตรพรม  ME10
228 B5800414 นายศุภณัฐ กองทุน  Geological Engineering10
229 B5822096 นายศุภนันท์ นวลฉวีวรรณ  Transportation Engineering And Logistics10
230 B5821648 นายศุภฤกษ์ วัฒนพานิช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
231 B5814992 นายศุภวิชญ์ ฐิตะภาส  CPE10
232 B5820573 นายสมเกียรติ สูบกระโทก  CE10
233 B5822157 นายสรธร ศุภภิญโญพงศ์  Transportation Engineering And Logistics10
234 B5819911 นางสาวสรินทิพย์ ศรีหามาตย์  IE10
235 B5801794 นางสาวสวรินทร์ ชวดคำ  CE10
236 B5819690 นายสำเริง สันทาลุนัย  Electronic Engineering10
237 B5803118 นายสิทธิไชย อรุณวัฒนชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
238 B5812332 นายสิรพัชร ศรีคำบล  CE10
239 B5805297 นายสิรวิชญ์ แสงสว่าง  Electronic Engineering10
240 B5821532 นายสิรวิชญ์ สุขเพราะนา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
241 B5812363 นางสาวสิรินญากร ทองดีนอก  CPE10
242 B5804993 นายสิริพงศ์ สุทธวงค์  ME10
243 B5802340 นางสาวสิริรัตน์ เปรี่ยมพิมาย  Geological Engineering10
244 B5822669 นายสิริเดช ทันไธสง  Geological Engineering10
245 B5823765 นายสุขสันต์ คงลา  CE10
246 B5805662 นางสาวสุชาดา สายธนู  CME10
247 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง  ChemE10
248 B5530175 นางสาวสุธิดา สาฆ้อง  ChemE60
249 B5803590 นายสุรพล พุดหอม  CE10
250 B5807345 นายสุรวุธ วรรณวิจิตร  Environmental Engineering10
251 B5820016 นางสาวสุริยกมล เกิดสิน  IE10
252 B5822621 นางสาวสุวพิชญ์ ช้ำวอน  Geological Engineering10
253 B5809110 นายสุเมธา ก้อนทอง  CE10
254 B5821341 นางสาวหนึ่งฤทัย แพงวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
255 B5823352 นายอธินากร จินาพร  MAE10
256 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา  Agricultural and Food Engineering10
257 B5823666 นายอธิรักษ์ โกจันทึก  CE10
258 B5822195 นายอนิวรรตน์ งามหอม  Transportation Engineering And Logistics10
259 B5817719 นายอนุชา ดาทอง  TCE10
260 B5801893 นายอนุวัฒน์ มอญชัย  CE10
261 B5817368 นายอนุศิษฏ์ ปั้นศิริชัยกุล  EE10
262 B5826179 นายอภิรัชต์ ทรัพย์ไพบูลย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
263 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย  ME10
264 B5823147 นายอภิสิทธิ์ นันคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
265 B5811496 นางสาวอมรรัตน์ อัปมะเย  EE10
266 B5819409 นางสาวอมรรัตน์ นพฤทธิ์  ChemE10
267 B5819096 นายอมรเทพ สอนสุกอง  IE10
268 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร  ChemE10
269 B5802272 นางสาวอักษราภัค อักษรานันท์  Transportation Engineering And Logistics10
270 B5822539 นายอังศุภีร์ ห้วยศรีจันทร์  Geological Engineering10
271 B5819973 นางสาวอัญมณี แสนลา  IE10
272 B5822812 นายอัฑฒกฤษฎิ์ ทองขวัญ  MAE10
273 B5807284 นายอาดัม บูสะมัญ  CE10
274 B5813810 นายอาทิตชัย สังข์นา  EE10
275 B5803187 นายอาทิตย์ ชาญป้อม  CE10
276 B5801923 นายอานนท์ เชื้อสุพรรณ  Agricultural and Food Engineering10
277 B5802708 นายอานันต์ กุฎโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
278 B5811229 นางสาวอารยา จรัสพรศรีวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
279 B5821754 นางสาวอารีรัตน์ รวบทองหลาง  Agricultural and Food Engineering10
280 B5813780 นายอินทร ศรีวัฒนกุล  N/A10
281 B5815340 นายเกษมสันต์ แสงสาร  IE10
282 B5815609 นายเจษฎา เชิดชู  ME10
283 B5814299 นายเดโชชัย ฉ่ำสันเทียะ  Transportation Engineering And Logistics10
284 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์  Automotive Engineering10
285 B5821020 นายเนติพงษ์ สุภาเสพย์  Automotive Engineering10
286 B5814541 นางสาวเบญจมาศ ธรรมฤทธิ์  MAE10
287 B5802098 นางสาวเบญจมาศ กันแก้ว  Metallurgical Engineering10
288 B5822492 นางสาวเบญจวรรณ ระยับศรี  Geological Engineering10
289 B5816750 นายเสริมสุข มะปราง  TCE10
290 B5816255 นายเอกภพ แซ่ย้าง  Metallurgical Engineering10
291 B5800650 นางสาวแพรวดารา เทียมเกาะ  Transportation Engineering And Logistics10
292 B5821693 นางสาวแพรวา แสงใหม่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
293 B5815265 นายโสภณ เขตสูงเนิน  ChemE10
294 B5807666 นายไกรวิชญ์ ทองประวิทย์  ME10
295 B5801930 นางสาวไอลดา ชื่นมะเริง  Transportation Engineering And Logistics10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.